21:18:51 - 18.09.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


 

ЭЪЛОН

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

 

барои ишѓоли мансабњои зерини холии маъмурии хизмати давлатии озмун эълон менамояд:

- мудири бахши муносибатњои байналмилалии дастгоњи Суди Конститутсионї - 1љой;

-мутахассиси пешбари бахши муносибатњои байналмилалї дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон- (1 љой).

1.Мансаби мудири бахши муносибатњои байналмилалии дастгоњи Суди конститутсионї ба мансабњои маъмурии хизмати давлатии категорияи чорум дохил мешавад, ки нис­бати он талаботи зерини тахассусї пешнињод карда мешаванд:

-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ;

-3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор бо компютер;

-донистани забони давлатї;

-донистани забонњои англисї ва русї пазируфта мешавад.

Маоши мансаби мудири бахши муносибатњои байналмилалии дастгоњи Суди Конститутсионї 1323,00 сомониро бо назардошти ило­вапулї барои собиќаи хизмати давлатї ташкил медињад.

2.Мансаби мутахассиси пешбари бахши муносибатњои байналмилалии дастгоњи Суди конститутсионї ба мансабњои маъмурии хизмати давлатии категорияи шашум дохил мешавад, ки нис­бати он талаботи зерини тахассусї пешнињод карда мешаванд:

-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ;

- 1 сол собиќаи умумии мењнатї;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор бо компютер;

-донистани забони давлатї;

-донистани забонњои англисї ва русї пазируфта мешавад.

Маоши мансаби мутахассиси пешбари бахши муносибатњои байналмилалии дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон 978,00 сомониро, бо назардошти ило­вапулї барои собиќаи хизмати давлатї,.ташкил медињад.

2. Довталабон њуљљатњои зеринро пешнињод менамоянд:

-ариза ба унвони Раиси Суди констиутсионї;

-вараќаи шахси бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

-тарљумаи њол.

-нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот.

-нусхаи дафтарчаи мењнатї.

-нусхаи шиноснома.

-маълумот оид ба вазъи саломатии шакли 038УЕ;

-маълумот аз маќомоти дахлдори оид ба андоз аз даромад ва вазъи молумулкии хизматчии давлатї;

-нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намуданд);

-гувоњнома оид ба доѓи судї.

3.Нишонии ќабули њуљљатњо: шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48, телефон барои маълумот: 227-49-84, 227-38-09.

4. Њуљљатњо аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон дар муњлати 21 рўз баъд аз нашри аввалини эълон дар нашрия ќабул карда мешаванд.

Веб-сайти Суди конститутсионї «www constcourt.tj»

Суди Конститутсионии

Љумњурии Тољикистон 17 сентябри соли 2018