21:09:28 - 24.05.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Ахборот


 

22 декабри соли 2016 нашри шуморавии маљаллаи илмї – иттилоотии Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон №3, 2016 ки дар он фаъолияти Суди конститутсионї инъикос гардида, ќарору таъи­ноти судї, маќолањои судяњои Суди конститут­сио­нии киш­вар ва давлатњои хориљ, инчунин олимони соњаи њуќуќ гирд оварда шудаанд, бо забонњои давлатї ва русї аз чоп баромад.

Дар ин шумораи маљаллаи илмї-иттилоотї Ќарори Суди конститут­сионї аз рўи дархости директори генералии Љамъ­ияти до­рои масъу­лияти мањдуди «На­љот»-и шањри Ис­фа­ра Исомади­нова Н. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати сархатњои чорум, чордањум ва њабда­њуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 4.4-и Оинно­маи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии логистикї», ки бо фармоиши Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ва ду таъиноти судї бо забонњои давлатї ва русї нашр карда шуда­анд.

Ќисмати алоњидаи маљалла ба навидњои Суди конститутсионї бах­шида шуда, дар он иттилоот оид ба маљлисњои судии доиргардида, иштироки намояндагони Суди конститутсионї дар чорабинињои мухта­лифи дохил ва хориљи кишвар, дастовардњои суд, иттилоот оид ба љала­са­њои идоравї марбут ба мавзў­њои мухталиф ва дигар ахбороти муњим бо забонњои давлатї ва русї гирд оварда шудааст.

Хоњишмандон метавонанд ин маљаллаи илмї-иттилоотиро аз китоб­хонаи Суди конститутсионї дастрас намоянд ё тавассути сомонаи Суди конститутсионї аз иттилооти дар он гирдовардашуда истифода баранд.

 

 

 

НАТИЉАГИРИ АЗ ФАЪОЛИЯТИ СОЛОНАИ

СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

14 декабри соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди Консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон маљлиси љамбастї оид ба фаъолияти Суди Кон­сти­­­тут­сионї дар соли 2016 доир гардид.

Маљлисро Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода њусни оѓоз бахшида, иброз дошт, ки соли 2016 барои мардуми шарафманди Тољикистон –њамчун соли таљ­лили 25 солагии Истиќ­лолияти давлатии Љумњурии То­љикистон соли хо­­тирмон боќї мемонад.

Халќ ва миллати бунёдкори тољик тањти сар­ва­рии Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис- тон муњтарам Эмо­ма­лї Рањмон кор ва фаъолият карда, дар руњияи баланди созандагї ва бун­­ёд­корї рўз аз рўз ба пешрафти со­ња­њои иќтисодию иљтимої мам­лакат, баланд бардоштани иќтисоди мил­лї ва бењтар гаштани сатњи зиндагї ва некўањволии мардум ноил мегарад.

Сипас – Каримзода К.М - муовини Раис оид ба натиљаи фаъо­лияти Суди Конститутсионї дар соли 2016 њисбот дода ќайд кард, ки соли равон ба ѓайр аз љашнгирии рўйдод­њои бузур­ги сиёсию фар­њангии зикршуда, ки дар њошияи ин дастовард худшиносию худ­о­гоњї, њув­­­­вияти миллї, боло рафтани сатњи маърифати конститутсионию њу­ќу­ќии ањолї ва дарки манфиатњои миллию давлатдорї меистад, дар самти боз њам ус­ту­вор намудани истиќлолияти энержии кишвар, ки ќис­мати муњими истиќлолияти давлатии мо мебошад, ќа­дамњои устувор гу­зошта шуданд.

Дар кишвар ба кор андохта шудани дањњо корхонањои азими са­но­атї ва аз њама муњимаш бо иштироки бевоситаи Сарвари давлат баста шу­­­дани маљрои дарёи Вахш боварии моро ба ояндаи неки давлатамон рўз то рўз ќавї мегардонад.

Мавсуф ќайдкард, ки соли равон мо шоњиди дар мамлакат ба амал баровардани исло­њоти конститутсионї гардидем, ки он дар тањкими асосњои сохтори консти­тут­сионї, мусоидат ба таќвияти њифз ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањ­рванд, фаъолияти муназзами маќомоти олии давлатї, аз љумла судї, махсусан ба љавонон кушодани роњи васеи хизмат ба давлат ва миллат тавассути ишѓоли мансабњои олии њокимияти давлатї ва хиз­мати давлатї наќши марказї доранд.

Онњо бояд арзиш­њои дав­рони истиќ­ло­лиятро таќвият бахшида, њам­чун омили мутањњидкунандаи мил­лат, суботи сиёсї ва вањдату яго­нагї таќвияти њадаф­њои созандаву бунёдкоронаи давлату Њуку­мати киш­вар баромад намуда, заминаи мусоиди њуќуќї фароњам биёранд.

Ќарори таърихии Суди конститутсионї аз 4 феврали соли 2016 ба њамин нияти нек ва созанда ќабул шудааст.

Суди конститутсионї бори нахуст дар асоси пешнињоди Маљлиси намояндагони Маљ­ли­си Олии Љумњурии Тољикистон лоињаи таѓийру иловањои ба Кон­сти­тут­­сияи мам­лакат воридшавандаро бо маќсади муайян наму­да­ни муто­би­­ќати онњо ба Конститутсияи Љумњурии Тољи­кис­тон маври­ди баррасї ќа­рор дод. Таѓйиру ило­­вањои ба Конститутсия пешнињод­шударо инъикоси минбаъдаи ра­ванди демократи­кунонии њаёти сиёсї ва иљти­моии љомеаи Тољикистон, таќвияти њифзи њуќу­ќии инсон ва шањрванд, фарогири идо­маи ислоњоти сиёсию иљтимої ва њуќуќию судї дар мамлакат маънидод намуда, он­њоро ба Конс­титутсияи Љумњу­рии Тољи­кистон муво­фиќ арзёбї намуд.

Суди конститутсионї, инчунин парвандаро аз рўи дар­хости дирек­тори гене­ралии Љамъ­ияти до­рои масъулияти мањ­дуди «На­љот»-и шањри Ис­фа­ра Исомадинова Н. «Дар хусуси муайян наму­дани мувофиќати сар­хатњои чорум­, чордањум ва њабдањуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии логистикї», ки бо фармоиши Вазорати наќ­лиёти Љумњурии Тољикистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољи­кистон» баррасї намуд.

Дар ќарори худ махсус ишора намуд, ки бо ќабули санади меъ­ёрии њу­ќуќї ва дар он пеш­бинї наму­дани тартиб, шароит ва њолатњо, ин­чунин ваколатњои ба ќонун­гузорї но­мутобиќ, ки онњо метавонанд моне­аи рушди фаъо­лияти озоди иќти­содї гарданд, инчу­нин мустаќилияти субъект­њои хољагидориро халалдор сохта, ба мањдуд гаштани раќобат бурда расонанд, бояд роњ дода нашавад.

Бо ќарори худ аз 26 сентябри соли 2016 сархатњои бандњои зикр­шу­даи Оинномаи Корхонаи воњиди давлатиро ба моддаи 12 Конс­титут­сияи Љумњу­рии Тољикистон номувофиќ дониста шуданд.

Муфассалтар
 

 

24 ноябри соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки роњбарият, судяњо ва кормандони дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба муносибати Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон маљлиси тантанавї доир гардид.

Муовини Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Каримзода Карим Мазиё маљлиси тантанавиро њусни оѓоз бахшида, сараввал њозиринро бо ин иди умумимиллї тањният намуд ва зикр кард, ки Парчами давлатї њамчун рамзи олии ватандорї аз ормонњои миллии љомеаи навини мо сарчашма мегирад ва расму оини парчамдории миллати фарњангсолори тољик таърихи ќадима ва бою рангин дорад.

Бо ташаббуси бевоситаи Асосгўзори сулњу вањдати миллї Пешвои-миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон њамасола 24 ноябр - њамчун Рўзи Парчами давлатї, дар саросари кишвар бо шукўњу шањомати хоса таљлил гардида, аз афзудани њисси баланди хештаншиносии ањолї ва аз садоќат ба арзишњои давлати демок­ратию њуќуќбунёд шањодат медињад.

Зимни баргузории маљлиси тантанавї, инчунин кормандони дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Рузї Парчам» рамзи олии давлатдории миллї бо маърўза баромад намуда, аз таърихи ќабули ин рамзи давлатї дар солњои аввали соњибистиќлолї ёдовар шуданд.

 

 

 

 

 

16 ноябри соли 2016 дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба муноси­бати таљлили љашни пуршукуњи умумимиллї - Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон бо иштироки, роњбарият, судяњо ва кормандони дастгоњи Суди консти­тут­сионї њамоиши танта­навї доир гардид.

Раиси Суди консти­тутсионии Љумњурии Тољикистон, академик Мањкам Мањмудзода зимни оѓози њамоиш оид ба наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњта­рам Эмомалї Рањмон дар таъмини сулњу субот ва ташаккули давлати демократї суханронї намуда, аз љумла ќайд намуд, ки дар њар давру замон шах­сият­њо ва роњбарону сиёсатмадорони хирадманд дар ташаккулу пеш­раф­ти давлат наќши муассир дошта, ба шарофати аќлу заковат, дуранде­шию тањаммулгарої ва пеш­бур­ди сиёсати одилонаю инсондўстонаи онњо, сулњу вањдат ва суботи сиёсї дар давлат пойдор гардида, љомеа рушду инкишоф меёбад.

Асосгузори сулњу Вањ­дати миллї – Пешвои мил­лат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон низ аз љумлаи шахсият­њои таърихие мебошад, ки дар вазъияти нињоят мураккаби сиёсии кишвар масъулияти бузурги ояндаи халќу давлатро бар дўш гирифта, сулњу субот ва вањдату њамдигар­фањмиро дар кишвар ба миён оварда, барои тањкими заминањои Истиќлолияти давлатї, њифзи ягонагї ва тамомияти арзї, ќабули аввалин Конститутсияи Тољикистон соњибистиќлол, таъмини суботи сиёсиву њамгироии мардум ва пойдории њокимияти конститутсионї хизматњои бена­зирро анљом додааст.

Дар як муддати кўтоњи таърихї пояњои Истиќлолият чун тањким ёфта, нуфузу эътибори байналмилалии Тољикистон дар арсаи сиёсати љањон боло гардид ва дар тамоми соњањои њайтии љомеа дастовардњои муназзаму комёбињои назаррас ба даст омаданд, ки онњо ба њазорсолањо бароба­ранд.

Дар њамоиш инчунин судяи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Даврон Њошимзода оид ба наќши Асосгузори сулњу Вањ­дати миллї – Пешвои мил­лат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар тањия ва ќабули Конститутсия маърўза намуд.

 

 

 

 

 

 

4-ноябри соли 2016 дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба муноси­бати таљлили 22-умин солгарди ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикис­тон бо иштироки, роњбарият, судњо ва кормандони дастгоњи Суди консти­тут­сионї, намояндаи Академияи илмњои кишвар, устодон ва дониш­љўёни факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон њамоиши танта­навї доир гардид.

Раиси Суди консти­тутсионии Љумњурии Тољикистон, академик Мањкам Мањмудзода зимни оѓози њамоиш оид ба ањамияти Конститутсия дар рушди давлати демократї суханронї намуда, аз љумла ќайд намуд, ки дар солњои навадуми ќарни сипаригардида тањти роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон тавассути раъйпурсии умумихалќї бо иродаи якдилонаи аксари мардуми кишвар ќабул шудани аввалин Конститутсияи Тољикистони соњибистиќлол дастоварди муњим ба шумор меравад.

Бо ќаноатмандї метавон гуфт, ки ин њуљљати таърихї дар худ ман­фиат­њои олии миллат ва давлати соњибистиќлоламонро инъикос намуда, Тољикистонро расман њамчун давлати демок­ратию њуќуќбунёд ва соњибих­тиёр ба љањони мутаммадин пайваст кард ва ба омили муњим­тарини кафолати устувории суботи сиёсии љомеа мубаддал гардид.

Дар радифи дигар маќомоти њокимияти давлатї Конститутсия барои таъсиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон заминаи њуќуќї гузошт ва имрўз ин маќоми мустаќили њокимияти судї босамар фаъолият намуда, бобати њифз, таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсия назорати консти­тут­­сиониро дар кишвар ба амал мебарорад.

Сипас академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон Рањимов Рашид Каримович, ки узви гурўњи корї оид ба тањияи лоињаи Консти­тутсия мебошад, оид ба таърихи тањия, муњокима ва ќабули ин њуљљати муњими њуќуќї суханронї намуда, ќайд кард, ки дар тўли ду моњи муњокимаи лоињаи Конститутсия аз љониби мардуми кишвар, ба он беш аз њаштумин њазор пешнињод манзур карда шуд ва бо дарназардошти иродаи мардум 6 ноябри соли 1994 Конститутсия ќабул гардид.

Дар њамоиш њамчунин кормандони дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва устоди факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон оид ба ањамияти таърихии Конститутсияи дар рушди давлати њуќуќбунёд, амалишавии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ташаккули рукнњои давлатї, афзудани маќоми байналмилалии Тољикис­тон ва зарурати такмили Конститутсия дар солњои мухталиф бо маърўза баромад намуданд.

 

 

 

 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая11121314151617181920СледующаяПоследняя »

Страница 11 из 49