01:08:25 - 21.03.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз2
mod_vvisit_counterДирӯз109
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта562
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида562
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ1929
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида2784
mod_vvisit_counterҲамагӣ766436

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

 

8 декабри соли 2017 дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон тањ­­ти раи­сии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон Мањкам Мањ­мудзода оид ба дар­­хости шањр­вандон Ху­рамов З.Н. ва Њасанов Љ. К. дар хусуси муайян намудани му­тобиќати сархати чоруми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон «Дар бораи нафаќањои су­ѓуртавї ва дав­латї» ва сар­хати якуми фармоиши Агентии суѓуртаи иљти­мої ва на­фаќаи назди Њу­ку­мати Љумњурии Тољикистон аз 30 январи соли 2017, №6 ба моддаи 39 Консти­тут­сияи Љумњу­рии Тољикис­тон мурофиаи судї доир гардид.

Дар мурофиаи судии конститутсионї намояндагонии ваколатдори Прези­денти Љум­­њу­рии Тољи­кистон, Маљ­лиси намоян­да­гон дар Суди конс­титутсионї, инчунин намояндагони Прокуратураи ге­нералии Љум­њурии Тољи­кистон, вазоратњои адлия ва мењнат, муњољират ва шуѓ­лї ањо­лии Љум­њурии Тољикистон, Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафаќаи наз­ди Њуку­мати Љум­њурии Тољикистон ва Кор­хонаи воњи­ди дав­латии «Ро­­њи Оњани Тољи­кистон» иштирок ва суханронї намуданд.


Суди конститутсионї масълаи зикршударо мавриди баррасї ќарор дода, ќайд намуд, ки амалишавии њуќуќи конститутсионии шахс ба нафаќа аз њадафњои муњими давлати иљтимої дар самти таъмини шароити арзандаи зиндагї ба њар шахс ба шумор рафта, бо кафо­лати дахлдори дав­латии дар ќонун­гузорї инъикос ёфта татбиќи воќеии худро пайдо мекунад.

Бо маќсади татбиќи самараноки сиёсати пешгирифтаи соњаи иљти­мої ва таъмини шањрвандон бо нафаќа, давлату Њукумат давра ба давра исло­њоти соњаи нафаќаро роњандозї намуда, тавассути ќабулу такмили санадњои меъё­рии њуќуќї, низоми таъминоти нафаќаро ба шароити муосир мувофиќ мегардонад.

Бо ин назардошт, Суди конститутсионї дар меъёрњои сархати чо­руми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон «Дар бораи нафаќањои су­ѓуртавї ва давлатї» меъёрњои манъкунанда ё мањдуд­ку­нан­даи кафолати таъми­­ноти иљтимоии дархосткунандагонро муай­ян накард ва онро­ ба моддаи 39 Кон­ститут­сияи Љум­њу­рии Тољи­кис­тон мувофиќ арзёбї намуд.

Њамчунин, Суди конститутсионї зарур шуморид, ки сархати якуми фар­моиши Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаи назди Њукумати Љумњу­рии Тољикистон «Дар бораи гузариши пур­ра ба низоми нави таъми­ноти нафа­ќаи шањрван­дон ва тартиби таъини нафа­ќањо аз 1 январи соли 2017» бинобар ба тала­боти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи са­над­њои меъёрии њуќуќї» мувофиќ набуданаш, ба та­лаботи ќонунгузорї мувофиќ гардонида шавад.

 

 

 

 

 

Аз 29 ноябр то 2 декабри соли 2017 бо маќсади иштирок дар кори конфронси байнал­ми­ла­лї, дар мавзўи «Наќш ва ањамияти Конститутсия дар эъмори давлати демок­ратию њуќуќбунёд» сафари кории Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон Мањумдзода М.А. ва судя Њошимзода Д.Д. ба шањри Тошкенти Љумњурии Ўзбекистон доир гардид.

Дар кори ин чорабинии сатњи байналмилалї, ки бо ташаб­буси Суди Консти­тут­сионии Љумњурии Ўзбекистон ба муносибати 25-умин солгради Конститутсияи ин кишвар доир гардид, намоян­дагони маќомоти назо­рати консти­­тут­­сионї ва созмонњои бонуфузи байналмилалї, аз ќабили намоян­да­гони љумњурињои Арманистон, Индонезия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Кореяи Љанубї, Федератсияи Россия, Туркия ва намояндагони маќомоти њоки­мияти давлатии Љумњурии Ўзбекистон иштирок ва суханронї наму­данд.

Дар кори конфронс мавзўњои мухталифи марбут ба наќш ва ањамияти Конститутсия дар тањкими давлати демократию њуќуќбунёд, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, рушди љомеаи шањрвандї, парламентаризм, ташаккули асосњои конститутсионї-њуќуќии сиёсати хориљї дар заминаи ислоњоти демократї, масъалањои конститут­сионализм, раванди конститут­сионии маќомоти худидоракунии мањаллї, наќши судњои конститут­сионї ва институтњои муодил дар таъмини волоияти Конститутсия дар давлатњои алоњида ва дигар мав­зўњои мубрами соњаи њуќуќ мавриди муњокимањои доманадор ќарор дода шуданд.

Зимни кори конфронс Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон Мањумдзода М.А. дар мавзўи «Модернизатсияи љомеа ва давлат тибќи муќар­рароти консти­тут­сионї: таљрибаи Љумњурии Тољикистон» баро­мад намуда, оид ба сањми созгори Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар тањ­кими давлати демократию њуќуќбунёд, ќабули Конститут­сияи мамлакат, инчунин ама­ли­шавии ислоњоти мухталифи созанда дар соњаи њуќуќ ва њокимияти судї, ки дар заминаи меъёрњои конститутсионї ба миён омаданд, ба њозирин иттилоъ манзур намуд.

Њамчунин, Раиси Суди Конститутсионї Мањумдзода М.А. зимни маъ­рўза доир ба наќши Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар рушди дав­лати муосир, ташаккули маќоми байналмилалии кишвар, низо­ми ќонунгу­зорї, љомеаи шањрван­дї ва амалишавии принсипи таљзияи њокимият изњори назар намуда, ањамияти муќаррароти конститутсиониро дар такми­ли бомароми љомеа ва давлат муњиму назаррас арзёбї намуд.

Дар доираи сафари корї ба Љумњурии Ўзбекистон вохўрии Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо раисони судњои конститутсио­нии љумњурињои Ўзбекистон, Туркия, Индонезия, намоянда­гони маќомоти назорати конститутсионии Федератсияи Россия ва дигар киш­вар­њои љањон доир гардида, дар онњо масъалањои марбут ба тањкими њамко­рињои судманди тарафайн баррасї гардиданд.

Њангоми вохўрї бо Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Ўзбекис­тон аз муносибатњои рушдёбандаи байнидавлатї, ки бо шарофати сиёсати созандаи пешгирифтаи роњбарияти олии сиёсии ду кишвар дар њоли рушду густариш ќарор доранд, изњори ќаноатмандї карда шуд. Дар ин замина ќайд гардид, ки бо маќсади тањкими њамкорињои судманд байни судњои конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон ба имзо расонидани Ёддошти тафоњум оид ба њамкорї муњим мебошад.

 

 

 

 

Имрўз дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бахшида ба Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон бо иштироки суд­яњо, хизматчиёнии давлатї ва дигар кормандони Дастгоњ маљлиси тан­танавї доир гардид.

Маљлисро бо сухани ифтитоњї Раиси Суди конститутсионии Љум­њурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода њусни оѓоз бахшида, зикр кард, ки 24 ноябри соли 1992 дар Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Љум­њурии Тољикистон дар баробари дигар масъалањои њаётан муњими дав­лату давлатдорї, масъалаи рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистони соњибмустаќил баррасї гардида, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Низомномаи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид. Ин ќонун истифодаи Парчамро дар биноњои давлатї ва ѓайридавлатї муайян намуд. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 3 дар баро­бари Нишон ва Суруди миллї, Парчами давлатиро њамчун рам­зи давлатї эълон намуд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 2007, № 254 «Дар бораи рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон», ки он аз 5 боб ва 13 модда иборат аст, тартиби афрохтан ва ис­тифодаи расмии Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон мав­риди танзим ќарор гирифт.

Рўзи Парчами Љумњурии Тољикистон бори нахуст њамчун иди миллї 24 ноябри соли 2009 бо ифтихор аз давлату давлатдорї ва шукрона аз даврони соњибистиќлолию соњибихтиёрї љашн гирифта шуд.

Парчами давлати Тољикистони соњибистиќлол чун рамзи бахту саодат, сарсабзию хуррамї ва сарбаландии миллату дав­лати тољикон, маќсаду њадафњои созандаи ин миллати тамад­дунофарро дар баландтарин минбарњо љилвагар менамояд, ки ин боиси ифтихори њар як тољику тољикистонист.

Њозиринро ба ин ид табрик намуда, онњоро ба эњтироми Парчами давлатї даъват намуд.

Сипас намояндаи ташкилоти љамъиятии «Љавонон созан­дагони Ватан дар ноњияи Исмоили Сомонї» Љ. Рањмонов њозиринро ба Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон табрик намуда, љавонони Суди конститутсиониро ба ифтихор аз Парчаму парчамдории халќу миллати тољик даъват намуд.

Кормандони Суди конститутсионї К.Кари­мзода, Санг­зо­да Г.Р. ва Њакимова Г.А. дар маърўзањои худ диќкати њозирин ба таърихи парчамдорї, садоќат ва эњтиром ба он, тартиби ба­раф­рохтан ва зоњир накардани беэњтиромї ба он љалбнамуданд

Ба андешаи онњо Парчами давлатї ифодагари иќболу истиќлол, иттињоду сарљамъї, нангу номус, ватандўстиву ватан­парастї ва њуввияти миллии мардуми куњанбунёду фарњангии мо буда, волотарин маќсаду мароми тољиконро дар љилои рангњои худ инъикос намудааст.

Маљлис дар руњияи ифтихор аз Ватану ватандорї, истиќ­лолияти давлатї ва рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон ва муќаддасоти миллї ба анљом расид.

 

 

 

 

 

16 -19 ноябри соли 2017 бо маќсади иштирок дар кори Конфронси байнал­ми­ла­лии дар мавзўи «Тањдидњо бо арзишњои дуниявию њуќуќии инсон дар ша­роити муосир ва роњњои бартараф кардани онњо» сафари кории Раиси Суди Конститутсионї Мањмудзода М.А. ва судяи Суди Конститутсионї Гулзор М.М. ба шањри Рими Љумњурии Италия доир гардид.

Дар кори ин чорабинии сатњи байналмилалї, ки бо ташаб­буси Суди Консти­тут­сионии Љумњурии Арманистон ва Маркази байналмилалии «Фар­­њан­ги конститутсионї» доир гардид, намоян­дагони маќомоти назо­рати консти­­тут­­сионї ва созмонњои бонуфузи байналмилалї, аз ќабили намояндагони љумњурињои Арманистон, Гурљистон, Венетсия, Македония, Косово, Федератсияи Россия, Туркия, Саксония, Сербия, Суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон, Комисссия венетсиании Шўрои Аврупо ва дигарон иштирок Суди Конститутсионии ва суханронї намуданд.

Конфронс дар сатњи хуби омодагї доир гардида, дар он мавзўњои мухталифи марбут ба волоияти њуќуќ, конститутсио­нализм, меъёрњои кон­сти­тут­сионї дар самти танзими рафтори иљтимоию њуќуќии инсон, њуќуќи субъективї, шарафи инсонї ва њуќуќ ба њаёт, назари фалсафї дар ташак­кули таърихї ва муаммоњои муосир, шарафи инсонї њамчун усури инсонї, наќши судњои конститутсионї ва институтњои муодил дар самти њифзи њуќуќи конститутсионии шањрванд дар давлатњои алоњида ва дигар мав­зўњои мубрами соњаи њуќуќ мавриди муњокимањои доманадор ќарор дода шуданд.

Зимни кори Конфронс Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон Мањумдзода М.А. баромад намуда, наќши Суди Конститут­сиониро дар таъмини во­лоия­ти Конститутсия муњиму назаррас арзёбї намуд.

Дар доираи сафари корї ба Љумњурии Италия вохўрии Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо Президенти Комисссия венет­сиании Шўрои Аврупо, Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Арманис­тон ва намояндагони маќомоти давлатии Федератсияи Россия ва дигар киш­вар­њои љањон доир гардида, дар онњо масъалањои марбут ба тањкими њамко­рињои судманди тарафайн баррасї гардиданд.

 

 

 

 

 

16 ноябри соли 2017 дар Суди Констиутсионии Љумњурии Тољикистон бахшида ба Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон маљлиси тантанавї доир гардид.

Дар маљлис муовини Раиси Суди Конститутсионї Каримзода Карим дар бораи Асосњои сиёсию њуќуќии таъсиси мансаби Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат шахсияти барљастаи таърихии миллат, Наќши Президент дар бунёди давлати демокративу њуќуќбунёд ва рушду инкишофи самтњои сиёсї, иќтисодиву иљтимої ва фарњангии кишвар суханронї намуд.

Дар ин чорабинї, зикр гардид, ки Президенти кишвар, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Сарвари давлат интихоб гардида, дар бунёди низоми давлатдории Тољикистони соњибистиќлол, барќарорсозии сохти конститутсионї, ба даст овардани сулњу вањдати миллї сањми беназир гузошта, тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 дар асоси овоздињии умумихалќї аввалин Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб шуда, дар эъмори давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої наќши арзанда гузошта, миллатро аз парокандагї, давлатро аз нестшавї ва халќро аз љанги шањрвандї рањо намуда, дар рушди сиёсї, иќтисодиву иљтимої ва таърихиву фарњангии давлати мустаќили Тољи-кистон хизматњои бузурги таќдирсоз намудааст.

Бояд ёдовар аз он шуд, ки аз љониби мардум эътироф намудани Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун Пешвои худ ва дар ин замина ќабул гардидани Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз 14 ноябри соли 2016, №1356 „Дар бораи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат“ корнамоињои ин марди хирадро дар бунёди давлати соњибистиќлол, демокративу њуќуќбунёд ва дунявию иљтимої нишон дод.

Баъдан бо ворид намудани таѓйиру иловањо аз 14 майи соли 2016 ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Рўзњои ид” ҳамасола 16 ноябр - Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон њамчун рӯзи таърихӣ ва сарна-виштсоз барои миллати тоҷик таҷлил карда мешавад.

Дар охир њозиринро ба муносибати Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон ва 25-умин солгарди баргузории Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон табрик ва муборакбод намуда, барояшон тансињатї, хонаи обод, рўзгори осуда ва пойдории сулњу субот ва истиќлолияти давлатиро тамонно намуд.

 

 

 

ДУШАНБЕ, 11.11.2017 /АМИТ «Ховар»/. Шоми дирӯз дар Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев ба муносибати Рӯзи милитсияи тоҷик ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид.

Тавре мухбири АМИТ «Ховар» иттилоъ медиҳад, дар ҷамъомади бошукӯҳ Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода иштирок карданд. Ҷамъомад бо садо додани Суруди миллии Тоҷикистон оғоз гардид.

Дар тантанаи идонаи Рӯзи милитсияи тоҷик, ки нахустин маротиба пас аз корҳои навсозӣ дар Филармонияи давлатии Тоҷикистон баргузор гардид, ҳамчунин Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои амнияти миллӣ Шералӣ Хайруллоев, Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи комилҳуқуқи Президенти ҶТ дар Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадалӣ Ватанзода, Прокурори генералии ҶТ Раҳмон Юсуф, Раиси Суди Олии ҶТ Шермуҳаммад Шоҳиён, Раиси Суди конститутсионии ҶТ Маҳкам Маҳмудзода, роҳбарони вазорату идораҳо, намояндагони аҳли зиёи кишвар ва кормандону собиқадорони милитсияи тоҷик иштирок намуданд.

Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҳамаи иштирокдорони ҷамъомад ва кормандони мақомоти корҳои дохилиро бо Рӯзи милитсияи тоҷик муборакбод намуда, паёми табрикии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба ин муносибат қироат намуд, ки дар он, аз ҷумла, гуфта шудааст: «Кормандони милитсия аз оғози даврони соҳибистиқлолии кишвар барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмини оромию суботи сиёсӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар сафи пеши мубориза бар зидди гурӯҳҳои террористию экстремистӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир шуҷоатмандиву далерӣ ва фидокориву ҷоннисорӣ нишон дода, дар таҳкими нуфузу эътибори давлати тоҷикон дар арсаи ҷаҳон саҳми басо арзанда гузоштанд… Давлат ва Ҳукумати мамлакат ба масъалаи таъмини асосҳои моддиву техникии ин сохтори бонуфуз, ба хизмат ҷалб кардани кормандони баландихтисос, беҳтар намудани шароити зиндагӣ ва хизматии ҳайати шахсии Вазорати корҳои дохилӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд».

Қоҳир Русулзода дар партави суханони Пешвои миллат нақши мақомоти корҳои дохилиро дар пешрафти иқтисодиёт ва баланд бардоштани маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ назаррас арзёбӣ намуда, иброз дошт: «Бо роҳбарии Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чанд соли охир, ки ҷаҳонро буҳрони вазнини иқтисодӣ фаро гирифт, мо тавонистем маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ҳар сол то 7% рушд диҳем ва нақшаҳои буҷети давлатиро амалӣ намоем. Таъмин намудани ин нишондиҳандаҳо, пеш аз ҳама, рушди иқтисодиёт, ҷомеа ва беҳ шудани сатҳи зиндагии мардум аст, ки аз сиёсати оқилона, хирадмандона ва дурбинонаи Пешвои миллат маншаъ мегирад. Ин пешрафт аз фаъолияти босамар ва содиқонаи кормандони мақомоти қудратӣ вобастагии зиёд дорад. Вақте дар кишвар сулҳу субот, оромӣ ва таъмини амнияти миллӣ барқарор бошад, иқтисодиёт пеш меравад. Дар ин самт хизмати мақомоти корҳои дохилӣ ва тамоми сохторҳои қудратӣ бағоят калон аст».

Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-полковник Рамазон Раҳимзода аз таваҷҷуҳи бевоситаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба мақомоти корҳои дохилӣ ёдовар шуда, чунин гуфт: «Маҳз рисолати созандаву бунёкоронаи Пешвои миллат буд, ки сатҳи зиндагӣ, обрӯю эътибор ва боварӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар миёни мардум хеле боло рафта, сатҳи малакаю дониши касбии онҳо низ хуб гардидааст. Дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон маҳз эҳсоси ватандӯстӣ ва сиёсати оқилонаву хирадмандонаи Сарвари давлат имкон дод, ки мо бо садоқату фидокорӣ ба давлату миллат ва сарзамини аҷдодӣ дар роҳи расидан ба ҷомеаи ободу зебо ва азиз доштани муқаддасоти диёри биҳиштосоямон хизмат кунем».

Дар ҷамъомад аз ҷониби сарояндагони шинохтаи кишвар ба монанди Шуҳрат Сайнаков, Афзалшоҳ Шодиев, Фахриддини Малик, Амрохон Раҳимов , Саёҳат Кабирова, курсантони Академияи ВКД ҶТ ва гурӯҳи мардони ансамбли давлатии хизматнишондодаи рақсии «Лола»-и ба номи Ғаффор Валаматзода, гурӯҳи балети Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, ансамблҳои рақсии «Чаман», «Зебо» «Ҷаҳоноро» ва «Парасту» барномаи рангини консертӣ пешниҳод гардид.

Ёдовар мешавем, ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои бунёдкорона ва фарҳангпарваронаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гулгашт ва бинои Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев, ки дорои 900 ҷойи нишаст мебошад, аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон навсозӣ гардида, ба макони истироҳатию фароғатии сокинони пойтахт ва меҳмонони он табдил ёфтааст.

 

 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 6 из 41