12:40:16 - 23.01.2020

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Қарор аз рўи дархости шахрвандон Хурамов З.Н. ва Хасанов Ч.К. «Дар хусуси муайян намудани мувофикати сархати чоруми кисми 4 моддаи 59 Конуни Чумхурии Точикистон аз 12 январи соли 2010, № 595

 

АЗ НОМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Ќ А Р О Р И

СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

аз рўи дар­­хости шањрвандон Хурамов З.Н. ва Њасанов Љ.К. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати сархати чоруми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон аз 12 январи соли 2010, № 595 «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» ва сархати якуми фармоиши Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 январи соли 2017, №6 «Дар бораи гузариши пурра ба низоми нави таъминоти нафаќаи шањрвандон ва тартиби таъини нафаќањо аз 1 январи соли 2017» ба моддаи 39 Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон»

ш. Душанбе 8 декабри соли 2017

 

 

 

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар њайати раиси­ку­нанда – Раиси Суди конститутсионї Мањмудзода М.А., муовини Раис Каримзода К.М., судя-котиб Њошимзода Д.Д., судяњо: Абдуллозода Л.И. ва Гулзор М.М.,

бо иштироки котиби маљлиси судї – Мусулмонов С.,

тарафњо:

1. Хурамов З.Н. ва Њасанов Љ.К. – тарафе, ки дар асо­си дар­хости онњо мурофиаи судии конститутсионї оѓоз карда шудааст;

2. Азимзода Т.С. – намояндаи Маљлиси намоян­дагони Маљ­лиси Олии Љумњу­рии Тољикистон дар Суди конститутсио­нии Љумњурии Тољи­кистон – намояндаи тарафе, ки конститут­сионї будани ќонуни ќа­булна­мудаи он мавриди бањс ќарор дода шудааст;

3. Шоназаров С.А. – намояндаи Президенти Љумњу­рии Тољикистон дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон – намоян­даи тарафе, ки конститутсионї будани ќонуни ба имзо­ра­со­нидаи он мавриди бањс ќарор дода шудааст;

4. Одиназода Н.Х. – муовини якуми директори Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољи­кистон - намояндаи тарафе, ки конститутсионї будани санади меъёрии њуќуќии ќабулна­мудаи ў дар шакли фармоиш мавриди бањс ќарор дода шудааст.

Даъватшудагон:

1. Вањњобов В.М. – муовини Прокурори генералии Љумњу­рии Тољикистон;

2. Мирсайзод Њ.С. – муовини вазири адлияи Љумњурии Тољикис­тон;

3. Мањмадуллозода Н.Р. – муовини вазири мењнат, муњо­љират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон;

4. Шарипов К.Р. – директори Корхонаи воњиди «Пойгоњи локомо­ти­вии Душанбе­»-и Кор­хонаи воњи­ди дав­латии «Ро­њи Оњани Тољикис­тон»;

5. Худоёров О.Ф. - сардори хадамоти њуќуќи Кор­хонаи воњи­ди дав­латии «Ро­њи Оњани Тољикистон»,

дар асоси моддаи 89 Конститутсияи Љумњурии Тољикис­тон ва мод­дањои 34 ва 40 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикис­тон» дар мурофиаи ошко­рои судї парвандаро аз рўи дархости шањрвандон Хурамов З.Н. ва Њасанов Љ.К. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати сархати чоруми ќисми 4 моддаи 59 Ќону­ни Љумњурии Тољи­кистон аз 12 январи соли 2010, № 595 «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» ва сархати якуми фар­мои­ши Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 январи соли 2017, №6 «Дар бораи гузариши пурра ба низоми нави таъминоти нафаќаи шањрван­дон ва тартиби таъини нафаќањо аз 1 январи соли 2017» ба мод­даи 39 Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон» баррасї намуда, гузо­риши муовини Раиси Суди консти­тут­сионї Каримзода К.М., ху­лосаи тарафњо ва баромади даъ­ват­­шу­да­гонро шунида, маводи парванда ва дигар њуљљатњои ворид­шударо тањ­ќиќ намуда,


м у а й я н к а р д:

Шањрвандон Хурамов З.Н. ва Њасанов Љ.К. бо дархост ба Суди кон­­­сти­­тут­си­онии Љумњурии То­љи­кистон мурољиат наму­да, ќайд мена­моянд, ки баъди солњои тўлонии фаъолият дар Корхонаи воњиди «Пой­гоњи локомо­тивии Душанбе­»-и Кор­хонаи воњиди дав­латии «Ро­њи Оњани Тољикистон», ки ба онњо њуќуќи ба нафаќа баро­маданро медињад, онњо мувофиќан 12 июни соли 2017 ва 3 июли соли 2017 ба на­фаќаи имтиёз­нок во­­баста ба ша­ро­ити мах­суси мењнат баро­ма­данд.

Зимни ба нафаќа баромадан, аз љониби корхонаи зикр­шуда ба онњо њуљ­љатњои барои гириф­тани нафаќа зарурї, аз љумла маълумот­нома дар бораи музди мењнат (даромад) ва кафо­латнома дар хусуси то ба син­ни 63 солагї расидани онњо пардохт намудани нафаќа аз љо­ниби Кор­хонаи воњиди дав­латии «Роњи Оњани Тољикистон» дода шудааст.

Номбурдагон зикр менамоянд, ки дар асоси банди и) ќис­ми якуми моддаи 12 (На­фа­ќањои имтиёзноки вобаста ба ша­роити махсуси мењнат)-и Ќону­ни Љум­њурии Тољикистон аз 25 ию­ни соли 1993, №797 «Дар бораи таъми­ни на­­фаќаи шањрван­дони Љум­њу­рии То­љикистон» онњо ба катего­ри­яи шахсо­не, ки ба нафаќаи бо ша­ртњои имтиёзнок њуќуќ доранд, мансуб мебошанд.

Бинобар ин, бо пешнињоди тамоми њуљ­љатњо ба шуъбаи Аген­­­­тии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаи назди Њукумати Љум­њурии Тољи­кис­тон дар ноњияи Шоњ­мансур мурољиат намуданд. Аммо му­ро­љиати онњо аз љо­ни­би маќоми зикршуда ќабул карда нашудааст.

Баъд аз мурољиати такрорї ба онњо аз љониби масъулини Аген­­­­тии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаи назди Њукумати Љум­њурии Тољи­кис­тон дар ноњияи Шоњ­мансур фармоиши Агентии суѓуртаи иљти­­мої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољи­кистон аз 30 январи соли 2017, №6 дода шуда, зикр гардидааст, ки нафаќаашон бо ин фармоиш боздошта шуда­аст. Бо гириф­тани ин санад, мурољиаткунандагон такроран ба Аген­тии суѓур­таи иљти­мої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољи­кистон мурољиат намуданд, аммо масъалаи мазкур њалли мус­бии худро пайдо накард.

Мурољиаткунандагон ќайд менамоянд, ки муддати зиёд аст, ки онњо наметавонанд њуќуќи консти­тутсионии худро ба нафаќа дар пирон­солї таъмин намоянд. Њоло он ки тиб­ќи моддаи 39 Консти­тут­сияи Љум­њурии Тољикис­тон «Ҳар шахс дар пиронсолӣ, ҳангоми бемо­рї, маъю­­бї, гум кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва мав­рид­ҳои дигаре, ки қонун муайян кардааст, кафолати таъмини иҷти­мої дорад».

Ба андешаи Хурамов З.Н. ва Њасанов Љ.К. сабаби мањдуд гаштани њуќуќи консти­­тут­сио­ниашон ба нафаќа, ин нисбати онњо татбиќ наму­дани муќаррароти сар­хати чоруми ќисми 4 мод­даи 59 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќа­њои суѓур­та­вї ва давлатї» мебошад, ки тибќи он:

«4. Дар давраи то 1 январи соли 2017 ба шахсони зерин, ки дар низо­ми суѓуртаи њатмии нафаќавї ба ќайд гирифта шуда­анд, таъминоти нафа­ќа аз рўи синну сол дар асоси муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољи­кис­тон «Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољи­кистон» амалї карда мешавад:

- шахсоне, ки бо сабаби фаъолият дар корњои дорои шарои­ти мах­су­си мењнат, ба нафаќањои имтиёзнок аз рўи синну сол ва барои хизмати дароз­муњлат њуќуќ пайдо кардаанд».

Сабаби дигари мањдуд шудани њуќуќи конститутсионии худро ба нафаќа, мурољиаткунандагон аз љониби Агентии суѓур­таи иљтимої ва нафаќаи назди Њу­кумати Љумњу­рии Тољикистон ќабул гардидани фар­моиш аз 30 январи соли 2017, №6 мењисобанд, ки тибќи сархати якуми он амали Ќонуни Љумњурии Тољикис­тон «Дар бораи таъмини на­фа­ќаи шањр­вандони Љумњурии То­љикистон» дар ќисмати таъйини нафа­ќаи мењ­на­тї аз рўи синну сол (аз љумла нафаќањои имтиёзнок вобас­та ба ша­роити махсуси мењнат) ва нафаќањо барои хизмати дарозмуддат низ боз­дошта шудааст.

Бинобар ин, Хурамов З.Н. ва Њасанов Љ.К. сархати якуми фар­моиши зикршу­да­ро нодуруст њисо­бида, чунин мешуморанд, ки Аген­тии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа њуќуќи бо фармоиши худ боз­дош­тани амали Ќонуни Љумњу­рии Тољикистон «Дар бораи таъмини на­фа­ќаи шањр­вандони Љумњурии То­љикистон» ва умуман ягон санади ма­ќомоти болоиро ­надорад.

Њамин тариќ, ба андешаи мурољиаткунандагон сархати чоруми ќис­ми 4 моддаи 59 Ќонуни Љум­њу­рии Тољикистон «Дар бораи на­фаќањои су­ѓур­тавї ва давлатї» ва сархати якуми фармоиши Агентии суѓуртаи иљ­тимої ва нафаќа њуќуќи консти­тут­сиониашонро ба нафаќа мањдуд мена­моянд.

Бо дарназардошти њолатњои зикршуда, мурољиаткунанда­гон аз Суди консти­тутсионї хоњиш кардаанд, ки дар асоси дар­хости онњо муро­фиаи судии конс­титутсионї оғоз карда шуда, муво­фи­қати сархати чору­ми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љум­њурии То­љи­кис­тон «Дар бораи на­фаќањои суѓур­тавї ва дав­латї» ва сар­хати якуми фар­мо­иши Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафаќа аз 30 ян­ва­ри соли 2017, №6 ба моддаи 39 Консти­тут­сияи Љумњурии Тољи­кистон му­ай­ян карда шавад.

Суди конститутсионї дархости маз­кур ва маводи ба он замимагар­ди­даро њама­­љо­ниба мавриди омўзиш ва санљиш ќарор дода, ќайд мена­мояд, ки Љумњурии Тољикистон кафолати таъ­­мини иљтимоиро як навъ даст­гирии моддї ва маъ­навии инсон ва шањрванд барои мењнати фои­данок ва сама­раноки дар давраи фаъо­лияти мењнатиаш ба манфиати љомеа, давлат ва тала­боти худ иљрокар­­­даи шахс арзёбї менамояд.

Бинобар ин, амалишавии њуќуќи конститутсионии шахс ба нафаќа аз њадафњои муњими давлати иљтимої дар самти таъми­ни шароити арзан­даи зиндагї ба њар шахс ба шумор рафта, бо кафо­лати дахлдори дав­латии дар ќонун­гузорї инъикос ёфта татбиќи воќеии худро пайдо мекунад.

Бо маќсади татбиќи самараноки сиёсати пешгирифтаи со­њаи иљти­мої ва таъмини шањрвандон бо нафаќа, давлату Њуку­мат давра ба давра исло­њоти соњаи нафаќаро роњандозї намуда, тавассути ќабулу такмили санадњои меъё­рии њуќуќї, низоми таъминоти нафаќаро ба шароити муосир мувофиќ мегардонад.

Аз ин рў, муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќии ќабул­шуда ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунї аз љони­би маќоми салоњият­дор дар ин самт бояд амалишавии бемамонати њуќуќу манфиат­њои иљтимоии шахсро пайгирї наму­да, дар њељ маврид набояд ба мањдудшавии њуќуќи шахс, ки арзиши олї будани он дар сатњи Конститутсия инъикос гардидааст, оварда расонад.

Вобаста ба ин, Суди конститутсионї бо такя бо мавќеи њуќуќии худ, ки дар ќа­рорњои он аз 13 ноябри соли 2014 ва 17 июни соли 2010 пешбинї гардидаанд, зикр менамояд, ки кафолати таъ­­мини иљти­мої дар низоми њуќуќу озо­­дињои асосии инсон ва шањрванд пеш­бининамудаи са­над­њои њуќуќии бай­налмиллалї оид ба њуќуќи инсон ва Конс­ти­тут­сияи Љумњурии Тољикистон мавќеи калидиро ишѓол ме­намояд ва чунин кафо­лат аз давлати иљтимої эълон шудани Тољи­кис­­тон ва барои њар як инсон фароњам овардани шароити зин­дагии арзанда ва ин­ки­­­­­шофи озо­дона бармеояд.

Аз ин рў, кафолати таъ­­мини иљти­мої масъалаи марказии санад­њои њу­ќуќии бай­налмилалии эътирофнамудаи љомеи љањон оид ба њуќуќи инсон, аз љумла Љум­њурии Тољикистон ба шумор рафта, давлатњо бино­бар хусусияти инсондўстию ин­сон­парварї доштани ин кафолат ва барои њар шањрванд ањамия­ти муњим доштанаш, ба он эътибори аввалин­дарља медињанд.

Бо ин назардошт, њуќуќ ба таъмини иљтимої дар санад­њои бай­нал­милалї инъикоси худро пайдо наму­да, риояи он аз љониби тамоми давлатњо њатмї дониста мешавад.

Чунончи, моддаи 22 Эъломияи умумии њуќуќи башар аз 10 де­кабри соли 1948 эълон медорад, ки: «Њар як инсон њамчун узви љамъият ба таъминоти иљтимої... њаќ до­рад».

Моддаи 9 Паймони байналмилалї доир ба њуќуќњои иќти­содї, иљти­мої ва фарњангї аз 16 декабри соли 1966 пешбинї кардааст, ки «давлатњои шир­каткунандаи њамин Пай­мон њуќу­ќи њар як инсонро ба таъминоти иљтимої, аз љум­ла суѓуртаи иљти­мої эътироф мекунанд».

Бинобар ин, бо назардошти ќисми људо­наша­вандаи љомеаи љањонї эълон гардидани халќи Тољикистон ва ќисми таркибии ни­зоми њуќу­ќии љум­њуриро ташкил намудани санад­њои њуќу­ќии байнал­милалии эъти­­роф­­намудаи он, Тољикистон муњимтарин санадњои њуќуќии байнал­милалї дар соњаи њуќуќи инсонро эъти­роф карда, муќаррароти онро дар Консти­тутсия ва ќо­нун­­њо пеш­бинї кардааст.

Чунончи, моддаи 14 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њифз ва амалишавии њуќуќи инсонро, ки яке аз муњимтарини он њуќуќ ба таъмини иљтимої мањсуб меёбад, кафолат дода, пешбинї менамояд, ки њуќуќу озодињои инсон ва шаҳр­ванд бевосита амалї шуда, онҳо мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти маќомоти њокимияти давлатиро муайян карда, ба воситаи ҳокимияти судї таъмин мегарданд.

Њамчун идомаи мантиќии муќаррароти зикршудаи консти­тут­сио­нї, моддаи 39 Конститутсия њуќуќи њар шахсро ба кафо­лати таъмини иљтимої муќаррар кардааст.

Дар заминаи меъёри зикршудаи Конститутсия, дар ќисми 3 моддаи 359 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидааст, ки корманд ҳиссаи худро ба маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи суғуртаи иљтимої ва нафаќа бо тартиб ва андозаи муайянкар­даи ќонун­гузорї мепардозад. Ин имкон медињад, ки корманд баъди ба нафаќа њуќуќ пайдо кардан, аз таъмини иљтимої бархўрдор гардад.

Њамчун унсури муњими танзими њуќуќии сиёсати давлатии иљтимої, Ќонуни Љум­њурии То­љикистон аз 25 ию­ни соли 1993, №797 «Дар бо­раи таъмини нафаќаи шањр­вандони Љум­њурии Тољикистон» кафолати пар­дох­ти нафаќањои шањрвандонро муќар­­рар наму­да, њимояи иљтимоии нафаќахў­ронро бо роњи муќар­рар намудани нафаќа­њои барои пешбурди зиндагї кифоя­кунанда таъ­мин мекунад.

Љињати идомаи мантиќии ислоњоти соњаи нафаќа, Ќонуни Љумњу­рии Тољикистон аз 12 январи соли 2010, № 595 «Дар бораи нафа­ќањои суѓуртавї ва давлатї» ва Ќону­ни Љум­њурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2011, №790 «Дар бораи суѓур­таи њатмии нафаќавии касбї» ва дигар санадњои меъё­рии њуќуќї ќабул карда шудаанд, ки онњо ба истис­нои муќар­ра­роти баъзе аз моддањо аз 1 январи соли 2013 мавриди амал ќарор дода шудаанд.

Агар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафа­ќа­њои суѓур­та­вї ва давлатї» асосњои ташкилию њуќуќии танзи­ми дав­латии суѓуртаи њатмии нафаќавии шањрвандони Љумњу­рии Тољикистон, њуќуќ ва уњдадо­ри­њои маќомоти давлатї, шахсони воќеию њуќуќї, тартиби таъин ва пар­дохти нафаќањои суѓур­тавї ва давлатї, инчунин манбаъњои маблаѓ­гу­зории онњоро муайян карда бошад, Ќонуни Љумњурии Тољикис­тон «Дар бораи суѓуртаи њатмии нафаќавии касбї» таъмини асос­њои њуќуќї, иќти­содї ва ташкилии суѓуртаи њатмии нафаќаи касбии корман­донеро, ки дар шарои­ти мењнаташон махсус машѓул буданд, яъне нафаќаи касбиро мавриди танзим ќарор додааст.

Бо мавриди амал ќарор гирифтани ќонунњои зикршуда ва бинобар гузаштан ба низоми нави нафаќавї, ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љум­њурии То­љикистон «Дар бораи нафа­ќањои суѓур­та­вї ва давлатї» пешби­нї мена­мояд, ки таъминоти нафаќаи шахсоне, ки бо сабаби фаъолият дар корњои дорои шароити махсуси мењнат ба нафаќа­њои имтиёзнок њуќуќ пайдо кардаанд, то 1 январи соли 2017 дар асоси муќаррароти Ќону­ни Љумњу­рии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи шањр­ван­дони Љум­њу­рии Тољикистон» амалї карда мешавад.

Бинобар ин, бо маќсади таъмини пай­дар­њамии гузариш ба низоми нави нафаќа, тибќи ќисми 6 моддаи 59 Ќонуни Љумњу­рии Тољи­кистон «Дар бораи нафаќањои суѓур­тавї ва давлатї», аз 1 январи соли 2017 сар карда, тамоми намудњои нафаќа дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољи­­кис­тон «Дар бо­раи нафаќа­њои суѓуртавї ва дав­ла­тї» ба роњ монда мешавад.

Таъминоти нафаќаи касбї, ки мав­риди бањси дархост­куна­н­дагон ќарор гириф­тааст, тибќи моддаи 53 ќонуни зикршуда ба Ќонуни Љум­њу­рии Тољи­кис­тон «Дар бораи суѓуртаи њатмии нафаќавии касбї» њавола карда шудааст.

Вобаста ба ин, моддаи 16 Ќону­ни Љум­њурии Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи њатмии нафаќавии касбї», ки аз 1 январи соли 2017 мав­ри­ди амал ќарор гирифтааст, пешбинї менамояд, ки:

«Нафаќаи шахсо­не, ки корхонањои шароити корашон махсус ва корфармо, ки мувофиќи Ќонуни мазкур ба муассисаи суѓурта сањмњоро барояшон пардохт намудааст, аз њисоби маблаѓи суѓуртаи њатмии нафа­ќавии касбї пардохта мешавад».

Љињати муќаррар кардани тартиби ягонаи таъминоти нафа­ќаи касбї, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо ќарори худ аз 3 декабри соли 2010, №634 «Ќоидањои тартиби таъминоти нафаќавии касбї ва таъини нафаќа­њои касбї»-ро тасдиќ карда­аст. Аз љумла, дар банди 34 Ќоидаи зикргар­дида пешбинї шудааст, ки: «Ба шахсони суѓурташудае, ки то 1 январи соли 2017 барои иљрои корњои дорои шароити махсуси мењнат ба нафаќањои имтиёзнок аз рўи синну сол ё барои хизмати дароз­муддат њуќуќ пайдо мекунанд, тибќи Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон «Дар бо­раи таъмини нафа­ќаи шањр­вандони Љум­њурии Тољикистон» нафаќа таъин карда мешавад».

Бо дарназардошти асосњои зикршуда, таъминоти нафаќаи шахсоне, ки њуќуќ ба нафаќаи имтиёзнок вобаста ба шароити махсуси мењнат пайдо намуданд, аз 1 январи соли 2017 њам­чун нафаќаи касбї, мувофиќи муќар­рароти Ќону­ни Љум­њурии Тољи­кис­тон «Дар бораи суѓуртаи њат­мии нафаќавии касбї» амалї карда мешавад.

Бинобар ин, Суди конститутсионї дар меъёрњои сархати чо­руми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон «Дар бораи нафаќањои су­ѓуртавї ва давлатї» меъёрњои манъкунанда ё мањдуд­ку­нан­даи кафо­лати таъми­ноти иљтимої ва вобаста ба ин поймол ва мањдуд гаштани кафо­лати таъ­­миноти иљти­моии дархосткунандагонро муай­ян накард.

Меъёрњои моддаи ќонун меъёрњое мебо­­­­­шанд, ки ќонун­гузор бо назар­­дошти ислоњоти соњаи нафаќа ва давра ба давра гузаштан ба нафа­ќаи суѓуртавї ва давлатї, аз љумла нафаќаи кас­бї ва бо њамин нигоњ дош­тани суботи фаъолияти нафаќавї, инчунин таъ­ми­ни њамаљони­баи кафолати таъминоти иљтимої пешбинї наму­дааст.

Сархати чоруми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни зикршуда бо на­зар­­­дошти техникаи њуќуќ­эљод­кунї муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољикис­тон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» амали Ќонуни Љум­њурии Тољикис­тон «Дар бо­раи таъмини на­фаќаи шањр­вандони Љумњурии То­љи­кистон»-ро аз 1 январи соли 2017 нисбат ба шахсоне, ки ба нафаќаи имтиёзнок барои шароити махсуси мењнат њуќуќ доранд, боз доштааст.

Дар навбати худ сархати якуми фармоиши Агентии суѓур­таи иљти­мої ва нафа­ќа, ки љињати татбиќи моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон «Дар бо­раи нафаќањои суѓуртавї ва дав­ла­тї» ќабул шудааст, ба талаботи техникаи њуќуќэљодкунї мутобиќ намебошад. Зеро тибќи ќисми 4 моддаи 57 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» амали ќонун на бо фармоиши Агентї, балки бо ќарори Маљ­лиси намоян­дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон боз дошта меша­вад.

Њамин тариќ, Суди конститутсионї муќаррароти сархати чоруми ќисми 4 моддаи 59 ќонуни мавриди бањс ќарордода­шударо ба моддаи 39 Конститутсияи Љум­њу­рии Тољи­кис­тон мувофиќ арзёбї намуда, ќайд меку­над, ки он вобаста ба њолат­њои пешби­нина­му­даи ќонунгу­зории соњаи нафаќа бояд мавриди амал ќарор дода шавад.

Сархати якуми фар­моиши Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафаќа, ки такрори муќаррароти сархати чоруми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љум­њурии Тољи­кистон «Дар бо­раи нафаќа­њои суѓуртавї ва дав­ла­тї» мебо­шад, берун аз доираи талаботи техникаи њуќуќэљодкунии муќаррар­на­мудаи ќонунгузорї ба тасвиб расонида шудааст.

АзMsoNormalquot;,serif; ин рў, Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаро зарур аст, ки сар­хати якуми фар­моиши худро ба та­лаботи Ќонуни Љумњурии Тољикис­тон «Дар бораи са­над­њои меъёрии њуќуќї» мутобиќ гардонад.

Њамчунин, Суди конститутсионї дар асосњои ташкилии суѓуртаи њатмии нафаќаи касбї пешбининамудаи Ќо­ну­ни Љумњурии Тољи­ки­стон «Дар бораи суѓур­таи њатмии нафаќавии касбї», дар масъалаи андухтњои нафаќаи касбї муш­ки­лињо ошкор намуд, ки мебоист онњо аз лањзаи мавриди амал ќарор гириф­­тани Ќо­нуни зикршуда то 1 ян­вари соли 2017 њаллу фасли дурусти худро меёф­танд.

Дар сурати њалли дурусти худро пайдо накардани ин масъа­ла теъдоди шахсони ба нафаќаи касбї њуќуќдор рў ба афзоиш нињода, ин њолат метавонад ба саросар поймол гашта­ни кафолати таъминоти иљти­моии шахсони дорои њуќуќ ба нафаќаи касбї оварда расонад.

Бо дарназардошти њолатњои зикршуда, Њуку­ма­ти Љумњу­рии То­љи­кис­тон ва Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаро зарур аст, ки љиња­ти бартараф на­мудани мушкилоти вобаста ба њолати татбиќи суѓуртаи њатмии нафаќавии кас­бї ва механизми татбиќи Ќо­нуни Љумњурии Тољи­ки­стон «Дар бораи суѓуртаи њат­мии нафаќавии касбї», ки дар масъа­лаи андухтњои нафаќаи касбї ба миён омадаанд, чо­рањои таъхирно­пазирро амалї намоянд.

Њамчунин, Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаи наз­ди Њуку­мати Љум­њу­рии То­љи­кистон якљо бо Кор­хонаи воњи­ди дав­латии «Ро­њи Оњани Тољи­кистон» љињати таъмини кафолати конститутсионии шањр­ван­дон Хурамов З.Н. ва Њасанов Љ.К. ва дигар кормандони со­ња ба нафаќаи касбї, тадбирњои муассир андешанд.

Бо дарназардошти њолатњои зикршуда ва бо дастрасии моддаи 89 Кон­­­с­­­титутсияи Љумњурии Тољикистон, моддањои 6, 11, 34, 38, 40, 49, 55, 56, 58, 60 ва 61 Ќонуни конститут­сионии Љумњурии Тољи­кис­тон «Дар бораи Суди конститут­сионии Љумњу­рии Тољикистон», Суди кон­с­­ти­­­тут­сио­нии Љум­њурии Тољикистон,

 

 

ќ а р о р к а р д:

1. Сархати чоруми ќисми 4 моддаи 59 Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон аз 12 январи соли 2010, № 595 «Дар бораи нафа­ќањои суѓуртавї ва давлатї» ба моддаи 39 Конститутсияи Љум­њурии Тољи­кис­тон мувофиќ мебошад.

2. Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаи назди Њуку­мати Љумњу­рии То­љи­кистон сархати якуми фар­моишро аз 30 январи соли 2017, №6 «Дар бораи гузариши пурра ба низоми нави таъми­ноти нафаќаи шањр­ван­дон ва тартиби таъини нафаќањо аз 1 январи соли 2017» ба та­лаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи са­над­њои меъёрии њуќуќї» мувофиќ гардонад.

3. Њуку­ма­ти Љумњурии То­љи­кистон ва Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаи наз­ди Њуку­мати Љумњурии То­љи­кистонро зарур аст, ки љиња­ти бартараф на­мудани мушкилоти вобаста ба њолати татбиќи суѓуртаи њатмии нафаќаи кас­бї ва механизми татбиќи Ќо­нуни Љумњурии Тољи­ки­стон «Дар бораи суѓуртаи њат­мии нафаќавии касбї», ки дар масъа­лаи андухт­њои нафаќаи касбї ба миён омадаанд, чо­рањои таъхирно­пазирро амалї намоянд.

4. Агентии суѓуртаи иљти­мої ва нафа­ќаи наз­ди Њуку­мати Љум­њу­рии То­љи­кистон якљо бо Кор­хонаи воњи­ди дав­латии «Ро­њи Оњани Тољи­кистон» љињати таъмини кафолати конститутсио­нии шањр­ван­дон Хура­мов З.Н. ва Њасанов Љ.К. ва дигар кор­мандони со­ња ба нафаќаи касбї, тадбирњои муассир андешанд.

5. Ќарор ќатъї буда, аз рўи он шикоят овардан мумкин нест ва аз рўзи ќабулаш ќувваи ќонунї пайдо мекунад.

6. Ќарори мазкур дар Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи­кис­тон, рўз­но­мањои «Љумњурият», «Садои Мардум», «Народ­­ная газета» ва Ахбори Суди конс­и­тут­сионии Љумњурии Тољикистон нашр карда ша­вад.


Раиси

Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон Мањмудзода М.А.Судя-котиби

Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон Њошимзода Д.Д.