20:13:38 - 27.01.2020

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


БАРНОМАИ КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛИ «АДОЛАТИ СУДИИ КОНСТИТУТСИОНИ – КАФОЛАТИ ТАЪМИНИ ВОЛОИЯТИ КОНСТИТУТСИЯ» 17-18 сентябри соли 2015

 

БАРНОМАИ

КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
«АДОЛАТИ СУДИИ КОНСТИТУТСИОНЇ  КАФОЛАТИ 
ТАЪМИНИ ВОЛОИЯТИ КОНСТИТУТСИЯ»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Душанбе,
 17-18 сентябри соли 2015

Чоршанбе 16 сентябр

Дар давоми

рўз Ташрифи мењмонони хориљї ба шањри Душанбе ва

љойгиркунии онњо дар бинои «В» Муассисаи давлатии Маљмўи мењмонхонањои Дастгоњи иљроияи Президенти

Љумњурии Тољикистон

Панљшанбе 17 сентябр

07:00 08:30 Нањорї дар мењмонхона ( бинои «В» Маљмўи

мењмонхонањо)

09:00 09:30 Баќайдгирии иштирокчиёни конфронс

дар толори маљлисгоњи бинои 8 Маљмўи

мењмонхонањои Дастгоњи иљроияи Президенти

Љумњурии Тољикистон

10:00 – 11:00 Кушодашавии конфронс.

Мањмудзода Мањкам Азам – Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон

Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон

Муњтарам ЭМОМАЛЇ РАЊМОН

Паёми шодбошии Торгеирсдоттир Хердис Кжерулф – Ноиби Президенти Комиссияи Венетсианї оид ба демократия тавассути њуќуќи Шўрои Авру­по

Паёми шодбошии намояндагони дигар давлатњои хориљи кишвар

Маърўзањо

Шоњиён Шермуњаммад Раиси Суди Олии Љумњурии Тољи­кистон

Мавзўъ: Њифзи њуќуќ ва озодињои конститутсионии

ин­сон ва шањрванд

Рањмон Озода Эмомалї – муовини аввали Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ

Мавзўъ: Асосњои конститутсионї-њуќуќии њифзи њуќуќу озодињои занон дар Љумњурии Тољикистон

11:00 11:20 Ќањванўшї

11:20 – 11:30 Маросими аксбардорї

11:30 12:30 Бахши 1.

Раисикунанда: Мањмудзода Мањкам Азам – Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон

Маърўзањо

Рогов Игор Иванович Раиси Шўрои конститутсионии Љумњурии Ќазоќистон

Мавзўъ: Назорати конститутсионї њамчун воситаи таъмини волоияти Конститутсия дар Љумњурии Ќазоќистон

Бахтиёр Худоёрзода – Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Асосњои конститутсионии њифзи оила дар Тољикистон

Рањмон Юсуф Ањмадзод Прокурори генералии

Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Наќши маќомоти прокуратура дар таъмини

њифзи њуќуќу озодињои конститутсионии

шањрвандон дар Љумњурии Тољикистон

Клеандров Михаил Иванович – судяи Суди

Конститутсионии Федератсияи Россия

Мавзўъ: Асосњои конститутсионии механизми њокимияти судї дар Федератсияи Россия ва масъалањои мукаммалсозии он

Рањимзода Рамазон Њамро Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Таъмини кафолатњои њуќуќњои конститутсионии шањрвандон њангоми амалї намудани фаъолияти оперативї-љустуљўї

Володя Оганесян узви Суди Конститутсионии Љумњурии Арманистон

Мавзўъ: Суди Конститутсионии Љумњурии Арманистон њамчун воситаи муњими имплементатсияи уњдадорињои байналмилалии мамлакат оид ба њуќуќи инсон

12:30 13:30 Бахши 2.

Раисикунанда: Рогов Игор Иванович Раиси Шўрои Конститутсионии Љумњурии Ќазоќистон

Маърўзањо

Карпович Наталя Александровна судяи Суди Конститутсионии Љумњурии Белорус

Мавзўъ: Суди Конститутсионии Љумњурии Белорус кафили њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон

Базоров Узак судяи Суди Конститутсионии Љумњурии Ўзбекистон:

Мавзўъ: Конститутсияи Љумњурии Ўзбекистон ва ногузирии демократикунонии минбаъдаи мурофиаи судии конститутсионї

Фарњод Рањимї раиси Кумитаи Маљлиси миллии Маљ­лиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти Акаде­мияи илмњои Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Асосњои конститутсионии њифзи њуќуќњои иљтимоии шањрвандон

Гунарс Кутрис вакили Сейми Љумњурии Латвия

Мавзўъ: Татбиќи принсипи дарозмуњлатї зимни

баррасии парванда дар Суди конститутсионї

Османова Чолпон – судяи Палатаи Суди Олии Љумњурии Ќирѓизистон

Мавзўъ: Адолати конститутсионї дар Ќирѓизистон – таљриба ва дурнамои он

Отто Лухтерхандтпрофессори Донишгоњи Гамбург

Љумњурии Федеролии Олмон

Мавзўъ: Ислоњоти истењсолоти конститутсионї дар

Тољикистон дар ќаринаи таѓйироти глобалї

13:30 – 15:00 Хўроки нисфирўзї ( бинои «В» Маљмўи

мењмонхонањо)

15:00 16:00 Бахши 3.

Раисикунанда: Анвар Усмон муовини Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Индонезия

Маърўзањо

Шоњмурод Рустам Вазири адлияи Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Баъзе масъалањои ташкили иљрои санадњои

Суди конститутсионї

Йорг Пуделка- роњбари Барномаи «Мусоидат ба

давлатдории њу­ќуќ­­­ї дар кишварњои Осиёи Марказї»-и

GIZ

Мавзўъ: Баъзе аз масъалањои конститутсионї-њуќуќї

зимни ба амал баровардани тартиби маъмурї

Ватанзода Махмадалїраиси Кумита оид ба

ќонунгузорї ва њуќуќи инсони Маљлиси намояндагони

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон

дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии

Тољикистон

Даниэл Мариус Морар судяи Суди конститутсионии

Ру­миния

Мавзўъ: Ба Конститутсия номувофиќ донистани санад дар њифзи њуќуќ ва озодињои асосї

Бондар Николай Семенович судяи Суди Конститутсионии Федератсияи Россия

Мавзўъ: Суди конститутсионї - тањкимбахши конститутсионализми воќеї (судї)

Рањимзода Мањмад Забир директори Маркази

миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии

Тољикистон

Мавзўъ: Наќши Суди конститутсионии Љумњурии

Тољикистон дар њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии

соњибкорон

16:00 – 16:30 Муњокима ва мубоњиса

16:30 18:00 Ваќти холї

18:00 19:00 Боздид ва сайри «Кохи Наврўз»

19:00 – 21:00 Зиёфати расмї барои иштирокчиёни конфронс дар «Кохи Наврўз»

Љумъа 18 сентябр

07:00 08:30 Нањорї дар мењмонхона (бинои «В» Маљмўи

мењмонхонањо)

09:00 10:00 Бахши 4.

Раисикунанда: Ќосималиев Мукамбет Шадиканович – Раиси Палатаи Конститутсионии Суди Олии Љумњурии Ќирѓизистон

Маърузањо

Азимзода Толибхон Ситаммурод вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, намояндаи ваколатдори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Наќши Конститутсия дар ташаккул ва рушди њокимияти ќонунгузор дар Љумњурии Тољикистон

Цалиев Александр Михайлович Раиси Суди

конститутсионнии Осетияи Шимолї-Алания

Мавзўъ: Оид ба таъмини кафолати волоияти конститутсияњои (оинномањои) субъектњои Федератсияи Руссия

Муродзода Дустмурод Њаит – Раиси Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Мавќеи Суди Конститутсионї дар низоми њокимияти судї

Шоназаров Содиќ Ашурович – мушовири калони Ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои њуќуќї, намояндаи ваколатдори Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон

Мавзўъ: Наќши Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар љомеаи муосир

Насурдинов Эмомалї Сайфуддинович декани факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон

Мавзўъ: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва такмил додани фарњанги њуќуќии љомеа

Авакян Сурен Адибекович мудири кафедраи њуќуќи

конститутсионии факултаи њуќуќшиносии Донишгоњи

давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов

Мавзўъ: Доираи Конститутсия: проблемањои ташаккул

10:00 10:20 Ќањванўшї

10:20 11:00 Бахши 5.

Раисикунанда: Клеандров Михаил Иванович – судяи

Суди Конститутсионии Федератсияи Россия

Маърузањо

Каримзода Карим Мазиё муовини Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон

Мавзўъ: Конститутсионализм асоси инкишофи маќомоти назорати конститутсионї дар Тољикистон

Чо Йонгњо судяи Суди Конститутсионии Кореяи Љанубї

Мавзўъ: «Адолати конститутсионї њамчун кафолати таъмини волоияти меъерњои Конститутсия. (Дар мисоли Корея).

Саид Лутфорањмон – узви Комиссияи мустаќил оид ба риоя ва татбиќи Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон

Мавзўъ: Масоили таъмини адолати конститутсионї дар Афѓонистон

Диноршоев Азиз Мусоевич мудири кафедраи њуќуќи

конститутсионии факултаи њуќуќшиносии

Донишгоњи миллии Тољикистон

Мавзўъ: Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

њамчун маќомоти махсуси назорати конститутсионї

11:00 –11:30 Муњокима ва мубоњиса

11:30 12:00 Натиљагирї ва љамъбасти конфронс

12:00 – 13:30 Хўроки нисфирўзї ( бинои «В» Маљмўи

мењмонхонањо)

13:30 – 14:30 Ваќти холї

14:30 17:00 Боздиди мењмонон аз макони таърихї «Ќалъаи Њисор»

18:00 – 19:00 Боздиди мењмонон аз табиати зебоманзари «Дараи Варзоб»

19:00 – 21:00 Хўроки шом дар маљмўаи Кохи Малика, ноњияи Варзоб

21:00 Бозгашт ба шањри Душанбе

Шанбе 19 сентябр

07:00 – 09:00 Нањорї дар мењмонхона ( бинои «В» Маљмўи

мењмонхонањо)

09:30 – 12:00 Боздиди мењмонон аз шањри Турсунзода

12:00 – 13:30 Хўроки нисфирўзї дар шањри Турсунзода

13:30 14:30 Бозгашт ба шањри Душанбе

14:30 15:30 Ваќти холї

15:30 17:00 Боздид аз Осорхонаи миллии Тољикистон

17:00 18:30 Сайри Боѓи Ирам

18:30 20:30 Хўроки шом (Боѓи Ирам)

20:30 Бозгашт ба мењмонхона ( бинои «В» Маљмўи

мењмонхонањо)

Якшанбе 20 сентябр

Дар давоми

рўз Гусели намояндагони давлатњои хориљї аз Фурудгоњи байналмилалии ш. Душанбе тибќи хатсайри њавопаймо

Эзоњ: Дастури маърўзањои конфронс – 10 даќиќа,

Сухани ифтитоњї –5 даќиќа.