10:55:37 - 07.12.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз832
mod_vvisit_counterДирӯз1289
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта10418
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида11446
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ10418
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида41997
mod_vvisit_counterҲамагӣ1028088

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Мањкам Мањмудзода бо медали љашнии «20-солагии Консти­тутсияи Ќазоќистон» дар асоси пешнињоди Шўрои Консти­тутсионии Љумњурии Ќазоќистон бо Фармони Президенти Љумњурии Ќазоќистон муњтарам Назарбоев Нурсултан Абишевич ба муно­сибати 20-умин солгарди Конститутсияи Љумњурии Ќазоќистон барои сањми арзанда гузоштан дар ташаккули конститутсионализм дар минтаќаи Осиёи Марказї сарфароз гардонида шуд.

12 январи соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз љониби Сафири Фавќуллода ва Мухтори Љумњурии Ќазоќистон дар Љумњурии Тољикистон љаноби Смагулов Агыбай Дынкенович ба Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Мањкам Мањмудзода медали љашнии «20-солагии Консти­тутсияи Ќазоќистон» супорида шуд.

Зимни маросими супоридани медали љашнї љаноби Сафир аз таърихи ќабули Конститутсияи Ќазоќистон ва иштироку суханронии Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Мањкам Мањмудзода дар Конфронси байналмилалї ба муносибати 20-умин солгарди Шўрои Конститутсионии Љумњурии Ќазоќистон ёдовар шуда, ба сањми Раиси Суди Конститутсионии Тољикистон дар ташаккули муносибатњои мутаќобилан судманди маќомоти назорати конститут­сионии давлатњои демократии ба њам дўст бањои баланд дод.

Мањкам Мањмудзода ба љаноби Сафир барои ташриф овардан ба Суди Конститут­сионии кишвар ва супоридани медали љашнї изњори минатдорї карда, ќайд намуд, ки минбаъд низ Суди Конститут­сионии Љумњурии Тољикистон бобати боз њам таќвият ёфтани њамкорињои байналми­лалї бо Шўрои Конститутсионии Љумњурии Ќазоќистон кўшиш ба харљ медињад.

Мањкам Мањмудзода њамзамон иброз дошт, ки дар партави сиёсати хирадмандонаи Прези­денти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон муносибатњои байналмилалии Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо маќомоти њамшабењи давлатњои хориљи кишвар дар њоли густариш ќарор дорад.

 

 

 

НАТИЉАГИРИ АЗ ФАЪОЛИЯТИ СОЛОНАИ

СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

25 декабри соли 2015 дар толори маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон маљлиси љамбастии фаъолияти Суди Конститут­сионї дар соли 2015 доир гардид.

Маљлисро Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода њусни оѓоз бахшида, иброз дошт, ки соли 2015 новобаста аз вазъи мураккаби љањони муосир ва омилњои манфии иќтисодию молиявї, ба давлат ва Њукумати кишвар муяссар гардид, ки тамоюли мусбати рушди иқтисодии мамлакат ва суботи сиёсию иҷти­моии љомеаро нигоҳ дошта, дар самтҳои гуногуни соњањои хољагии халќ ба натиљањои назаррас ноил гардад.

Татбиќи бомароми њадафњои созандаю бунёдкоронаи давлат ва Њукумат ва дар ин роњ анде­ши­дани силсилаи тадбирњо бобати беҳтар гардидани вазъи некўањволии халќ, таќвияти ман­фиат­ҳои миллӣ, тањкими сулњу субот ва якпорчагию ваҳдати миллӣ, ҳифзи дасто­вард­ҳои истиқ­лолият ва идомаи пешбурди сиёсати мутавозини дарњои кушод аз дурус­тии сиёсати роњба­рияти сиёсии кишвар шањодат медињад.

Дар ин сол якдилона Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат эъти­роф гардидани Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон натиљаи ќадр­донии талошу зањматњои пайгиронаи Сарвари давлат дар роњи эъмори давлати миллї, ки љавњари аслии онро низоми демок­ратию њуќуќбунёд ташкил медињад, мањсуб ёфта, ифтихори њар як фарди бо нангу номуси кишвар мебошад.

Маъракањои бузурги сиёсию фарњангї, аз љумла дар фазои озоди демократї ва шаффоф баргузор гарди­дани интихоботи вакилони мардумї ба маќомоти олии намояндагї ва ќонунгу­зории кишвар, маќомоти намоян­дагии мањаллии њоки­мия­ти давлатї ва худидоракунии шањраку дењот нишон дод, ки раванд­њои демократї дар кишвар тањким ёфта, зами­нањои љомеаи шањрвандї, принсипи гуногунан­дешии сиёсї ва маърифати њуќуќии љомеаи Тољи­кистон рўз аз рўз ташаккул меёбанд.

Бо шукўњу шањомати хоса ва дар сатњи олї таљлил гарди­дани 3000-солагии Њисори Шодмон ва 700-солагии олим ва мутафаккири барљастаи тољик Мир Сайид Алии Њамадонї аз чорабинињои муњими фарњангии сол ба шумор рафта, аз таърихи пурѓановат ва фарњанги оламшумули мил­лати тољик гувоњї медињанд.

Дар арафаи таљлили љашнњои умумимиллї ба истифода додани роњ­њои сатњи байналмилалии ањамияти стратегидошта, корхона­њои саноатї, марказњои фар­њан­гию фароѓатї ва дар онњо бо љойи кори доимї ва музди мењнати мувофиќ таъмин кардани шањрвандони кишвар, нишонаи амали­шавии њадафњои конститутсионии давлати иљтимої ба шумор меравад.

Бо дастгирии Президенти Љумњурии Тољикистон бо ишти­роки намоян­­­да­гони маќомоти назорати консти­тутсионии зиёда аз бист кишва­ри љањон ва созмонњои бонуфузи байнал­милалї, роњбарон ва намоян­дагони маќомоти гуногуни њоки­­мияти дав­ла­тї ва олимону мутахассисони соњаи њуќуќи ватанї бахшида ба 20-умин солгарди таъсиси Суди Консти­тутсионї баргузор гардидани Конфронси байналмилалї, аз мавќеи намоёни ин маќомоти назорати конститутсионї дар низоми њокимияти давлатї шањодат медињад.

Иштирок ва суханронии Сарвари давлат дар ин чораби­нии сатњи байнамилалї оид ба су­ннат­њои давлату давлат­дории тољикон, Истиќ­ло­лияти давлатї ва наќши он дар бунёди давлати миллї, ќабули Консти­тутсия дар асоси меъёр ва принсипњои умуми­эъти­роф­шудаи љомеаи башарї ва назаррас арзёбї намуда­ни фаъолияти њокимияти судї, аз љумла Суди Конститутсионї ба иштирокдорони Конфронс як љањон таас­суроти тоза бахшид.

Аз натиљаи кори ин чорабинии сатњи байналмилалї ва мавзўњои дар он матрањ гардида, хулоса ва тавсияњои конфронси Душан­бегї оид ба рушд ва тањкими фаъолияти маќомоти назо­ра­ти конститутсионї ќабул гардиданд, ки онњо дар таш­аккули фаъо­лияти мин­баъ­даи маќомоти назорати консти­тут­сионї, рушди ќонунгузорї ва таъмини њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мусоидат хоњанд кард.

Сипас оид ба натиљаи фаъолияти Суди Конститутсионї дар соли 2015 муовини Раис – Каримзода К.М. ва оид ба фаъолияти дастгоњи Суди Конститутсионї – роњбари дастгоњ Гулзода А.А. баромад намуданд.

Зимни баромадњо ќайд гардид, ки дар соли 2015 Суди Конститутсионї дар асоси дархости субъект­­њои њуќуќ бо маќсади муайян намудани мувофиќати санадњои меъёрии њуќуќї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикис­тон панљ адад парвандаро баррасї карда, нисбат ба онњо ќарор ва таъинотњои дахлдори судї ќабул намуд.

Чунончи, Суди Конститутсионї дархости директори гене­ра­­лии Љамъияти сањомии пўшидаи «Вавилон-Мобайл» Файзул­лоев Б.Њ.-ро «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати банди 7 Низомномаи калкулят­сияи арзиши аслии мањсулот (кору хизмат­расонї) дар корхо­нањо ва ташки­лотњои Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 1999, №210 тасдиќ карда шудааст, ба моддањои 12, 32 ва 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баррасї намуда, ќайд кард, ки таъмини амалишавии кафолати фаъо­лияти озоди иќти­содї ва соњибкорї, баробар­њуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусї, инчунин таъмини иљрои уњдадории пардохти андоз ва дигар пардохтњои муќарраркардаи ќонун, яке аз вазифањои муњими давлати иљтимої ба шумор меравад.

Низомномаи калкулятсияи арзиши аслии мањсулот дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољи­кистон на санади муќаррар­кунандаи андоз ва уњдадорињои андозї, балки санади меъёрии њуќуќии муайянкунандаи арзиши асосноки аслии мањсулот ба њисоб меравад.

Низомномаи зикршуда тартиби њисобкунии илман асоснок­кардашу­даи арзиши аслии мањсулот, аз љињати иќтисодї асоснок кар­дани нархњо ва номгўи харољоти ба арзиши аслии мањсулот дохилшавандаро муайян карда, ягон уњдадории андозро нисбат ба субъектњои андозсу­поранда муќаррар намекунад.

Бинобар ин, Суди Конститутсионї бо ќарори худ аз 28 майи соли 2015 банди 7 Низомномаи зикршударо ба модда­њои 12, 32 ва 45 Консти­тут­сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон му­вофиќ арзёбї намуд.

Инчунин Суди Конститутсионї парвандаро аз рўи дархости шањр­ванд Муллољонова Ф. «Дар бораи муайян намудани муво­фи­ќати ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиаи њуќуќвай­ронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ба моддаи 14, ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баррасї намуда, зикр кард, ки дар низо­ми њуќуќу озо­дињои конститутсионии инсон ва шањр­ванд, њу­ќуќ ба кафолати њифзи судї мавќеи марказиро ишѓол менамояд.

Чунин кафолат аз хусусияти давлати демократї, њуќуќбунёд ва иљти­мої будани Тољикистон, ки дар он инсон ва њуќуќу озодињои ў дар сатњи Конститутсия арзиши олї эътироф шуда­анд, маншаъ гирифта, бе амалї наму­дани он бунёди љомеаи воќеан адолатпарвару озод ѓайри­имкон мебошад.

Ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунї, ки дар­хост­кунанда онро мавриди бањс ќарор додааст, асос­њоеро пешбинї менамояд, ки онњо ба сифати њолатњои нав ошкоршуда маънидод гардида, зимни мав­љу­­дияти онњо, пешбур­ди парван­даи њуќуќвайронкунии маъмурї мета­вонад аз нав сар карда шавад. Аз ин лињоз, муќаррароти ќисми 2 ин модда ба њељ ваљњ наметавонад њуќуќи шахсро ба њимояи судї мањдуд намояд, балки ба шахс имконият медињад, ки тавассути мубоњисањои судї бинобар њолатњои нав ошкоршуда бегуноњии худро исбот намояд.

Бинобар ин, Суди Конститутсионї дар меъёрњои ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиаи њуќуќвай­рон­кунии маъмурї, ки мувофи­ќати он ба моддаи 14, ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Конститутсия боиси бањси муро­љиатку­нанда ќарор дода шудааст, поймол ва мањдуд гаштани њуќуќњои шахсро ба њифзи судї ошкор накард ва бо ќарори худ аз 22 майи соли 2015 меъёри мазкурро ба Конститут­сия мувофиќ донист.

Њамзамон, Суди Конститутсионї бо дарна­зар­дошти таъми­ни прин­си­пи конститутсионии кафолати њифзи судии њуќуќу манфиатњои ќонунии шахсони воќеию њуќуќї, љињати боз њам мушаххас ва мукаммал намудани њолатњое, ки барои аз нав сар кардани пешбурди парвандаи њуќуќвай­ронкунии маъмурї асос мегарданд, аз љониби Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон таљдиди назар ќарор додани ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиаи њуќуќвайрон­кунии маъму­рии Љумњурии Тољикис­тонро муво­фи­ќи маќсад шуморид.

Суди Конститутсионї нисбат ба се парванда бинобар ба салоњияташ дохил набудани мавзўи мурољиат, асосноку мушах­хас набудани моњияти талаб, инчунин гузаштани муњлати мурољиат ба Суди Конститутсионї дар бораи рад намудани оѓози мурофиаи судии конститутсионї таъинот ќабул намуд.

Суди Конститутсионї дар доираи салоњияти консти­тут­си­о­н­ии худ бо маќсади муайян намудани мувофиќати санадњои меъ­ё­рии њукуќї ба Конститутсия, 68 санадњои меъёрии њуќуќии маќо­моти мањаллии њоки­мияти дав­латии вилоят ва шањ­ру но­њияњои љумњу­риро мавриди омўзиш ќарор дода, диќќати масъу­линро барои бартараф кардани камбудињои љойдошта љалб намуд. Дар асоси пешнињодњои Суди Конститутсионї камбу­дињои дар санадњои меъёрии њуќуќї љойдошта бартараф карда шуданд.

Дар соли 2015 ба Суди Конститутсионї зиёда аз 300 нафар шах­сони воќеию њуќуќї тариќи шифоњию хаттї оид ба масъа­лањои гуногун мурољиат намуданд, ки ин мурољиатњо тибќи тартиби муќарраргардида мавриди баррасї ќарор дода шуданд. Ба истиснои мурољиатњои шањрван­дон ва шахсони њуќуќї, ба Суди Конститутсионї, инчунин 2450 санадњои меъёрии њуќуќї ва мактубу дигар њуљљатњо ворид шуданд, ки вобаста ба хусусия­ташон нисбат ба онњо тадбирњои зарурї роњандозї гардиданд.

Аз љониби Суди Конститутсионї ба маќомоти гуногуни њокимияти давлатї ва шахсони воќеию њуќуќї 655 мактуб оид ба масъалањои дахлдор ирсол карда шудааст.

Дар ин сол тавассути почтаи электронї ба Суди Консти­тутсионї 1030 мактубњо ворид шуда, 490 мактубњо ба дохил ва хориљи кишвар ирсол гардиданд.

Ба муносибати 20-умин солгарди таъсиси Суди Конститут­сионї китоби љашнї: «Суди Конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон: 20 соли рушд ва тањким» бо се забон рўи чоп оварда шуд, ки дар он иттилооти дахлдор оид ба таърихи таъсиси Суди Конститутсионї, њайат, фаъолият, њамкорињои байналмилалї ва наќши санад­њои судї дар тањкими ќонунияти конститутсионї инъикос гардидааст.

Китобњои «Маљмўаи ќарорњои Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон 1996-2015» ва «Маљмўаи таъинотњои Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон 1996-2015» бо ду забон нашр карда шуданд, ки дар он санадњои судї, ки аз давраи таъсис то ба имрўз ќабул гардидаанд, гирд оварда шуданд.

Натиљаи баргузории Конфронси байналмилалї дар шакли китоби алоњида «Маводњои конфронси байналмилалї бахшида ба 20-солагии таъсиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон дар мавзўи «Адолати судии конститутсионї – кафолати таъмини волоияти Консти­тутсия» рўи чоп оварда шуда, сухан­ронии Пре­зиденти Љумурии Тољикис­тонро бо се забон ва маърў­зањои дигар иштирок­дорони конференсияро дар бар мегирад.

Дар доираи њамкорињои байналмилалї миёни Суди Конс­ти­­тут­сионии Љумњурии Тољикистон ва Палатаи Консти­тут­сионии Љумњурии Ќир­ѓи­зистон зимни ташрифи Раиси Палатаи Консти­тут­сионии Ќирѓи­зистон ба шањри Душанбе Ёддошти тафоњум оид ба њамко­рї ба имзо расид, ки ин санад барои густариши њамкорињо байни маќомоти назорати конститут­сионии ду киш­вар наќши муњим хоњад бозид.

Бо маќсади иш­тирок ва маърўза дар чорабинињои мухта­лифи маќо­моти назора­ти конститут­сионии давлатњои хориљї намояндагони Суди Конститут­сионї ба љумњу­рињои Арманис­тон, Индонезия, Ќазо­ќис­тон, Туркия, Ўзбекистон, Фаронса, Хитой ва Швейтсария сафари корї анљом доданд.

Маќолањои зиёди судяњо ва кормандони дастгоњи Суди Конститут­сионї бахшида ба таљлили 20-солагии Суди Консти­тут­сионї, солгарди ќабули Конститут­сияи Љумњурии Тољикис­тон ва дигар мавзўњои муњим дар рўзномаю маљаллањои кишвар ва хориљ аз он рўи чоп оварда шуданд.

Бо маќсади тар­­ѓибу ташвиќи меъёрњои Конститутсия ва фањмонда­дињии наќши Суди Конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсия миё­ни ањолии кишвар, ки иќдоми њаме­шагии Суди Консти­тутсионї мебошад, намояндагони Суди Конс­титутсионї дар конф­ронсњои зиёди илмї-амалии љумњу­риявї, чора­бинињои вазо­рат­њои адлия, корњои дохилї, мудофиа, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия, Маркази тадќиќоти стратегї, Маркази исломшиносї, Дониш­гоњи техно­логии Тољикистон, Мактаби олии Кумитаи давлатии амнияти миллї, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр­њои Вањдат, Ќўрѓонтеппа, Сарбанд, Турсунзода, Хоруѓ, ноњия­њои Бохтар, Варзоб, Вахш, Роштќалъа, Рўдакї, Њисор, Љ. Румї ва дигар маќомоти давлатї иштирок ва суханронї на­муданд.

Бо ташаббуси Суди Конститутсионї 1-2 декабри соли 2015 дар шањрњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоби вилояти Хатлон бо маќсади ба субъект­њои њуќуќ фањмондадињии мазмуну муњтавои Ќонуни конститут­сионии Љумњурии Тољикис­тон «Дар бораи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон» ва тартиби мурољиат ба Суди Конститутсионї мизњои мудаввар доир гардиданд. Дар кори онњо раисон ва судяњои суди вилояти Хатлон, шањрњои Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, ноњияњои Абдурањмони Љомї, Бохтар, Вахш, Восеъ, Мир Сайид Алии Њамадонї, Мўъминобод, Љало­лид­дини Румї, Шўрообод, намояндагони раёсати Шўрои адлия дар вилояти Хатлон, раёсати адлияи Вазорати адлия дар вилояти Хатлон, судиљ­ро­чиён, адвокатњо, намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањрњои Ќўрѓонтеппаю Кўлоб иштирок намуданд.

Соли љорї сомонаи Суди Конститутсионї фаъол буда, шањрвандони зиёд аз ахбороте, ки дар он бо забонњои давлатї, русї ва англисї оид ба пањлуњои муњими фаъолияти Суди Консти­тутсионї инъикос шудааст, ба тавре васеъ истифода бурданд. То ба имрўз зиёда аз 150 000 нафар шањрвандон бо сомонаи Суди Конститутсионї шиносої пайдо намуда, аз маълумоти дар он гирдовардашуда истифода намудаанд.

Дар хотимаи маљлис Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ба коллективи Суди Конститутсионї барои фаъолияти пурсамар изњори минатдорї карда, иброз дошт, ки умуман, фаъолияти густурдаи Суди Конститутсионї ва такмил ёфтани заминаи њуќуќии фаъо­лияти ин маќомот ба он мусоидат кард, ки дар муддати кўтоҳ ин маќомот барои тањкими ќонунияти консти­тутсионї дар кишвар, таъмини во­лоияти ќонун ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд кўшишњои зиёдеро ба харљ дода, роҳу усулҳои самара­бахши ҳамкории байналмилалиро бо маќо­моти њамшабењи давлатњои хориљи кишвар муайян намуд.

Аз натиљаи баргузории маљлиси умумии кормандони Суди Консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон ќарори далхдор ќабул гардид.


 

 

1-2 декабри соли 2015 дар шањрњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоби вилояти Хатлон бо ташаббуси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, Шўрои адлия ва Лоињаи «Мусоидат ба давлатдории њу­ќуќ­ї дар кишварњои Осёи Марказї»-и GIZ дар Тољикистон бо маќсади ба субъектњои њуќуќ фањмондадињии мазмуну муњтавои Ќонуни конститут­сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» ва тартиби мурољиат ба Суди конститутсионї мизи мудаввар доир гардид.

Дар кори мизи мудаввар раисон ва судяњои суди вилояти Хатлон, шањрњои Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, ноњияњои Абдурањмони Љомї, Бохтар, Вахш, Восеъ, Мир Сайид Алии Њамадонї, Мўъминобод, Љалолиддини Румї, Шўрообод, намояндагони раёсати Шўрои адлия дар вилояти Хатлон, раёсати адлияи Вазорати адлия дар вилояти Хатлон, судиљрочиён, адвокатњо, намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањрњои Ќўрѓонтеппаю Кўлоб иштирок намуданд.

Дар кори мизи мудаввар Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон М. Мањмудзода, муовини Раис К. Каримзода ва судяи Суди конститутсионї Д. Њошимзода оид ба наќши маќомоти назорати конститутсионї дар тањкими ќонунияти конститут­сионї, ањамияти он дар ташаккули давлати демократї, зарурати дар тањрири нав тањия ва ќабул намудани Ќонуни конститут­сионї «Дар бораи Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон», навоварињои ќонун, салоњияти Суди конститут­сионї, тартиби мурољиат ба ин маќомот, тартиби баррасии парвандањо дар Суди конститутсионї, инчунин наќши санадњои он дар таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон суханронї намуда, ба суолњои сершумори иштирокдорони мизи мудаввар посух доданд.

Зимни рафти кори мизи мудаввар њамчунин муовини Раиси Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон – Пўлоди М. оид ба натиљањои ислоњоти судї-њуќуќї дар кишвар ва Аметистова О. – коршиноси Лоињаи «Мусоидат ба давлатдории њу­ќуќ­ї дар кишварњои Осёи Марказї»-и GIZ дар Тољикистон оид ба бархе аз муќаррароти Ќонуни конститут­сионї «Дар бораи Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон» суханронї намуданд.

 

 

 23 ноябри соли 2015 дар толори маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки роњбарият, судяњо ва кормандони дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба муносибати Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон маљлиси тантанавї доир гардид.

Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода маљлиси тантанавиро њусни оѓоз бахшида, сараввал њозиринро бо ин иди умумимиллї тањният намуд ва зикр кард, ки Парчами давлатии кишвар њамчун рамзи олии ватандорї аз ормонњои миллии љомеаи навину демократии мо шањодат медињад ва расму оини парчамдории миллати фарњангсолори тољик таърихї ќадима ва бою рангин дорад.

Њамасола бо ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 24 ноябр - Рўзи Парчами давлатї, њамчун санаи таърихї дар саросари кишвар бо шукуњу шањомати хоса таљлил гардида, аз афзудани њисси баланди хештаншиносии ањолї ва аз садоќат ба арзишњои давлати демок­ратию њуќуќбунёд шањодат медињад.

Зимни баргузории маљлиси тантанавї, инчунин кормандони дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи Парчами давлатї – рамзи олии давлатдории миллї бо маърўзањои пурмуњтаво баромад намуда, аз таърихи ќабули ин рамзи давлатї дар солњои аввали соњибистиќлолї ёдовар шуданд.

 

 

 

2 ноябри  соли 2015 дар Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки намояндагони як ќатор вазорату идорањо ва муассисањои олии мамлакат дар мавзўи «Наќши Конститутсия дар эъмори давлати демок­ра­тиву њуќуќбунёд ва тањкими њокимияти конститутсионї» мизи мудаввар доир гардид.

Мизи мудавварро Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода њусни ифтитоњ бахшида, оид ба наќши офарандаи Конститутсияи мамлакат, ки соли 1994 дар давраи басо њассоси таърихї ќабул шудааст, маълумот дод.

Мавсуф аз љумла ќайд намуд, ки Конститутсия дар баробари шањодатномаи миллат ва давлати Тољикистон будан, ин­чунин асосњои сохтори конститутсионї, унсурњо ва принсипњои асосии давлат, давлатдорї ва давлатсозии тољиконро муайян намуда, ба рушду тањкими њама соњањои хољагии халќи мам­лакат шароити заруриро фароњам овард.

Конститутсия маќсади нињоии халќи тољикро бунёди љо­меаи адолатпарвар ва ичтимої эълон намуда, сисёсати дохилї ва хориљии давлат, вазифањои дастгоњи давлатї, маќомоти дав­латї ва шахсони мансабдорони онњоро ба њаллу фасли ин маќсадњои олї сафарбар намуд.

Мизи мудаввар ва мавзўњои дар он матрањгардида аз тарафи иштирокчиёни он муфид арзёбї гардид.

 

 

 

 

 

28-29 октябри соли 2015 дар шањри Страсбурги Љумњурии Фаронса Конфронси минтаќавии маќо­моти назо­рати конститут­сионии кишварњои Осиёи Марказї дар мавзўи «Наќши Суди конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсия» доир гардид.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар ин Конфронси байналмилалї Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Мањмудзода М., судяњои Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Абдуллозода Л., Гулзор М. ва Њошимзода Д. намояндагї намуданд.

Ин чорабинии сатњи байналмилалї бо ташаббуси Комиссияи Венетсианї оид ба демок­ратия тавассути њуќуќи Шўрои Авру­по дар ќасри Шўрои Аврупо доир гардида, дар кори он намоянда­гони судњои конститутсионии љумњурињои Ќазоќистон, Ќирѓизис­тон, Ўзбекистон, њамчунин ба њайси даъватшуда намояндагони судњои конститутсионии љумњурињои Арманистон, Љопон ва Хорватия иштирок ва бо маърузањо баромад намуданд.

Зимни баргузории ин чорабинї аз љониби Президенти Комис­сияи Венет­сиании Шўрои Авру­по љаноби Джанни Буккикио ба сањми беандозаи Прези­денти Љумњурии Тољикистон дар ташаккул ва тањкими фаъолияти Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикис­тон бањои баланд дода шуд.

Дар маљмуъ дар доираи ин чорабинї мавзўњои марбут наќши маќомоти назорати конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсия, татбиќи принсипи таљзияи њокимияти давлатї ва усулњои татбиќи меъёрњои Конститутсия зимни баамалбарории адолати судии конститутсионї дар давлатњои мухталиф, инчунин дигар мавзўњои мубрами соњаи назорати конститутсионї матрањ гарди­данд ва зимни онњо муњокимањои доманадор сурат гирифтанд.

Њамчунин, зимини баргузории чорабинии мазкур маърўзаи Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­­тон Мањмудзода М. дар мавзўи «Наќши Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар мустањкам кардани ќону­нияти конститутсионї» ва маърўзаи судяи Суди консти­тутсионї Њошимзода Д. дар мавзўи «Татбиќи меъёрњои конститутсионї зимни бамалбарории адолати судии конститут­сионї дар Љумњурии Тољикистон» шунида шуда, ба таваљљуњи њозирин иттилоот оид ба фаъолияти маќомоти назорати конститутсионї дар Тољикистон манзур карда шуд.

 

 
« ПерваяПредыдущая11121314151617181920СледующаяПоследняя »

Страница 15 из 41