10:56:52 - 07.12.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз836
mod_vvisit_counterДирӯз1289
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта10422
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида11446
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ10422
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида41997
mod_vvisit_counterҲамагӣ1028092

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

6 майи соли 2016 Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди конститут­сионї Даврон Њошимзода дар конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи «Рушди њуќуќи байналмилалии оммавї ва хусусї дар 25 соли Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон», ки бо ташаббуси факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон баргузор гардид, иштирок намуданд.

Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода зимни кори конференсия бо сухани ифтитоњї баромад намуда, оид ба заминањои рушди њуќуќи байналмилалї ва оммавии хусусї дар замони истиќлолияти миллї, зарурати таъсиси кафедраи њуќуќи байналмилалї дар факултети њуќуќшиносї, наќши марњум профес­сор Менглиев Ш. дар тарбияи кадрњои соњаи њуќуќи байналми­лалї ва ташаккули ин соњаи њуќуќ ибрози андеша намуд.

Зимни кори конференсия њамчунин мавзўњои марбут ба хусусият­њои танзими њуќуќии муносибатњои мењнатї дар њуќуќи байналмилалии хусусї, вазъ ва рушди илми њуќуќи байнал­милалї дар 25 соли Истиќло­лияти давлатї ва дигар мавзўњои мубрами соња мавриди баррасї ва муњокима ќарор дода шуданд.

 

 

 

4-5 майи соли 2016 дар шањри Хуљанд аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар њамбастагї бо Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон ва Барномаи «Мусоидат ба давлатдории њуќуќї дар кишварњои Осиёи Мар­казї»-и GIZ (Љамъияти олмонии њамкории байналмилаллї) семинари омўзишї дар мавзўи «Ислоњоти судї-њуќуќї ва рушди адолати судии конститут­сионї дар Љумњурии Тољикис­тон» гузаро­нида шуд.

Дар кори семинар раисон ва судяњои судњои вилояти Суѓд, шањрњои Хуљанд, Бўстон, Гулистон, Истиќлол, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Панљакент, ноњияњои Ашт, Бобољон Ѓафуров, Деваштич, Спитамен, Љаббор Расулов, Шањристон, намояндагони маќомоти мањаллии њоки­мияти давлатї як ќатор шањру ноњияњои зикршуда, инчунин намоянда­гони раёсати Вазорати адлия ва раёсати Шўрои адлия дар вилоят иштирок намуданд.

Зимни баргузории семинари омўзишї аз љониби судяњои Суди конститутсионї Каримзода К.М., Зоирзода Ш.Ю. ва Њошимзода Д.Д. мавзўњои марбут ба ањамияти ислоњоти судї-њуќуќї дар самти ташаккули њокимияти судї, навгонињои Ќонуни конститут­сионии Љумњу­рии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикис­тон», наќши ин маќомот дар таъмини адолати конститутсионї, салоњияти он, субъектњои дорои њуќуќї мурољиат ба Суди конститутсионї, тартиби мурољиат ба он, ањамияти Номаи Суди конститутсионї дар рушди ќонунгузорї ва таъмини ќонунияти конститутсионї дар кишвар, тартиби иљрои санадањои судї ва дигар масъалањо матрањ гардиданд.

 

 

 

25 апрели соли 2016 нашри шуморавии маљаллаи илмї – иттилоотии Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон №1, 2016 ки дар он фаъолияти Суди конститутсионї инъикос гардида, ќарор ва таъиноти судї, маърўзаю маќолањои судяњои Суди конститутсионї ва олимони њуќуќ­шинос гирд оварда шудаанд, бо забонњои давлатї ва русї аз чоп баромад.

Дар ин шумораи маљаллаи илмї-иттилоотї ќарори Суди конститут­сионї аз рўи пешнињоди Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњу­рии Тољикистон «Оид ба муайян намудани муво­фиќати лоињаи таѓйиру иловањои ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон воридша­ванда ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» бо ду забон нашр карда шудааст.

Ќисмати алоњидаи маљалла ба навидњои Суди конститутсионї бахшида шуда, дар он иттилоот оид ба мурофиањои судии доиргардида, вохўрии роњбарият ва судяњои Суди конститутсионї бо мењмонони хориљї, дастовардњои суд, иттилоот оид ба љаласањои идоравї марбут ба мавзўњои мухталиф ва дигар ахбороти муњим бо забонњои давлатї ва русї гирд оварда шудааст.

Хоњишмандон метавонанд ин маљаллаи илмї-иттилоотиро аз китобхо­наи Суди конститутсионї дастрас намоянд ё тавассути сомонаи Суди конститутсионї аз иттилооти дар он гирдовардашуда истифода баранд.

 

 

 

 

21 апрели соли 2016 Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди конститут­сионї Гулзор Муњаббат дар кори мизи мудаввар дар мавзўи «Рушди ќонунгузории маданї ва соњибкорї дар 25 соли Истиќлолияти давлатї», ки дар толори маљлисгоњи Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон баргузор гардид, иштирок намуданд.

Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода зимни кори мизи мудаввар бо сухани ифтитоњї баромад намуда, оид ба заминањои ташаккули ќонунгузории маданї дар даврони истиќлоли миллї, наќши он дар танзими муносибатњои љамъиятї ва рушди иќтисоди бозоргонї изњори андеша намуда, аз љумла иброз намуд, ки ќонунгузории мадании кишвар дар маљмуъ барои ташаккули муносибатњои маданї дар асоси принсипи баробарњуќуќї ва мустаќи­лият иштирокдорони он, аз љумла шахсони воќиею њуќуќї заминаи мусоиди њуќуќї гузошт.

 

 

 

7 апрели соли 2016 Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди конститутсионї Даврон Њошимзода дар кори конфронси байналмилалии илмї-амалї дар мавзўи «Њолати муосири илм ва ќонунгузории фаъолияти оперативї-љустуљўї», ки бо ташаббуси Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон доир гардид, иштирок намуданд.

Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањ­муд­зода дар ин њамоиши байнлмилалї бо сухани ифтитоњї баромад намуда, ќайд кард, ки бо ќабули Конститутсия дар кишвар ислоњоти њуќуќї бомаром амалї карда шуд ва дар муддати кўтоњ асосњои ќонун­гузории љумњурї нав карда шуданд.

Дар њамин замина Кодекси љиноятї, Кодекси мурофиавии љиноятї ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оператавї-љустуљўї», ки охирон ба танзими муносибатњои љамъиятии марбут бо амалї намудани фаъолияти оперативї-љустуљўї равона гардидааст, дар тањрири нав ќабул шуда, давра ба давра такмил ёфтанд.

Аммо, новобаста ба мављудияти заминаи њуќуќии дахлдор дар ин самт, дар замони муосир љинояткорї дар шаклњои нав ба нав зуњур карда истодааст, аз љумла барои содир кардани љиноятњои мухталиф воситањои муосири технологї ба таври васеъ истифода мешаванд, ки ин омил барои амнияти давлат ва муътадилии љомеа хавфу хатарро ба миён меорад.

Бинобар ин, бо маќсади таъмини самаранокии фаъолияти маќо­моти пешбарандаи чорабинињои оператавї-љустуљўї ќонунгузории соња ба такмили минбаъда ниёз дошта, зарур аст, ки тарзу усулњои муоисири пешгирї ва ошкор кардани љинояткорї зимни пешбурди фаъолияти оператавї-љустуљўї истифода карда шаванд.

 

 

 

9 марти соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон вохўрии муовини Раиси Суди конститутсионї – Каримзода К.М. ва судяњои Суди конститутсионї Гулзор М.М. ва Њошимзода Д.Д. бо Гузоришгари вежаи СММ оид ба пешгирї ва њифзи њуќуќ ба озодии андеша ва баён Дэвид Кайе доир гардид.

Зимни вохўрї масъалањои марбут ба фаъолияти густурдаи Суди конститутсионї, ки ба таъмини волоият ва амали бевоситаи Консти­тутсия равона гардидаанд, матрањ шуданд.

Љаноби Дэвид Кайе аз таъмини волоияти ќонун дар Љумњурии Тољикистон изњори ќаноатмандї кард ва ба фаъолияти Суди конститут­сионї таваљљўњ зоњир намуда, мављудияти ин маќоми назорати конститут­сиониро дар кишвар муфид арзёбї кард.

 

 
« ПерваяПредыдущая11121314151617181920СледующаяПоследняя »

Страница 13 из 41