02:49:27 - 21.08.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Ахборот


9 январи соли 2019 дар Суди конс­титутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон дар дои­раи хониши идоравї омўзиши паёми Президенти Љумњуриии Тољикистон аз 26 де­кабри соли 2018 ба Маљлиси Олии Љум­њуриии То­љикистон «Дар бораи самтњои асо­сии сиёсати дохилї ва хори­љи љумњурї» доир гардид, ки дар кори он Шона­заров С.А.– му­шовири ка­лони бахши Ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъ­алањои њуќуќї иштирок ва суханронї намуданд.

Раисикунанда: Мањмудзода М.А. –Раиси Суди Конститут­си­о­нии Љум­­њурии Тољи­кистон маљлисро кушода, ќайд кард, ки бо нусха аз Про­токоли маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 2018 №13 тамоми вазорату идорањо вазифадор гардиданд, ки наќшаи чо­ра­­бинињоро оид ба амалї намудани дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ки аз паёми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилию хо­ри­љии љумњурї» бармеоянд, тањия намуда, мавриди амал ќарор ди­њанд.

Шона­заров С.А.– му­шовири ка­лони бахши Ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои њуќуќї зимни суханронии худ ба Паёми Пре­зиденти Љумњурии Тољикистон ба Маљ­лиси Олии Љум­њурии Тољикистон дахл намуда, зикр кард, ки дар баробари дигар масъалањои рушди иќтисодиву иљтимоии хољагии халќи мамлакат, тамоми мас­­ъалањои во­баста ба сиёсати њуќуќї, аз љумла тањия ва ќабули Кон­сепсияи сиёсати њуќуќї, чор барномаи ислоњоти судї-њуќуќї, бар­номаи тарбияи њуќуќии шањрвандон, ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои конс­ти­тутсионї дар бораи судњо, ташкилу барњам додани институтњои њуќуќї дар Паём ифода гардида, баъдан мавриди тањия ва тас­­диќ ќарор ги­рифтаанд.

Номбурда зикр кард, ки Президенти Љумњурии Тољикистон њал­­ли масъалањои дар тўли зи­ё­да аз ду дањсола бавуљудомадаи сиёсиву иқ­ти­содї ва тиљоратї бо Љум­­­ҳурии Ўзбекистонро низ рўйдоди сеюми таъ­рихї дар њаёти иљти­мо­иву иќтисодї ва маънавии мардуми мо арзёбї намуд.

Барќарор гаштани муносибатњои байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистонро рўйдоди бузурги таърихї мебошад, зеро дар таърихи халку миллатњо ва муносибатњои байни­давлатии онњо руйдоду њодисањои муњиме ба вуќўъ мепай­ван­данд, ки онњо дар таќдири мин­баъдаи ин халќу миллатњо таќ­сир­­соз, муайянкунанда ва калидї арзёбї мегарданд.

Дар бораи сиёсати њуќуќии мамлакат, ки ташаккули онро бе сањми бевоситаи Пешвои миллат тасаввур кардан мумкин нест, сухан ронда, диќќати њозиринро ба татбиќи амалии дастуру супоришњои Президенти мам­лакат муњтарам Эмомалї Рањмон љалб намуд.

Сипас Абдурахимова Д.Р., Нурляминзода Г.А. ва Темиров В.Т. ба сухан баромада, дар хусуси танзими масалањои вобаста ба наќш ва мав­ќеи зан дар љомеа, сиёсати њуќуќї, аз љумла ќабули барномањои ислоњоти судї-њуќуќї, баланд бардоштани маърифати њуќуќї ва ташаббусњои Президенти Љумњурии Тољикистон дар самти обу энергетика, ки дар Паёмњои роњбари давлат наќши муњим доранд, маълумоти муфасал доданд.

Ташаб­буси чоруми љањонии Љумњурии Тољикистон дар хусуси «Дањ­солаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028»-ро аз бемайлон боло раф­тани эътибори байналмилалии Љум­њурии Тољи­кистон ва сарвари онарзёбї намуданд.

Дар охир зикр гардид, ки иљрои нуќтањои асосии Паём барои тамоми маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, шахсони мансабдор ва хизматчиёни дав­­латии онњо, ташкилоту муассисањо њатмї буда, сарчашмаи рушди давлат ва иќтисодї миллї фаъолияти со­занда ва бунёдкоронаи Пешвои миллат мебошад.

 

 

9 январи соли 2019 дар Суди конс­титутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон маљлиси њисоботї оид ба љамъбасти фаъолияти Суди конс­ти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 баргузор гардид.

Маљ­лис тањти раисии Мањмудзода М.А.–Раиси Суди консти­тутсионии Љум­њурии Тољикистон баргузор гардида, дар кори он Шона­заров С.А.– му­шовири ка­лони бахши Ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои њуќуќї иштирок ва суханронї намуданд.

Мањмудзода М.А. маљлиси њисоботиро ифтитоњ намуда, соли 20018-ро њамчун соли бобаракат ва саршор аз њодисањои муњими бай­налмиллалї ва соли амалї шудани орзуву ният­њои неки халќи То­љикистон дар роњи расидан ба истиќлолияти энер­ге­тикї ва пурра ба­ромадани мамлакат аз бумбасти коммуникатсионї ар­зёбї намуд.

Зикр карда шуд, ки расидан ба њадафњои стратегї ва дар То­љи­кистон фароњам овардани суботи бардавоми сиёсиву иќтисодї ва иљ­тимої натиљаи зањ­матњои шабонарўзии Асосгузори сул­њу вањдати мил­лї­- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољи­кистон муњтарам Эмо­малї Рањмон аст, ки дурустї ва муњиммияти худро дар амал баръало собит намуданд. Сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат- бузургтарин дарси давлатдорї ва ватандориву ватанпарастї мебошад, ки барои њар як сиёсатмадори сатњи гуногуни давлатї, аз љумла роњбарият ва судяњои Суди конститутсионї дарси иборатомўз ва намунаи беназир мањсуб меё­бад.

Каримзода К.М. оид ба фаъолияти Суди конститутисонї дар соли 2018 њисобот дода, зикр кард, ки фаъолияти касбии имсолаи судяњо ва кор­ман­дони даст­гоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон чун дигар маќомоти давлатї, таш­килоту муассисањои мам­лакат дар соли равон аз љињати њодисањои муњими сиёсї бой ва ран­гин арзёбї мегардад.

22 марти соли 2018 дар айёми таҷлили ҷашни Наврӯзи бай­нал­милалї ва Рӯзи ҷаҳонии об - 22 март, расман оѓоз гардидани раванди тат­биқи ташаббуси нави (чору­ми) глобалии Тољикистон - Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди ус­тувор, 2018-2028» ва вобаста ба ин 20-22 июни соли 2018 баргузор гаштани Кон­фронси байнал­ми­лалии сатҳи баланд оид ба татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028”;

дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо, Соз­мони Амният ва Ҳамкорї дар Аврупо ва дигар шарикони рушд 4-5 майи соли 2018 дар Душанбе баргузор гардидани Конфронси бай­нал­ми­лалии сатҳи баланд дар мавзўи муборизаи муштарак бо тер­роризму иф­ротгарої ва тундгароии хушунатомез;

баргузориии мулоқоти сарони ҳукуматҳои кишварҳои аъзо ИДМ 30-31 май дар Душанбе;

-мулоқоти Шўрои сарони давлатҳо аъзои ИДМ 27-28 сентябри соли 2018;

-баргузории ҷаласаи сарони ҳукуматҳои кишварҳои аъзои Соз­мони Ҳамкории Шанхай 12 октябри соли 2018– аз муҳимтарин чора­биниҳои муњими сиёсию байналмилалї арзёбӣ мегарданд.

5 майи соли равон аз љониби кормандони ду суд: Суди консти­тутсионии Љум­њурии Тољикистон ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар шањраки 14 ноњияи Синои ш. Дущанбе ба истифода супорида шудани иншооти варзишию фар­њангї дар масофаи 3453 метри мураббаъ иборат аз майдончаи умумї барои футбол, волейбол ва бас­кетбол, майдончаи дилхушии кўдакон, гушаи машќу тамрини бадан бо та­моми дастгоњу лавозимоти зарурї муљањњаз, шинонидани гулу буттањо ва дарах­тони сояафкану ороишї боиси ифтихор набуда наме­тавонад. Ин сањми Суди конститутсионї дар ободонии як гўшаи пой­тахти азизи Ватанамон мебошад.

16 ноябри соли равон дар Рўзи Президенти Љумњурии Тољи­кистон ба кор шу­рўъ кардани чархи аввали НБО-и «Роѓун», ки орзуву омоли чандинсолаи халќу миллати мо ба шумор меравад, амалан оѓози ис­тиќлолияти энергетикии мамлакат ва ба зинаи нави рушди иќтисодию юљтимої ворид гардидани Љумњурии Тољикистон мебошад,ки дар ин ин хусус,яъне хурсандию фарањмандии беканори халќи шарифи киш­варамон аз чунин њодисаи таърихї ёдовар нашудан мумкин нест.

20 декабри соли 2018 Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаи қатъномаи пешниҳоднамудаи Тоҷикистонро таҳти унвони “Шар­ҳи миёнамуҳлати фарогири ҷараёни татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор”, солҳои 2018-2028” якдилона ва бо ҳаммуаллифии 190 кишвари узви созмон қабул кард.

Он идомаи татбиќи амалии дањсолаи зикршуда ва чорабинињои онро пешбинї менамояд.

Муњимтарин иде, ки Љумњурии Тољикистон расман ба љашн­гирии он њусни оѓоз бахшидааст, –ин љашнгирии 30-солагии Исти­ќло­лияти давлатии Љумњурии Тољикистон мебошад, ки давлат ва Њуку­мати Љум­њурии Тољикистон ва халќи мамлакт бо тамоми коллективњои мењ­натї азм кардаанд, ки онро дар сатњи баланд баргузор намоянд.

Муфасалтар
 

23 ноябри соли 2018 дар толо­ри маљлисгоњи Суди Кон­сти­тут­сионии Љумњурии Тољи­­кис­тон ба муно­си­бати иди умумимиллї – Рўзи Парчами давлатї, ки нишонаи рамзи соњибистиќлоливу давлатдории миллї мебошад, бо иштироки роњбарият, судяњо ва кормандони дастгоњи Суди Конститутсионї њамоиши тантанавї доир гардид.

Њамоишро Раиси Суди Конститутсионї Мањкам Мањмудзода њусни оѓоз бахшида, њозиринро бо ин иди фархунда табрику тањният намуд ва иброз дошт, ки Парчами давлатї чун рамзи бахту саодат, сарсабзию хуррамї ва сарбаландии миллату давлати тољикон, маќсаду њадафњои созандаи ин миллати тамаддунофар ифода менамояд ва дар баландтарин минбарњои байналмилаливу дохилї параф­шонї менамояд, ки ин боиси ифтихори њар як тољику тољикистонист.

Ин рамзи олии давлат ифодагари иќболу истиќлол, иттињоду сарљамъї, нангу номус, ватандўстиву ватанпарастї ва њувияти миллии мар­думи куњанбунёду фарњангии мо буда, волотарин маќсаду мароми тољиконро дар љилои рангњои худ инъикос намудааст.

Тољикистон имрўз бо ифтихор аз рамзњои давлатї тањти роњбарии хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љум­њурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба дасто­вардњои назаррас дар њама соњањои њаёти хољагии халќ ноил гардида, њадафњои стратегиву бунёдии давлат амалї гардиданд.

Шањодати ин гуфтањо тањти раҳбарї, раҳнамої ва иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи Пешвои муаззами мил­лат, муњтарам Эмомалї Рањмон 16 ноябри соли љорї дар фазои идона ба истифода додани агрегати якуми нерўгоњи барќї-обии «Роѓун» мебошад, ки бо ифтитоњи ин иншооти аср орзуву омоли мардум љомаи амал пўшид.

Сипас дар мавзўи «Парчами давлатї - нишонаи давлатдории миллї» ва «Парчами давлатї – рамзи ватандўстиву ватанпарастї» ёрдамчии Раиси Суди Конститутсионї Ѓаниев Љ. ва ёрдамчии судяи Суди Консти­тутсионї Темиров В. бо маърўзањои пурмуњтаво баромад намуданд.

 

 

Маросими ба кор даровардани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии «Роғун»

 

ДУШАНБЕ, 16.11.2018 /АМИТ «Ховар»/. Имрӯз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар маросими ба кор даровардани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии “Роғун” ба шаҳри Роғун ташриф оварданд.

Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмонро дар Фурудгоҳи муваққатии майдони сохтмони Роғун Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода истиқбол гирифтанд.

Ҳамчунин барои иштирок дар ин рӯйдоди таърихӣ намояндагони воломақоми кишварҳои гуногуни олам, аз ҷумла Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Италия, Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Белорус, Украина, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, дигар давлатҳо ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ ба Тоҷикистон ташриф овардаанд.

Ба кор даровардани агрегати якуми ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ дар сархати хабарҳои воситаҳои ахбори оммаи байналмилалӣ қарор дорад. Маросими тантанавии ба кор даровардани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии «Роғун» мустақиман тавассути ҳамаи шабакаҳои давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон пахш гардид. Ҳамзамон ин чорабинии муҳимро бештар аз 200 нафар рӯзноманигорони дохил ва хориҷи кишвар, агентиҳои иттилоотии бонуфузи байналмилалӣ аз Амрико, Италия, Олмон, Россия, Япония, Британияи Кабир, Хитой, Покистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва дигар давлатҳо васеъ инъикос намуданд.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар маҳалли сохтмони Неругоҳи барқи обии Роғун хатти баландшиддати интиқоли неруи барқи 500 кВ-и “Душанбе-Роғун”-ро бо пахши васлак ба истифода дода, орзуву омоли деринаи миллати тоҷикро ҷомаи амал пӯшониданд.

Хатти баландшиддати интиқоли неруи барқи 500 кВ-и “Душанбе- Роғун” дар доираи лоиҳаи “Барқарорсозӣ ва сохтмони хати баландшиддати интиқоли неруи барқи 500 кВ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ” амалӣ шуда, арзиши умумии тарҳ 650 миллион сомонӣ мебошад. Лоиҳаи мазкур моҳи сентябри соли 2017 оғоз ёфта, анҷоми тадбиқи лоиҳа тибқи нақша моҳи августи соли 2021 пешбинӣ шудааст.

Сипас Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти Дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии Неругоҳи барқи обии Роғун оғози расмӣ бахшиданд.

Корҳои васлгарии таҷҳизоти Дастгоҳи маҷмӯии пӯшидаи тақсимкунии элегазӣ “КРУЭ” ҳанӯз моҳи феврали соли 2018 бо иштироки мутахассисони варзидаи маҳаллӣ бо сифати баланд ба анҷом расонида шуда буд.

Дар ин иншооти болопӯшида 19 адад дастгоҳи элегазии 500 кВ ва 4 дастгоҳи элегазии 220 кВ насб гардидааст. Интиқоли неруи барқ аз ин иншоот ба системаи ягонаи энергетикии мамлакат тавассути шаш хати барқи ҳавоии 500 кВ сурат мегирад. Ҳамчунин аз таҷҳизоти мазкур тавассути як хати дузанҷираи 220 кВ то Зеристгоҳи барқии шаҳри Роғун неруи барқ интиқол дода хоҳад шуд.

Фаъолияти ин маркази муқтадир дар ҳамкорӣ бо ширкати овозадори олмонии Siemens бо сифати баланд бунёд шуд. Маҳз аз ҳамин толор тавассути дастгоҳҳои истеҳсоли ширкати бонуфузи ҷаҳонӣ неруи барқи дар НБО Роғун истеҳсолшаванда ба хатҳои баландшиддат интиқол дода мешавад.

Дар дохили бинои КРУЭ 57 полюси васлакҳои элегазии 500 кВ, 99 трансформатори ҷараёнӣ, 30 модули дарозкунанда, 168 адад ҷудокунанда, 48 трансформатори шиддат ва 30 адад маҳдудкунандаи шиддати 500 кВ васл карда шуданд. Дар байни 36 полюс модулҳои мобайнии ҷараёнгузар насб гардидааст. Ҳамаи полюсҳои 500 кВ бо металлоконструксияҳои муҳофизатӣ ҷиҳозонида шудаанд.

16 ноябри соли 2018 дар таърихи давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯйдоди муҳиму тақдирсоз ба вуқӯъ пайваста, қадами устуворе барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ гузошта шуд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ агрегати якуми Неругоҳи барқи обии «Роғун»-ро ба кор дароварданд ва ба фаъолияти ин иншооти бузурги аср, ки ба рушду тараққиёти кишвар мусоидат хоҳад кард, оғоз бахшиданд.

Дар маросими ба кор даровардани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии «Роғун» коргарони неругоҳ, фаъолону зиёиёни кишвар, ҷавонон, собиқадорони меҳнат, намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Душанбе ва коршиносони ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳон иштирок карданд.

Баъди ба кор даровардани агрегати якум неруи барқи «Роғун» ба системаи умумии энергетикии мамлакат интиқол дода шуд. Акнун равшанию гармии кохи нури Тоҷикистон – НБО-и «Роғун» ба хонадони тоҷикистониён ворид гардид. Мардуми шарафманди тоҷик ин рӯзро бесаброна интизор буданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар расми мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани аввалин агрегати неругоҳ таъкид доштанд, ки “расидан ба ин рӯзи некро тамоми сокинони Тоҷикистон солҳо интизор буданд ва фарзандони бонангу номуси Ватан – мутахассисону сохтмончиёни баландихтисос барои наздик овардани чунин рӯзи таърихӣ шабонарӯз заҳмат кашиданд. Яъне имрӯз рӯзи равшаниву нур ва расидан ба ормонҳои миллӣ мебошад”.

Дар толори мошинҳо Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ин рӯйдоди таърихӣ-мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани аввалин агрегати НБО “Роғун” дар китоби “Роғун-Кохи нур” соядаст гузоштанд.

Дақиқияти кори аввалин агрегати Неругоҳи барқи обии “Роғун”, ки мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, бо гузоштани танга муайян карда шуд ва ҳамин тавр кори нахустин агрегати неругоҳ ҷавобгӯи талабот арзёбӣ гардид.

Ёдовар мешавем, ки 29 октябри соли 2016 бо иштироки бевоситаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди сарбанди Неругоҳи барқи обии «Роғун» оғоз гардида буд. Ҳамон рӯз Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паси чамбараки булдозер нишаста, расо якуним соат бо пеш кардани сангу шағал маҷрои дарёи Вахшро бастанд ва ба бунёди сарбанди ин неругоҳи азим ҳусни оғоз бахшиданд.

Неругоҳи барқи обии «Роғун», пуриқтидортарин иншоотҳои силсилаи неругоҳҳои рӯди Вахш, аз 6 агрегат иборат аст, ки тавоноии ҳар кадом 600 мегаваттро ташкил медиҳад. НБО-и «Роғун» бо иқтидори 3600 мегаватт (беш аз 17 миллиард киловатт-соат) калонтарин неругоҳи барқи обӣ дар минтақа хоҳад буд. Ин рақам нисбат ба иқтидори истеҳсолии Неругоҳи барқи обии «Норак» якуним баробар зиёд мебошад.

Муфасалтар
 

15 ноябри соли 2018 дар Суди Конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон ба муноси­бати таљлили љашни пуршукуњ - Рўзи Президенти Љум­­њурии Тољикистон бо иштироки, роњбарият, судяњо ва кормандони дастгоњи Суди Консти­тут­сионї њамоиши танта­навї доир гардид.

Раиси Суди Консти­тутсионии Љумњурии Тољикистон, академик Мањкам Мањмудзода зимни оѓози њамоиш оид ба наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњта­рам Эмомалї Рањмон дар таъмини сулњу субот ва ташаккули давлати демократї суханронї намуда, аз љумла ќайд намуд, ки дар њар давру замон шах­сият­њо ва роњбарону сиёсатмадорони хирадманд дар ташаккулу пеш­раф­ти давлат наќши муассир дошта, ба шарофати аќлу заковат, дуранде­шию тањаммулгарої ва пеш­бур­ди сиёсати одилонаю инсондўстонаи онњо, сулњу вањдат ва суботи сиёсї дар давлат пойдор гардида, љомеа рушду инкишоф меёбад.

Асосгузори сулњу Вањ­дати миллї – Пешвои мил­лат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон низ аз љумлаи шахсият­њои таърихие мебошад, ки дар вазъияти нињоят мураккаби сиёсии кишвар масъулияти бузурги ояндаи халќу давлатро бар дўш гирифта, сулњу субот ва вањдату њамдигар­фањмиро дар кишвар ба миён оварда, барои тањкими заминањои Истиќлолияти давлатї, њифзи ягонагї ва тамомияти арзї, ќабули аввалин Конститутсияи Тољикистон соњибистиќлол, таъмини суботи сиёсиву њамгироии мардум ва пойдории њокимияти конститутси­онї хизматњои бена­зирро анљом додааст.

Натиљаи талошњои шабонарўзии муњтарам Пешвои миллат буд, дар як муддати кўтоњи таърихї пояњои Истиќлолияти давлатї тањким ёфта, нуфузу эътибори байналмилалии Тољикистон дар арсаи сиёсати љањон боло гардид ва дар тамоми соњањои њайтии љомеа дастовардњои муназзаму комёбињои назаррас ба даст омаданд, ки онњо ба њазорсолањо бароба­ранд.

Дар њамоиш инчунин ёрдамчии муовини Раиси Суди Конститутси­онии Љумњурии Тољикистон Хусрав Њусензода оид ба «Наќши Асосгузори сулњу Вањ­дати миллї – Пешвои мил­лат, Президенти Љумњурии Тољи­кистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар таъмини сулњу субот ва рушди Тољи­кистон» ва мутахасси-скоргузорї Дастгоњи Суди Конститутсионї Муњайё Раљабекова дар мавзўи «Сиёсати Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти љавонон» маърўза намуданд.

 

 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 2 из 50