03:44:15 - 18.01.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


ЭЪЛОН

 

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

барои ишѓоли мансаби зерини холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд:

- сармутахассис оид ба кор бо кадрњо ва корњои махсуси дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон - 1љой.

1. Сармутахассис оид ба кор бо кадрњо ва корњои махсуси дастгоњи Суди конститутсионї ба мансаби маъмурии хизмати давлатии категорияи панљум дохил мешавад, ки нис­бати он талаботи зерини тахассусї пешнињод карда шудааст:

-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ;

-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлат;

-кор бо компютер;

-донистани забони давлатї;

-донистани забонњои англисї ва русї пазируфта мешавад.

Маоши мансабии сармутахассис оид ба кор бо кадрњо ва корњои махсус 1323,00 сомониро бо назардошти ило­вапулї барои собиќаи хизмати давлатї ташкил медињад.

2. Довталабон њуљљатњои зеринро пешнињод менамоянд:

-ариза ба унвони Раиси Суди конститутсионї;

-вараќаи шахси бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

-тарљумаи њол;

-нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот;

-нусхаи дафтарчаи мењнатї;

-нусхаи шиноснома;

-маълумот оид ба вазъи саломатї шакли 038УЕ;

-маълумот аз маќомоти дахлдор оид ба андоз аз даромад ва вазъи молу мулкии хизматчии давлатї;

-нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намуданд);

-гувоњнома оид ба доѓи судї.

3.Нишонии ќабули њуљљатњо: шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48, телефон барои маълумот: 227-49-84, 227-38-09.

4. Њуљљатњо аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон дар муњлати 21 рўз баъд аз нашри аввалини эълон дар нашрия ќабул карда мешаванд.

Веб-сайти Суди конститутсионї «www.constcourt.tj»

Суди Конститутсионии

Љумњурии Тољикистон 14 январи соли 2019