19:37:08 - 14.11.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз1653
mod_vvisit_counterДирӯз2097
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта7688
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида12910
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ26413
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида57540
mod_vvisit_counterҲамагӣ703963

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

 

Семинарї омўзишї дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон оид ба мавзўи                   «Механизмњои байналмилалї ва милии вобаста пешгирии њолатњои шиканља»


Бо маќсади иљрои бандњои 12 ва 13 Протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2011 №13 вобаста ба масъалаи ташкил намудани семинарњои омўзишї ва корњои фањмондадињї бо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ дар масъалаи риояи талаботи механизмњои байналмилалї ва миллї вобаста ба пешгирии њолатњои шиканљаи мањбусон, њайти гурўњи корї тањти роњбари Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, ки ба он намояндагони Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њифзи њуќуќ шомил мебошанд, таъсис дода шудааст.

Вобаста ба ин Наќша – чорабинињо доир ба гузаронидани семинарњои омўзишї ва корњои фањмондадињї бо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ дар масъалаи риояи талаботи механизмњои байналмилалї ва миллї вобаста ба пешгирии њолатњои шиканљаи мањбусон тањия карда шуда, аз љониби Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 17 январи соли 2012 тасдиќ гардидааст, ки тибќи он баргузории як ќатор чорабинињо дар вазорату идорањо ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатии ВМКБ, вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї дар назар аст.

22 феврали соли 2012 дар асоси банди 1 Наќша – чорабинињо дар маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон семинарї омўзишї оид ба мавзўи «Механизмњои байналмилалї ва милии вобаста пешгирии њолатњои шиканља» доир гардид.

Муфассалтар
 

 

 

 

17 феврали соли 2012 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон баррасии парванда аз рўи дархости шањрванд Одинаев Ё.Д. «Оид ба муайян намудани мутобиќати моддаи 29 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 20 марти соли 2008 №373 «Дар бораи истењсолоти иљро» ба моддаи 12, ќисми сеюми моддаи 20, ќисмњои якум ва дуюми моддаи 32 ва ќисми дуюми моддаи 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид.

Дар кори мурофиа намояндагони ваколатдори Маљлиси миллї, Маљлиси намояндагон ва Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионї, њамчунин намояндагони Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Прокурори генералї, Вазорати адлия ва дигар намояндагони маќомоти давлатї иштирок намуданд.

Суди конститутсионї дархости пешнињодгардидаро дар алоќаманди бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї њамаљониба омўхта ќайд менамояд, ки таъмини иљрои њатмї ва сариваќтии санадњои судї унсури муњимтарини самаранокї ва бебозгашт будани љазо буда, омили рафънопазири адолати иљтимої ба шумор меравад. Хусусияти ин амал дар он ифода меёбад, ки он танњо аз љониби судњои босалоњият ва дар асоси ќарорњои ќонунї баровардаи онњо раво дониста шуда, инъикоси мавќеъ ва наќши њокимияти судї арзёбї мегардад. Яъне њуќуќњои вайроншудаи шахсро бе иљрои санадњои судї барќарор намудан мумкин нест ва љазо низ дар сурати татбиќ нашуданаш ба маќсади нињоиї дар пешаш гузошташуда нарасида, моњияти иљтимоии худро гум мекунад.

Бо ин назардошт, Суди конститутсионї бо ќарори худ моддаи 29 Ќонуни Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи истењсолоти иљро» ба моддаи 12, ќисми сеюми моддаи 20, ќисмњои якум ва дуюми моддаи 32 ва ќисми дуюми моддаи 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон мутобиќ њисоб намуд.

 

 

 

 

Аз 1 то 3 феврали соли 2012 дар доираи њамкорињои байналмилалї ва љињати гузаронидани семинари омўзишї бо маќсади баланд бардоштани малакаи касбї ва савияи дониши назариявию амалии кормандони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Фаъолияти судњои конститутсионии Олмон: ќонунгузорї ва амалия», ба Суди конститутсио­нии Љумњурии Тољикистон Франчсека Верт - судяи Суди замини молиявї, корманди илмии Суди конститутсионии федеролии Олмон, Йорг Пуделька - роњбари минтаќави Барномаи дастгирии ислоњоти судї – њуќуќї дар давлатњои Осиёи Марказї GIZ (Љамъияти олмонї оид ба њамкорињои байналмилалї), Ольга Аметистова - роњбари Барономаи мазкур дар Тољикистон ва дигар намояндагони масъули Барнома ташриф оварданд.

Пеш аз оѓози семинар бо иштироки Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. ва судяи Суди конститутсионї Абдуллоев А.А. бо мењмонони хориљї оид ба густариши њамкорињои дуљониба мулоќоти судманд анљом дода шуд. Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. дар рафти вохўрї њозиринро аз фаъолияти пурмањсули Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон воќиф намуда, иброз дошт, ки ин маќомоти назорати конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон њамчун маќомоти мустаќили њокимияти судї арзи њастї намуда, дар таъмини волоияти Конститутсия ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд наќши баѓоят муњим дорад. Аз љумла дар рафти вохўрї љонибњо, оид ба муносибатњои мављуда миёни маќомоти назорати конститутсионии ду кишвар изњори андешаронї ва ќаноатмандї намуда, оид ба боз њам густариши васеи онњо омодагии худро иброз доштанд.

Баъд аз фарљоми вохўрии тарафайн дар муддати се рўз дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон семинари омўзишї доир гардид, ки дар он мавзўњои мухталиф вобаста ба ташкил ва фаъолияти судњои конститутсионии Олмон, њайат ва сохтори судњои конститутсионї, ваколатњои он ва дигар мавзўњои љолиби диќќат мавриди муњокима ва баррасї ќарор дода шуданд. Кормандони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар семинар фаъолона иштирок намуда, ба саволњои зиёди худ љавобњои мушаххас гирифтанд.

Баргузории чунин чорабинии муњим бањри баланд бардоштани малакаи касбї ва дониши назариявии кормандони Суди конститутсионї равона гардида, дар як ваќт барои бењтар кардани фаъолияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо назардошти таљрибаи пешќадами маќомоти назорати конститутсионии Олмон мусоидат менамояд.

 

 

 

13 январи 2012 вохўрии муовини Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Назаров М.Н. ва роњбари Дастгоњи Суди конститутсионї Њошимов Д.Д. бо њайати шахсии Хадамоти давлатии «Муњофиза» - и Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва њифзи њуќуќу озодињон инсон ва шањрванд» доир гардид.

Дар рафти вохўрї муовини Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Назаров М.Н. оид ба мазмун ва мўњтавои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баромад намуда, иброз дошт, ки дар Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон, ки 6 ноябри соли 1994 ба тариќи райпурсии умумихалќї, яъне бевосита аз тарафи худи мардуми Тољикистон ќабул карда шудааст, инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї эътироф гардидааст, ки ин падида ба арзишњои умумибашарї ва санадњои байналмилалї, хусусан Эломияи умумии њуќуќи башар такя мекунад.

Дар баробари мафњуми арзиши олї будани инсон ва њуќуќу озодињои ў, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мафњумњои дигар низ ба монанди таљзияи њокимияти давлатї, бисёрњизбї, озодии эътиќод, сухан, гуногуншаклии моликият, бо эътирофи моликияти хусусї, моликияти истисноии давлат, дахлнопазирии манзили шахс, оила сабт гардидааст. Вале яке аз дастовардњои муњим ин арзиши олї эътироф шудани инсон ва њуќуќу озодињои ў мебошад.

Сипас дар фарљоми маљлис аз љониби њозирин ба намояндагони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон саволњо, аз љумла оид ба фаъолияти Суди конститутсионї дода шуд, ки ба онњо љавобњои мушаххас гардонида шуд.

 

 

10 январи соли 2012 дар маљлисг оњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон маљлиси маљлиси љамбастї оид ба фаъолияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар соли 2011 доир гардид.

Дар оѓози маљлис Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон мўњтарам Мањмудов М.А. бо сухани ифтитоњї баромад намуда, изњор дошт, ки соли 2011 њамчун соли таърихїсоли љашни 20 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон як соли пешрафт ва дастовардњои назарраси сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї барои кишвари мањбубамон мањсуб ёфта, дар сањифањои таърихии миллатамон њамчун соли бобарор сабт мегардад.

Дар ин соли таърихї ба мардуми мењнатдўсту шарафманди диёрамон муяссар гардид, ки бо дастгириву пуштибонии Љаноби Олї, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба натиљањои назаррас дар соњањои гуногуни њаёти сиёсиву иќтисодии кишварамон ноил гардида, бо як рўњияи баланд ба сўи њадафњои бузурги созандагї бо назари нек ќадамњои устувор гузоранд.

Соли сипаришуда барои Суди конститусионии Љумњурии Тољикистон низ як соли пешрафт ва пурмањсул арзёбї гардида, ба ин маќомоти назорати конститутсионї муяссар гардид, ки ба натиљањои баланди касбї ноил шуда, наќши он дар дохил ва хориљи кишвар дар самти таъмини волоияти меъёрњои Конститутсия ва њифзи њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд баланд гардад.

Инчунин дар рафти маљлис оид ба фаъолияти Суди конститутсионї дар соли 2011 муовини Раиси Суди конститутсионї - Назаров М.Н. ва дар хусуси фаъолияти Дастгоњи Суди конститутсионї роњбари Дастгоњ – Њошимов Д.Д. баромад намуданд.

Аз љумла ќайд карда шуд, ки Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар фаъолия­ти худ Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­тутсионии Љумњурии Тољикистон», Дастури Суди конститут­сионї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонро ба роњбарї гирифта, њамчун маќомоти муста­ќили њокимияти судї дар низоми судии кишвар фаъолият менамояд.

Дар ин муддат дар Суди консти­тут­сионї, 111 санадњои меъёрии њуќуќї ворид гардида, бобати ошкор намудани номувофиќатии онњо ба Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон аз тањлили њуќуќї гузаронида шуда, амалияи Суди конститутсионї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шуд. Инчунин, нигоњдорїбатанзимдарории ќонунгузории амалкунанда таъмин карда шуда, муносибатњои мутаќобилан судманд бо судњо ва маќомоти назорати конститутсионии давлатњои хориљи кишвар ва ташкилотњои байналмилалї густариш ёфт.

Муфассалтар
 

 

23 декабри соли 2011 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон баррасии парванда аз рўи дархости Директори генералии Љамъияти сањњомии пўшидаи «Вавилон-Мобайл» Файзуллоев Б. Њ. «Дар хусуси муайян намудани мутобиќати банди 28 боби 58 Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият ва банди 2 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 августи соли 2009 тањти №472 «Дар бораи ворид намудани тагйирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2007 тањти №172» ба моддаи 45 Конститутсияи ( Сарќонуни ) Љумњурии Тољикистон » баргузор гардид.

Дар кори мурофиа намояндагони ваколатдори Маљлиси миллї , Маљлиси намояндагон ва Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионї , њамчунин намояндагони Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Прокурори генералї, Вазорати адлия, Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон Кумитаи андоз ва Хадамоти алоќаи назди Њукумати Тољикистон иштирок намуданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дархости пешнињодгар­дидаро дар алоќамандї бо талаботи Конститутсия, санадњои њуќуќии байналмилалї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї пурра ва њаматарафа баррасї намуда, бо ќарори худ банди 28 боби 58 Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият ва банди 2 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 августи соли 2009 тањти №472 «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2007 тањти №172» ба моддаи 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» мутобиќ њисоб намуд.

Суди конститутсионї инчунин ќайд кард, ки ваќти мавриди амал ќарор гирифтани Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 августи соли 2009 тањти №472, аз тарафи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва баъдан аз љониби Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон нодуруст муайян карда шуда, боиси татбиќи нодурусти Ќарори зикршуда гардид.

Бинобар ин, дар банди дуюми ќарор муќаррар карда шуд, ки Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 августи соли 2009 тањти №472 «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2007 тањти №172» пас аз интишори расмї – рўзи 21 ноябри соли 2009 мавриди амал ќарор дода шавад ва Кумитаи андози назди Њукумати Љумњури Тољикистон ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон санадњои њуќуќии худро дар ин масъала бо Ќарори мазкури Суди конститутсионї мутобиќ намоянд.


 

 

 

 

 

 
« ПерваяПредыдущая31323334353637383940СледующаяПоследняя »

Страница 31 из 40