05:53:51 - 20.11.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Дар бораи рад намудани огози мурофиаи судии конститутсиони оид ба дархости намояндаи ваколатдори шахрванд Исроилов П.Р. – Кодиров Ш.С.

 


таъинот
дар бораи рад намудани оѓози мурофиаи судии конститутсионї оид ба дар­хости намояндаи ваколатдори шањрванд Исроилов П.Р. – Ќодиров Ш.С. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати њалномаи суди ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон»

ш. Душанбе 8 августи соли 2018

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар њайати раиси­ку­нанда Раиси Суди конститутсионї Мањмудзода М.А., муовини Раис Ка­рим­зода К.М., судя-котиб Њошимзода Д.Д., судяњо Гулзор М.М. ва Абдурањимзода Д.Р.,

бо иштироки котиби маљлиси судї – Мусулманов С.,

дар маљлиси судии Суди конститутсионї гузориши муовини Раис Ка­римзода К.М.-ро оид ба дархости намояндаи ваколатдори шањрванд Исроилов П.Р. – Ќодиров Ш.С. «Дар хусуси муайян намудани мувофи­ќати њалномаи суди ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» шунида,

м у а й я н к а р д:

Ќодиров Ш.С. – намояндаи ваколатдори шањрванд Исроилов П.Р. бо дархост ба Суди конститутсионии Љумњурии То­љи­­кистон мурољиат наму­да, дар он ќайд менамояд, ки суди ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе парвандаи гражданї бо аризаи даъвогии Исроилов Т.П., Шоимардонова О.Њ. нисбати Љамъияти сањомии пўшидаи «АксесБонк Тољикистон», Исроилов П.Р. ва шахси сеюм - идораи нотариалии давлатии ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе оид ба бекор кардани шартномаи гарав тањти №14Р-5117/12 аз 24 декабри соли 2014 ва аризаи даъвогии Љамъияти сањомии пўшидаи «АксесБонк Тољикистон» нисбати Исроилов П.Р. оид ба эътироф наму­дани њуќуќи моликият ба хонаи истиќоматї ва кўчонидан аз ман­зили истиќоматиро бидуни додани дигар манзили истиќоматї, мавриди баррасї ќарор дод.

Мурољиаткунанда аризаи даъвогии ба суди ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе пешнињодкардаи Љамъияти сањомии пўшидаи «Аксес­Бонк Тољи­кис­тон»-ро ѓайриќонунї њисобида, зикр менамояд, ки дар он тобе­ияти судї ва дигар меъёрњои ќонун даѓалона вайрон карда шудааст. Бинобар он ки Исроилов П.Р. соњибкори инфиродї ба шумор меравад, баррасии мавзўи аризаи даъвогии Љамъияти сањомии пўшидаи «Аксес­Бонк Тољи­кис­тон» ба тобеияти судњои иќтисодї мансуб мебошад ва ќаблан суди иќтисодии шањри Душанбе аризаи даъвогии Љамъияти зикршударо тибќи талаботи ќонун­гузории мурофиавии иќтисодї баррасї намудааст.

Вобаста ба ин масъала, ў ба суди ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе дархости шифоњї пешнињод намуда, хоњиш намудааст, ки даъвои Љамъи­я­ти сањомии пўши­даи «Аксес­Бонк Тољи­кис­тон» дар ќисмати эъти­рофи њуќуќи моли­кият ба хонаи истиќоматї бинобар ба тобеияти судњои иќтисодї мансуб будани баррасии он рад карда шавад.

Аммо суд ин талаби ўро ќонеъ нагардонида, бо дарназардошти он ки талаботи дуюми Љамъияти сањомии пўшидаи «АксесБонк Тољикистон» – кўчонидан аз манзили истиќоматї бидуни додани дигар манзили истиќо­матї – ба тобеияти судњои умумї тааллуќ дорад, бар хилофи талаботи ќонун баррасии парвандаро идома дода, ќарор ќабул намудааст. Бо ин амали худ суд њуќуќњои конститутсионии сокинони манзили истиќоматии воќеъ дар шањри Душанбе, кўчаи Туробї, хонаи № 8-ро вайрон кардааст.

Ў дар доираи дархост моњияти аризаи даъвогии худро ба суди ноњия асоснок намуда, зикр мекунад, ки хулосаи прокурор вобаста ба бањси мазкур гирифта нашудааст ва нуќтаи назари дигар иштирокчиёни пар­ванда номаълум мебошад.

Илова бар ин, мурољиаткунанда ќайд мекунад, ки аз љониби суд љињати њалли баъзе масъалањои марбут ба парвандаи баррасишаванда барои идомаи мурофиаи судї танаф­фус эълон карда шудааст. Аммо баъд аз ба итмом расидани танаффуси эълоншуда ў сариваќт оид ба рўз ва ваќти идомаи баррасии парванда хабардор карда нашудааст. Бар хилофи талаботи ќонунгузории мурофиавии гражданї ўро ним соат пеш аз муро­фиаи судї воќиф намудаанд.

Аз ин рў, ў натавонистааст, ки дар ваќт ва санаи муайяннамудаи суд дар баррасии парвандаи гражданї иштирок намояд. Дар ин хусус суд воќиф гардида бошад њам, аммо ин њолат ба инобат гирифта нашудааст.

Мурофиаи судї бе иштироки мурољиаткунанда ва дигар иштирок­чиёни парванда, ки оид ба ваќт ва мањалли баррасии он ба таври дахлдор хабардор карда нашуда буданд, гузаронида шуда, 1 июни соли 2018 њалномаи судї ќабул карда шудааст.

Њамин тариќ, мурољиаткунанда чунин мешуморад, ки њуќуќњои кон­сти­тутсионии иштирокчиёни парванда аз љониби суд поймол гардидааст. Ин ба он боис гардид, ки онњо натавонистанд далелњои худро пурра ба суд пешнињод намуда, дар музокирањои судї иштирок ва нуќтаи назари худро вобаста ба бањси љойдошта изњор намоянд.

Би­нобар ин, Ќодиров Ш.С. њамчун намояндаи ваколатдори шањрванд Исроилов П.Р. ба Суди конститутсионї мурољиат на­му­да, талаб намуда­аст, ки дар ас­оси дархости ў мурофиаи судии конс­ти­тутсионї оѓоз карда, му­вофиќати њалномаи суди ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон му­ай­ян карда шавад.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дархост ва дигар ма­води ба он замимашударо дида баромада, ќайд менамояд, ки намояндаи ваколат­дори шањрванд Исроилов Т.П. – Ќодиров Ш.С. агарчи субъекти мурољиат мањсуб ёбад њам, аммо баррасии масъалаи дар мурољиат овар­даи ў дар хусуси муайян намудани мувофиќати њалномаи судї ба Кон­ститут­сияи Љумњурии Тољикистон ба салоњияти Суди конститут­сионї мансуб набуда, мавзўи бањси кон­сти­тутсионї намебо­шад.

Тибќи моддаи 89 Консти­тут­­сияи Љум­њу­рии Тољикистон ва моддаи 34 Ќонуни конститут­сионии Љумњу­рии Тољи­кистон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Љумњу­рии Тољикис­тон», Суди конститутсионї на масъа­ла­и мувофиќ будан ё набудани санади ќабулнамудаи судиро ба Консти­тутсия, балки дар асоси дар­хости субъектњои њуќуќ масъа­лаи ба Консти­тутсия мувофиќат дош­та­ни ќонун ва дигар санадњои меъёрии њуќу­ќиро баррасї менамояд.

Њалномаи судї, ки вобаста ба бањси гражданї ќабул гардидааст, тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъё­рии њуќуќї», санади меъёрии њуќуќї мањсуб намеёбад. Дар сурати норозї будан бо њалномаи судї, иштирокчиёни парванда метавонанд тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавии гражданї, онро дар зинањои дахлдори судї мавриди бањс ќарор дињанд.

Дархост аз љињати шаклу мазмун низ ба талаботи моддаи 41 Ќонуни конс­ти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­тут­си­онии Љум­њурии Тољикистон» мувофиќ нест, зеро моњияти талаби муро­љиат­кунанда низ берун аз доираи амалисозии назорати судии конститут­сионї ифода карда шудааст.

Аз ин рў, Суди конститутсионї оѓоз наму­да­ни мурофиаи судии кон­с­ти­­­­тут­­сиониро оид ба дархости намояндаи ваколат­дори шањрванд Исрои­лов П.Р. – Ќодиров Ш.С. «Дар хусуси муайян намудани муво­фи­ќати њалномаи суди ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» бинобар ба салоњияти Суди консти­­­тутсионї мансуб набудани баррасии масъалаи дар дархост гузош­та­шуда, инчунин аз љињати шаклу мазмун ба талаботи моддаи 41 Ќонуни консти­тут­сионии Љумњурии Тољи­кис­тон «Дар бораи Суди консти­тут­сио­нии Љумњурии Тољикистон» муво­фиќ набудани дархост, рад менамояд.

Бо дарназардошти њолатњои зикршуда, тибќи талаботи моддаи 89 Кон­сти­тутсияи Љумњурии Тољикистон ва моддањои 34, 40, 41, 44, 45, 55, 56 ва 60 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон», Суди консти­тут­сио­нии Љумњу­рии Тољикистон,

т а ъ и н к а р д:

1. Оѓоз на­мудани мурофиаи судии консти­тут­сионї аз рўи дархости намояндаи ваколат­дори шањрванд Исроилов П.Р. – Ќодиров Ш.С. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати њалномаи суди ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе аз 1 июни соли 2018 ба Конститутсияи Љумњурии Тољи­кистон», бинобар ба салоњияти Суди консти­тутсионї мансуб набудани баррасии масъалаи дар дархост гузошташуда, инчунин аз љињати шаклу мазмун ба талаботи моддаи 41 Ќонуни консти­тут­сионии Љумњурии Тољи­кис­тон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон» муво­фиќ набудани дархост, рад карда шавад.

2. Таъинот ќатъї буда, нисбат ба он шикоят овардан мумкин нест.

3. Таъинот дар Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон нашр карда шавад.

Раиси

Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон Мањмудзода М.А.

Судя-котиби

Суди консти­тутсионии

Љумњурии Тољикистон Њошимзода Д.Д.