05:43:55 - 21.10.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз453
mod_vvisit_counterДирӯз1926
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта453
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида13471
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ36594
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида40672
mod_vvisit_counterҲамагӣ656604

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

 

 

Аз 9 то 15 октябри соли љорї сафари хизматии ёрдамчии Раиси Суди Конститутсионї Мустафоќулов Ѓ., ёрдамчии судяи Суди Конститут­сионї Ќамишев Н. ва мутахассиси пешбар Рахимова Н. ба шањри Сеули Љумњурии Корея бо маќсади иштирок дар курсњои омўзишї дар мавзўи «Хизматрасонињо дар соњаи технологияњои иттилоотї барои суди конститутсионї» доир гардид.

Курсњои омўзишї бо фармоиши Вазорати илм ва ба наќшагирии ояндаи Љумњурии Корея аз љониби Агентии миллї оид ба рушди технологияҳои иттилоотии Ҷумҳурии Корея (NIPA) барои судњои конститутсионї ташкил карда шуда, дар он намояндагони маќомоти назорати конститутсионии Љумњурии Озорбойљон, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии Ўзбекистон, Малайзия, Монголия, Љумњурии Индонезия, Мянма, Филиппин, Таиланд ва Бурунди иштирок намуданд.

Дар доираи сафари хизматї тибќи барномаи курсњои омўзишї намояндагони Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон рўзи 14 октябри соли 2016 аз Суди Конститутсионии Љумњурии Корея дидан намуда, бо фаъолияти суд, таљњизотњои электронии толори маљлисгоњи суд, китобхонаи электронї, коргузории электронии суд, шабакаи электронии шуъбаи умумї, маркази маълумот, киберфазо ва маркази амнияти электронї ва ѓайра шиносої пайдо намуданд. Дар рафти шиносої вохўрии њайати Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо судяи Суди Конститутсионии Љумњурии Корея Чо Йонгњо ва Котиби генералии Суди Конститутсионии Корея Ёнг Њун Ким доир гардида, оид ба масъалањои мубрами адолати судии конститутсионї ибрози андеша карда шуд.

Дар фарљоми курсњои омўзишї аз љониби роњбарияти Агентии миллї оид ба рушди технологияҳои иттилоотии Ҷумҳурии Корея (NIPA) дар њолати тантанавї ба иштирокчиёни курсњои омўзишї Сертификатњои «Хизматрасонињо дар соњаи технологияњои иттилоотї барои суди конститутсионї» супорида шуданд.

 

 

 

 

 

 

 

5 октябри соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба муносибати таљлили Рўзи забони давлатї бо иштироки роњбарият, судяњо ва кормандони дастгоњи Суди консти­тутсионї маљлиси тантанавї баргузор гардид.

Маљлиси тантанавиро Раиси Суди консти­тутсионии Љумњурии Тољикистон, академик Мањкам Мањмудзода њусни оѓоз бахшида, њози­ринро бо таљлили ин иди муњими умумимилї табрику тањният намуда, аз љумла иброз дошт, ки Истиќлолияти давлатї барои эњёи асолати забони тољикї замина гузошта, барои ба авҷи тараққиёти худ расидан ва ҳамчун забони давлатї ва илму фарҳанг ҷаҳонгир гаштани он мусоидат кард.

Дар сатњи Конститутсияи мамлакат, забони тољикї ба њайси забони давлатї эътироф гардида, бо маќсади муайян намудани вазъи њуќуќии он 5 октябри соли 2009 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатї» ќабул гардид.

Ба шарофати дастгирињои пайвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар як муддати кўтоњ забони тољикї њамчун љавњари њастии миллати тољик ташаккул ёфта, унсури муњими рушду инкишофи давлату миллат маънидод гардид.

Зимни баргузории маљлис њамчунин ёрдамчии судяи Суди консти­тут­сионї Сангзода Гулизор оид ба ањамияти таърихии забони давлатї дар шароити муосири пешрафти давлати демократї бо маърўза баромад намуд.

 

 

 

 

 

 

26 сентябри соли 2016 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон Мањкам Мањмудзода парванда аз рўи дархости директори генералии Љамъ­ияти до­рои масъулияти мањдуди «На­љот»-и шањри Ис­фа­ра Исомадинова Н. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати сар­хат­њои чорум, чордањум ва њабдањуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди давла­тии «Наќлиёти автомобилї ва хизмат­ра­сонии логис­тикї», ки бо фар­мои­ши Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољи­кистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољи­кистон» баррасї гардид.

Суди конститутсионї дархости мазкурро мавриди омўзиш ва тањ­лил ќарор дода, ќайд намуд, ки дар ни­зоми кафолатњои давлатии эълон­доштаи Кон­с­титутсия, ка­фо­лати фаъо­лияти озоди соњибкорї мавќеи марказиро иш­ѓол менамояд ва яке аз унсурњои муњими рушди мутаъдили соњањои иќтисодию иљтимоии кишвар ба шумор меравад.

Машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї њамчун унсури асосии принсипи конститутсионии озо­дии иќтисодї, ифодаи озод будани со­њиб­­корї буда, яке аз њуќуќњои асосї ва муњими иќ­тисодї, ин­чунин им­коният ва василаи татбиќи њуќуќи иљтимоии инсон ва шањр­ванд мањсуб меёбад ва бо санадњои байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон ва ќонунгузории кишвар кафолат дода мешавад.

Ин ка­фо­лат аз шак­лњои гуногуни моли­кият асос ёфтани иќти­­­­со­диёти Љумњурии Тољикистон, аз љумла моли­ки­яти хусусї, инчунин иљ­тимої эълон шудани давлат маншаъ мегирад, ки бе татбиќи амалии он бунёди љомеаи во­ќе­ан иљтимої ва иќти­соди бозоргонии дар муноси­батњои иќтисодї раќо­батпазир ѓайри­им­кон ме­бо­­шад.

Тавассути Оиннома ба Корхонаи воњиди давла­тии «Наќлиёти авто­мо­билї ва хизмат­ра­сонии логис­тикї» вогузор намудани ваколатњои идора­кунї, инчу­нин татбиќи ин ваколатњо бошад, боиси мањдуд кардани фаъо­лияти озоди соњиб­ко­­рї, додани бар­тарї ба субъек­ти алоњи­даи хољаги­дорї ва ба миён овар­дани раќобати бе­виљ­­донона гардида, ка­фолати фаъолияти соњиб­кории пеш­­бинина­мудаи моддаи 12 Консти­тутсияи Љум­њу­рии Тољи­кис­тонро нис­бати Љамъ­ияти до­рои масъу­лияти мањдуди «На­љот» поймол ва мањдуд намудааст.

Бинобар ин, Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон сархат­њои чорум, чор­дањум ва њабда­њуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њаф­туми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди давла­тии «Наќлиёти авто­мо­билї ва хизмат­ра­сонии логис­тикї»-ро ба моддаи 12 Консти­тут­сияи Љум­њу­рии Тољикистон номуво­фиќ арзёбї намуд.

 

 

 

15 сентябри соли 2016 нашри шуморавии маљаллаи илмї – иттилоотии Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон №2, 2016 ки дар он фаъолияти Суди конститутсионї инъикос гардида, таъи­ноти судї, маърўзаю маќолањои раисон ва судяњои Суди конститут­сио­нии кишвар ва давлатњои хориљ, инчнин олимони соњаи њуќуќ ва намоян­дагони маќомоти гуногуни њокимияти давлатї гирд оварда шудаанд, бо забонњои давлатї ва русї аз чоп баромад.

Дар ин шумораи маљаллаи илмї-иттилоотї таъиноти Суди консти­тутсионї аз рўи мурољиати шањрванд Ширинов М.М. «Дар хусуси муай­ян кардани њуќуќњои ў њамчун иштирокчии амалиётњои мусаллањона (низоъњо) бањри њимояи сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба имтиёзњои иљтимоии пешбини­намудаи моддаи 278 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон» бо ду забон нашр карда шудааст.

Ќисмати алоњидаи маљалла ба навидњои Суди конститутсионї бах­шида шуда, дар он иттилоот оид ба маљлисњои судии доиргардида, вохў­рии роњбарият ва судяњои Суди конститутсионї бо мењмонони хориљї, дастовардњои суд, иттилоот оид ба љаласањои идоравї марбут ба мавзў­њои мухталиф ва дигар ахбороти муњим бо забонњои давлатї ва русї гирд оварда шудааст.

Хоњишмандон метавонанд ин маљаллаи илмї-иттилоотиро аз китоб­хонаи Суди конститутсионї дастрас намоянд ё тавассути сомонаи Суди конститутсионї аз иттилооти дар он гирдовардашуда истифода баранд.

 

 

 

6 сентябри соли 2016 сол дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бахшида ба таљлили 25 - умин солгарди Истиќло­лияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо иштироки судяњо ва кормандони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон маљлиси тантанавї баргузор гардид.

Дар оѓози маљлис Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудзода Мањкам Аъзам бо сухани ифтитоњї баромад намуда, дар бораи ањамият ва наќши Истиќлолияти давлатї дар бунёди давлатдории навин изњорї андеша карда, њамагонро ба муносибати 25 - умин солгарди ин дастоварди муќаддас муборакбод намуд. Њамчунин дар баромади хеш Раиси Суди конститутсионї зикр намуд, ки мояи ифтихору сарфарозии њар як фарди худогоњу худшиноси кишвар мебошад, ки тањти сарварии оќилонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои милат, Президенти мањбуби кишвар дар як маддати кўтоњи таърихї пояњои Истиќлолият чун шоњсутуни њастии миллат тањким ёфта, ин падидаи бемислу боаззамат такя ба ормонњои деринаи милиї ва таљрибаи љањонї ба мардуми тољик кувваи тавоное бахшид ва барои эъмори давлати милиї, тањкими сулњу субот ва вањдату ягонагї, ташаккули ѓояњои инсондўстона ва фарњанги сиёсию њуќуќии мардум дар шароити ташаккули давлатдории навин замина гузошт.

Дар рафти маљлис аз љониби Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба ифтихори 25 - умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон барои фаъолияти пурсамар њангоми иљрои вазифањои хизматї ва ноил шудан ба натиљањои баланди касбї ба як ќатор кормандони Дастгоњ «Ифтихорнома» - и Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон сарфароз гардонида шуда, ва рутбањои навбатї дода шуданд.

 

 

 

 

29 августи соли 2016 дар толори Қасри миллат аз љониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба истиқболи 25-умин солгарди Истиқ­лолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ќатори намояндагони касбу кори гуногун, муовини Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон – Каримзода Карим Мазиё низ бо медали «Хизмати шоиста» сарфароз гардонида шуд.

 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 8 из 39