17:01:24 - 15.11.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Ахбори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон (№1) 2011

 

 

 

Чопи нашрияи мазкур бо дастгирии молиявии

Барномаи «Дастгирии ислоњоти њуќуќї ва судї дар

давлатњои Осиёи Марказї»-и GIZ GmbH.
(Љамъияти олмонии њамкории байналмилалї)
амалї гардидааст.

Нашрия ройгон пањн мегардад.

АХБОРИ

СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(№1) 2011


 

Душанбе - 2011


Конститутсияи Тољикистон эътибори олии њуќуќї

дорад ва меъёрњои он мустаќиман амал мекунанд.

(моддаи 10 Конститутсияи

(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон)

АХБОРИ

СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Маљаллаи илмию иттилоотї

Сармуњаррир:

Мањмудов М. А. Раиси Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон, Академики Академияи илмњои

Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор

Њайати тањририя:

Назаров М.Н. Муовини Раиси Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон

Каримов К.М. Судя-котиби Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон, номзади

илмњои сиёсї

Абдуллоев А.А. Судяи Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон

Сотиволдиев Р. Ш. Мудири кафедраи назария ва таърихи

давлат ва њуќуќи ДМТ, доктори

илмњои њуќуќ, профессор

© Нашрияи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, 2011.

 

 

 


ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МЎЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН БА МАЉЛИСИ ОЛЇ ДАР БОРАИ САМТЊОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛЇ ВА ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН,
20 АПРЕЛИ СОЛИ 2011