02:46:34 - 21.08.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз156
mod_vvisit_counterДирӯз984
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта4543
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида8062
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ25292
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида33463
mod_vvisit_counterҲамагӣ887474

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


 

 

8 декабри соли 2017 дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон тањ­­ти раи­сии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон Мањкам Мањ­мудзода оид ба дар­­хости шањр­вандон Ху­рамов З.Н. ва Њасанов Љ. К. дар хусуси муайян намудани му­тобиќати сархати чоруми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон «Дар бораи нафаќањои су­ѓуртавї ва дав­латї» ва сар­хати якуми фармоиши Агентии суѓуртаи иљти­мої ва на­фаќаи назди Њу­ку­мати Љумњурии Тољикистон аз 30 январи соли 2017, №6 ба моддаи 39 Консти­тут­сияи Љумњу­рии Тољикис­тон мурофиаи судї доир гардид.

Дар мурофиаи судии конститутсионї намояндагонии ваколатдори Прези­денти Љум­­њу­рии Тољи­кистон, Маљ­лиси намоян­да­гон дар Суди конс­титутсионї, инчунин намояндагони Прокуратураи ге­нералии Љум­њурии Тољи­кистон, вазоратњои адлия ва мењнат, муњољират ва шуѓ­лї ањо­лии Љум­њурии Тољикистон, Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафаќаи наз­ди Њуку­мати Љум­њурии Тољикистон ва Кор­хонаи воњи­ди дав­латии «Ро­­њи Оњани Тољи­кистон» иштирок ва суханронї намуданд.


Суди конститутсионї масълаи зикршударо мавриди баррасї ќарор дода, ќайд намуд, ки амалишавии њуќуќи конститутсионии шахс ба нафаќа аз њадафњои муњими давлати иљтимої дар самти таъмини шароити арзандаи зиндагї ба њар шахс ба шумор рафта, бо кафо­лати дахлдори дав­латии дар ќонун­гузорї инъикос ёфта татбиќи воќеии худро пайдо мекунад.

Бо маќсади татбиќи самараноки сиёсати пешгирифтаи соњаи иљти­мої ва таъмини шањрвандон бо нафаќа, давлату Њукумат давра ба давра исло­њоти соњаи нафаќаро роњандозї намуда, тавассути ќабулу такмили санадњои меъё­рии њуќуќї, низоми таъминоти нафаќаро ба шароити муосир мувофиќ мегардонад.

Бо ин назардошт, Суди конститутсионї дар меъёрњои сархати чо­руми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон «Дар бораи нафаќањои су­ѓуртавї ва давлатї» меъёрњои манъкунанда ё мањдуд­ку­нан­даи кафолати таъми­­ноти иљтимоии дархосткунандагонро муай­ян накард ва онро­ ба моддаи 39 Кон­ститут­сияи Љум­њу­рии Тољи­кис­тон мувофиќ арзёбї намуд.

Њамчунин, Суди конститутсионї зарур шуморид, ки сархати якуми фар­моиши Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаи назди Њукумати Љумњу­рии Тољикистон «Дар бораи гузариши пур­ра ба низоми нави таъми­ноти нафа­ќаи шањрван­дон ва тартиби таъини нафа­ќањо аз 1 январи соли 2017» бинобар ба тала­боти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи са­над­њои меъёрии њуќуќї» мувофиќ набуданаш, ба та­лаботи ќонунгузорї мувофиќ гардонида шавад.