19:12:51 - 20.01.2020

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз758
mod_vvisit_counterДирӯз1488
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта2246
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида9192
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ27837
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида44872
mod_vvisit_counterҲамагӣ1090379

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

15 сентябри соли 2016 нашри шуморавии маљаллаи илмї – иттилоотии Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон №2, 2016 ки дар он фаъолияти Суди конститутсионї инъикос гардида, таъи­ноти судї, маърўзаю маќолањои раисон ва судяњои Суди конститут­сио­нии кишвар ва давлатњои хориљ, инчнин олимони соњаи њуќуќ ва намоян­дагони маќомоти гуногуни њокимияти давлатї гирд оварда шудаанд, бо забонњои давлатї ва русї аз чоп баромад.

Дар ин шумораи маљаллаи илмї-иттилоотї таъиноти Суди консти­тутсионї аз рўи мурољиати шањрванд Ширинов М.М. «Дар хусуси муай­ян кардани њуќуќњои ў њамчун иштирокчии амалиётњои мусаллањона (низоъњо) бањри њимояи сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба имтиёзњои иљтимоии пешбини­намудаи моддаи 278 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон» бо ду забон нашр карда шудааст.

Ќисмати алоњидаи маљалла ба навидњои Суди конститутсионї бах­шида шуда, дар он иттилоот оид ба маљлисњои судии доиргардида, вохў­рии роњбарият ва судяњои Суди конститутсионї бо мењмонони хориљї, дастовардњои суд, иттилоот оид ба љаласањои идоравї марбут ба мавзў­њои мухталиф ва дигар ахбороти муњим бо забонњои давлатї ва русї гирд оварда шудааст.

Хоњишмандон метавонанд ин маљаллаи илмї-иттилоотиро аз китоб­хонаи Суди конститутсионї дастрас намоянд ё тавассути сомонаи Суди конститутсионї аз иттилооти дар он гирдовардашуда истифода баранд.

 

 

 

6 сентябри соли 2016 сол дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бахшида ба таљлили 25 - умин солгарди Истиќло­лияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо иштироки судяњо ва кормандони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон маљлиси тантанавї баргузор гардид.

Дар оѓози маљлис Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудзода Мањкам Аъзам бо сухани ифтитоњї баромад намуда, дар бораи ањамият ва наќши Истиќлолияти давлатї дар бунёди давлатдории навин изњорї андеша карда, њамагонро ба муносибати 25 - умин солгарди ин дастоварди муќаддас муборакбод намуд. Њамчунин дар баромади хеш Раиси Суди конститутсионї зикр намуд, ки мояи ифтихору сарфарозии њар як фарди худогоњу худшиноси кишвар мебошад, ки тањти сарварии оќилонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои милат, Президенти мањбуби кишвар дар як маддати кўтоњи таърихї пояњои Истиќлолият чун шоњсутуни њастии миллат тањким ёфта, ин падидаи бемислу боаззамат такя ба ормонњои деринаи милиї ва таљрибаи љањонї ба мардуми тољик кувваи тавоное бахшид ва барои эъмори давлати милиї, тањкими сулњу субот ва вањдату ягонагї, ташаккули ѓояњои инсондўстона ва фарњанги сиёсию њуќуќии мардум дар шароити ташаккули давлатдории навин замина гузошт.

Дар рафти маљлис аз љониби Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба ифтихори 25 - умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон барои фаъолияти пурсамар њангоми иљрои вазифањои хизматї ва ноил шудан ба натиљањои баланди касбї ба як ќатор кормандони Дастгоњ «Ифтихорнома» - и Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон сарфароз гардонида шуда, ва рутбањои навбатї дода шуданд.

 

 

 

 

29 августи соли 2016 дар толори Қасри миллат аз љониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба истиқболи 25-умин солгарди Истиқ­лолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ќатори намояндагони касбу кори гуногун, муовини Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон – Каримзода Карим Мазиё низ бо медали «Хизмати шоиста» сарфароз гардонида шуд.

 

 

Аз 8 то 12 августи соли љорї дар Љумњурии Индонезия Сеюмин Конгресси Ассотсиатсияи судњои конститутсионии Осиё ва институтњои муодил, инчунин љаласаи њайати аъзои ин Ассот­ситсия, ки Суди консти­тутсионии Љумњурии Тољикистон узви фаъоли он мебошад, доир гардид.

Дар кори ин чорабинии сатњи байналмилалї Президенти Љумњу­рии Индонезия љаноби Джоко Видодо, намоян­дагони маќомоти назорати консти­тут­сионии беш аз бист киш­вари љањон ва созмон­њои бонуфузи байналмилалї, инчунин намоян­дагони маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Индонезия иштирок намуданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар Сею­мин Кон­грес­си Ассотсиатсия Раиси Суди конститутсионии Љум­њурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода, судяи Суди кон­сти­тутсионї Даврон Њошимзода ва роњбари дастгоњи Суди конститутсионї Абдумаљид Гулзода намояндагї намуданд.

Дар доираи ин чорабинї мавзўњои марбут ба механизми њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар кишварњои мухталиф, наќши ќарорњои судњои конститутсионї ва институтњои муодил дар самти њифзи њуќуќи конститутсионии шањрванд, воситањои муосири тањкими њифзи њуќуќи конститутсионии шањрвандон, наќши маќомоти назорати конститутсионї дар таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсия ва дигар мавзўњои марбут тањкими конститутсионализм бо дарназар­дошти таљрибаи кишварњои мухталиф матрањ гардиданд.

Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода дар кори ин чорабинї дар мавзўи «Наќши Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд» маърўза намуда, ба сањми њозирин иттилоъ оид ба фаъолияти густурдаи Суди конститутсионии кишвар дар самти таъмини волоияти Конститутсия ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд пешнињод намуд.

Аз натиљаи кори Сеюмин Конгресси Ассотсиатсияи судњои консти­тут­сионии Осиё ва институтњои муодил Деклоратсияи Балї ќабул гар­дида, дар он љонибдории маќомоти назорати конститутсионии аъзои Ассотсиатсия дар самти тањким ва истифодаи механизмњои муосири њифзи њуќуќњои конститутсионии шањрванд инъикос гардидааст.

Дар доираи сафари корї ба Љумњурии Индонезия вохўрии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода бо Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Индонезия – Раиси Ассот­сиатсияи судњои конститут­сионии Осиё ва институтњои муодил, њам­чунин раисони судњои конститутсионии љумњурињои Корея, Ќазоќистон ва намояндагони судњои конститутсионии дигар кишварњои љањон доир гардида, дар онњо масъалањои марбут ба тањкими њамкорињои тарафайн баррасї гардиданд.

Зимни сафари кории мазкур бо маќсади густариши муносибатњои байналмилалї ва тањкими њамкорињои тарафайн байни Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон ва Суди конститутсионии Љумњурии Корея Ёддошти тафоњум оид ба њамкорї ба имзо расид, ки ин омил боз як заминаи устувори њуќуќї барои таќвияти муносибатњи байналми­лалии маќомоти назорати конститутсионии кишвар ба шумор меравад.

Ёдовар бояд шуд, ки то ба имрўз аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо судњои конститутсионии Федератсияи Россия, љумњурињои Арманистон, Корея, Ќирѓизистон, Румыния, Туркия ва Украина Ёддошти тафохум оид ба хамкори ба имзо расида, онњо мавриди татбиќ ќарор доранд.

 

 

 

8 июли соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон маљлиси љамъбастии шашмоњаи фаъолияти Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки судяњо ва кормандони Дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон баргузор гардид.

Дар оѓози маљлис Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон М. Мањмудзода њозиринро бо баъзе нуќтањои фаъолияти кории Суди конститутсионї хотиррасон намуда, иброз дошт, маќсади љамъомади имрўза тањлил намудани кори шашмоњаи Суди конститутсионї мебошад.

Аз рўи масъалањои рузномаи маљлис раисикунанда суханро барои њисобот оид ба фаъолияти Суди Конститутсионї дар шашмоњаи аввали соли 2016 ба муовини Раиси Суди конститутсионї Каримзода К. М дод.

Каримзода К. М – дар бораи фаъолияти шашмоњаи Суди Конститутсионї баромад намуда, оид ба иљрои наќшањои корї ва фаъолияти суд дар нимсолаи дуюм маълумот доданд.

Баъдан, роњбари Дастгоњи Суди Конститутсионї – Гулзода А. дар бораи фаъолияти Дастгоњи Суди Конститутсионї њисобот дода, оид ба ќисматњои амалишудаи наќшањои фаъолияти Дастгоњи суд дар ин давра маълумоти муфассал дод.

Зимни баргузории маљлиси њисоботи, инчунин судяњо ва дигар кормандони шуъбањо доир ба фаъолияти шашмоња ибрози андеша намуданд.

Дар хотимаи маљлис, Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон М.Мањмудзода ба коллективи Суди конститутсионї барои фаъолияти пурсамар изњори миннатдорї намуд.

Фаъолияти шашмоњаи кории Суди конститутсионї ќаноатбахш њисобида шуд.

Аз натиљаи баргузории маљлиси умумии кормандони Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ќарори дахлдор ќабул гардид.

 

 

 

 

24 июни соли 2016 дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бахшида ба иди Вањдати миллї ва 25-солагии Истиќ­лолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо иштироки олимон, мутахассисони маќомоти давлатї ва кормандони Суди конститутсионї дар мавзўи «Суди конститутсионї зо­даи Истиќлолияти давлатї» мизи мудаввар бар­гузор гардид.

Дар кори миззи мудаввар, инчунин намояндаи ваколатдори Пре­зи­денти Љумњурии Тољикистон Шоназаров С.А., Рањимзода М.З. – директори Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Салимзода Ш.О. – директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љум­њурии Тољикистон иштирок ва бо маърўзањои љолиби диќќат баромад намуданд.

Кори мизи мудавварро Мањмудзода Мањкам Раиси Суди конс­ти­тутсионии Љумњурии Тољикистон њусни ифтитоњ бахшида, оид ба ања­мияти таърихию сиёсї, њуќуќию иљтимої ва фарњангии Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї истода гузашт.

Мавсуф ќайд намуд, ки истиќлолият орзуву омоли чандинасраи фарзандои баномуси халќи тољик аст, ки он ба халќи Тољикистон танњо дар солњои навадуми асри XX ба даст омад. Музаффариятњои даврони соњибистиќлолиро ба фаъоляти Асосгузори сул­њу Вањдати миллї, Пешвои мил­лат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон алоќаманд арёзбї намуда, зикр кард, ки бо шарофати аќлу заковат ва хиради азалї, Роњбари давлат тавонист дар лањзањои хассоси таърихї вазифањои аввалиндарљаи марњилаи авали соњибистиќлолии Ватанро амиќ муай­ян намуда, дар як муддати кутоњ мамлакатро ба Вањдати миллї оварда расонад. Дар ин давра, эътибори байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо­ло рафта, вазъи иќтисодию иљтимоии мамлакат ва сатњи некўањволии мардум рў ба бењбудї нињод.

Аз ин рў, њифзи дастовардњои истиќлолияти давлатиро вазифаи љо­нии њар шањрванди бо нангу номуси кишвар арзёбї намуд.

Дар мизи мудаввар чордањ мавзўњо аз љониби олимон ва мутахассисони маќомоти гуногуни давлатї оид ба пањлуњои гуногуни Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї матрањ гардида, миззи мудаввари мазкур аз љо­ниби иштирокдорони он муфид арзёбї гардид

 

 

 
« ПерваяПредыдущая11121314151617181920СледующаяПоследняя »

Страница 11 из 41