21:54:00 - 21.01.2020

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


 

 

ЭЪЛОН

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон барои ишѓоли мансаб­њои холии маъмурии хизмати давлатї (3 љой) озмун эълон менамояд:

- мудири бахши муносибатњои байналмилалї – 1 љой;

- сармутахассис оид ба ќабули мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќии шуъ­баи корњои умумї ва хизматї давлатї – 1 љой;

- сармутахассис – сармуњосиби шуъба банаќшагирї ва муњосибавї – 1 љой.

1. Мансаби мудири бахши муносибатњои байналмилалии дастгоњи Суди конс­титутсионии Љум­­­­­њурии Тољи­кистон ба мансаби маъмурии хизмати давла­тии категорияи чорум дохил мешавад, ки нис­бати он талаботи зерини тахассу­сї пешнињод карда мешавад:

- тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљ­­рои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад (њуќуќшиносї, муносибатњои байналмилалї);

- 3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї;

- дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

- малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мон­да­ни њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- кор бо компютер;

- донистани забони давлатї, русї ва англисї.

Маоши мансаби мудири бахши муносибатњои байналмилалии дастгоњи Су­­ди конс­тит­ут­сио­нии Љумњурии Тољи­кистон 1323,00 сомонї, бо назардошти ило­вапулї барои собиќаи хизмати дав­латї.

2. Мансаби сармутахассис оид ба ќабули мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќии шуъбаи корњои умумї ва хизмати давлатии дастгоњи Суди конститут­сио­­нии Љумњурии Тољи­кистон ба ман­са­­­­би маъмурии хизмати давлатии кате­го­ри­яи панљум дохил мешавад, ки нис­бати он талаботи зери­ни тахассусї пеш­ни­њод карда мешавад:

- тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ (њуќуќшиносї);

- 2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

- малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мон­да­­ни њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

- кор бо компютер;

- донистани забони давлатї.

- донистани забонњои русї ва англисї пазируфта мешавад.

Маоши мансаби сармутахассис оид ба ќабули мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќии шуъбаи корњои умумї ва хизмати давлатии дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон 1200,00 сомонї, бо назардошти ило­вапулї барои собиќаи хизмати давлатї.

3. Мансаби сармутахассис-сармуњосиби шуъбаи банаќшагирї ва муњо­си­ба­­­вии дастгоњи Суди конститут­сио­­нии Љумњурии Тољи­кистон ба мансаби маъ­му­рии хизмати давлатии кате­го­ри­яи пан­љум дохил мешавад, ки нис­бати он талаботи зерини тахассусї пеш­ни­њод карда мешавад:

- тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ (иќтисодї, молиявї);

- 2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

- малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мон­да­­­ни њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

- кор бо компютер;

- донистани забони давлатї;

- донистани забонњои русї ва англисї пазируфта мешавад.

Маоши мансаби сармутахассис-сармуњосиби шуъбаи банаќшагирї ва муњо­си­ба­­­вии дастгоњи Суди конститут­сио­­нии Љумњурии Тољи­кистон 1200,00 сомонї, бо назардошти ило­вапулї барои собиќаи хизмати давлатї.

Довталабон њуљљатњои зеринро пешнињод менамоянд:

- ариза ба унвони Раиси Суди констиутсионї;

- вараќаи шахси бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

- тарљумаи њол.

- нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот.

- нусхаи дафтарчаи мењнатї.

- нусхаи шиноснома.

- маълумот оид ба вазъи саломатии шакли 038УЕ;

- маълумот аз маќомоти дахлдори оид ба андоз аз даромад ва вазъи молумулкии хизматчии давлатї;

- нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намуданд);

- гувоњнома оид ба доѓи судї.

Њуљљатњо аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон дар муњлати 21 рўз баъд аз нашри аввалини эълон дар нашрия ќабул карда мешаванд. Нишонии ќабули њуљљатњо: шањри Ду­шан­бе, кўчаи Бохтар 48. Телефон барои маълумот: 227-38-09.

Веб-сайти Суди конститутсионї «www.constcourt.tj»

Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон 4 июн соли 2019