06:46:51 - 15.11.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз235
mod_vvisit_counterДирӯз1044
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта6512
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида8398
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ17528
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида39987
mod_vvisit_counterҲамагӣ993201

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

Аз 1 то 3 феврали соли 2012 дар доираи њамкорињои байналмилалї ва љињати гузаронидани семинари омўзишї бо маќсади баланд бардоштани малакаи касбї ва савияи дониши назариявию амалии кормандони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Фаъолияти судњои конститутсионии Олмон: ќонунгузорї ва амалия», ба Суди конститутсио­нии Љумњурии Тољикистон Франчсека Верт - судяи Суди замини молиявї, корманди илмии Суди конститутсионии федеролии Олмон, Йорг Пуделька - роњбари минтаќави Барномаи дастгирии ислоњоти судї – њуќуќї дар давлатњои Осиёи Марказї GIZ (Љамъияти олмонї оид ба њамкорињои байналмилалї), Ольга Аметистова - роњбари Барономаи мазкур дар Тољикистон ва дигар намояндагони масъули Барнома ташриф оварданд.

Пеш аз оѓози семинар бо иштироки Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. ва судяи Суди конститутсионї Абдуллоев А.А. бо мењмонони хориљї оид ба густариши њамкорињои дуљониба мулоќоти судманд анљом дода шуд. Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. дар рафти вохўрї њозиринро аз фаъолияти пурмањсули Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон воќиф намуда, иброз дошт, ки ин маќомоти назорати конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон њамчун маќомоти мустаќили њокимияти судї арзи њастї намуда, дар таъмини волоияти Конститутсия ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд наќши баѓоят муњим дорад. Аз љумла дар рафти вохўрї љонибњо, оид ба муносибатњои мављуда миёни маќомоти назорати конститутсионии ду кишвар изњори андешаронї ва ќаноатмандї намуда, оид ба боз њам густариши васеи онњо омодагии худро иброз доштанд.

Баъд аз фарљоми вохўрии тарафайн дар муддати се рўз дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон семинари омўзишї доир гардид, ки дар он мавзўњои мухталиф вобаста ба ташкил ва фаъолияти судњои конститутсионии Олмон, њайат ва сохтори судњои конститутсионї, ваколатњои он ва дигар мавзўњои љолиби диќќат мавриди муњокима ва баррасї ќарор дода шуданд. Кормандони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар семинар фаъолона иштирок намуда, ба саволњои зиёди худ љавобњои мушаххас гирифтанд.

Баргузории чунин чорабинии муњим бањри баланд бардоштани малакаи касбї ва дониши назариявии кормандони Суди конститутсионї равона гардида, дар як ваќт барои бењтар кардани фаъолияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо назардошти таљрибаи пешќадами маќомоти назорати конститутсионии Олмон мусоидат менамояд.

 

 

 

13 январи 2012 вохўрии муовини Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Назаров М.Н. ва роњбари Дастгоњи Суди конститутсионї Њошимов Д.Д. бо њайати шахсии Хадамоти давлатии «Муњофиза» - и Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва њифзи њуќуќу озодињон инсон ва шањрванд» доир гардид.

Дар рафти вохўрї муовини Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Назаров М.Н. оид ба мазмун ва мўњтавои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баромад намуда, иброз дошт, ки дар Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон, ки 6 ноябри соли 1994 ба тариќи райпурсии умумихалќї, яъне бевосита аз тарафи худи мардуми Тољикистон ќабул карда шудааст, инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї эътироф гардидааст, ки ин падида ба арзишњои умумибашарї ва санадњои байналмилалї, хусусан Эломияи умумии њуќуќи башар такя мекунад.

Дар баробари мафњуми арзиши олї будани инсон ва њуќуќу озодињои ў, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мафњумњои дигар низ ба монанди таљзияи њокимияти давлатї, бисёрњизбї, озодии эътиќод, сухан, гуногуншаклии моликият, бо эътирофи моликияти хусусї, моликияти истисноии давлат, дахлнопазирии манзили шахс, оила сабт гардидааст. Вале яке аз дастовардњои муњим ин арзиши олї эътироф шудани инсон ва њуќуќу озодињои ў мебошад.

Сипас дар фарљоми маљлис аз љониби њозирин ба намояндагони Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон саволњо, аз љумла оид ба фаъолияти Суди конститутсионї дода шуд, ки ба онњо љавобњои мушаххас гардонида шуд.

 

 

10 январи соли 2012 дар маљлисг оњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон маљлиси маљлиси љамбастї оид ба фаъолияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар соли 2011 доир гардид.

Дар оѓози маљлис Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон мўњтарам Мањмудов М.А. бо сухани ифтитоњї баромад намуда, изњор дошт, ки соли 2011 њамчун соли таърихїсоли љашни 20 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон як соли пешрафт ва дастовардњои назарраси сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї барои кишвари мањбубамон мањсуб ёфта, дар сањифањои таърихии миллатамон њамчун соли бобарор сабт мегардад.

Дар ин соли таърихї ба мардуми мењнатдўсту шарафманди диёрамон муяссар гардид, ки бо дастгириву пуштибонии Љаноби Олї, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба натиљањои назаррас дар соњањои гуногуни њаёти сиёсиву иќтисодии кишварамон ноил гардида, бо як рўњияи баланд ба сўи њадафњои бузурги созандагї бо назари нек ќадамњои устувор гузоранд.

Соли сипаришуда барои Суди конститусионии Љумњурии Тољикистон низ як соли пешрафт ва пурмањсул арзёбї гардида, ба ин маќомоти назорати конститутсионї муяссар гардид, ки ба натиљањои баланди касбї ноил шуда, наќши он дар дохил ва хориљи кишвар дар самти таъмини волоияти меъёрњои Конститутсия ва њифзи њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд баланд гардад.

Инчунин дар рафти маљлис оид ба фаъолияти Суди конститутсионї дар соли 2011 муовини Раиси Суди конститутсионї - Назаров М.Н. ва дар хусуси фаъолияти Дастгоњи Суди конститутсионї роњбари Дастгоњ – Њошимов Д.Д. баромад намуданд.

Аз љумла ќайд карда шуд, ки Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар фаъолия­ти худ Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­тутсионии Љумњурии Тољикистон», Дастури Суди конститут­сионї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонро ба роњбарї гирифта, њамчун маќомоти муста­ќили њокимияти судї дар низоми судии кишвар фаъолият менамояд.

Дар ин муддат дар Суди консти­тут­сионї, 111 санадњои меъёрии њуќуќї ворид гардида, бобати ошкор намудани номувофиќатии онњо ба Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон аз тањлили њуќуќї гузаронида шуда, амалияи Суди конститутсионї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шуд. Инчунин, нигоњдорїбатанзимдарории ќонунгузории амалкунанда таъмин карда шуда, муносибатњои мутаќобилан судманд бо судњо ва маќомоти назорати конститутсионии давлатњои хориљи кишвар ва ташкилотњои байналмилалї густариш ёфт.

Муфассалтар
 

 

23 декабри соли 2011 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон баррасии парванда аз рўи дархости Директори генералии Љамъияти сањњомии пўшидаи «Вавилон-Мобайл» Файзуллоев Б. Њ. «Дар хусуси муайян намудани мутобиќати банди 28 боби 58 Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият ва банди 2 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 августи соли 2009 тањти №472 «Дар бораи ворид намудани тагйирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2007 тањти №172» ба моддаи 45 Конститутсияи ( Сарќонуни ) Љумњурии Тољикистон » баргузор гардид.

Дар кори мурофиа намояндагони ваколатдори Маљлиси миллї , Маљлиси намояндагон ва Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионї , њамчунин намояндагони Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Прокурори генералї, Вазорати адлия, Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон Кумитаи андоз ва Хадамоти алоќаи назди Њукумати Тољикистон иштирок намуданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дархости пешнињодгар­дидаро дар алоќамандї бо талаботи Конститутсия, санадњои њуќуќии байналмилалї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї пурра ва њаматарафа баррасї намуда, бо ќарори худ банди 28 боби 58 Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият ва банди 2 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 августи соли 2009 тањти №472 «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2007 тањти №172» ба моддаи 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» мутобиќ њисоб намуд.

Суди конститутсионї инчунин ќайд кард, ки ваќти мавриди амал ќарор гирифтани Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 августи соли 2009 тањти №472, аз тарафи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва баъдан аз љониби Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон нодуруст муайян карда шуда, боиси татбиќи нодурусти Ќарори зикршуда гардид.

Бинобар ин, дар банди дуюми ќарор муќаррар карда шуд, ки Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 августи соли 2009 тањти №472 «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2007 тањти №172» пас аз интишори расмї – рўзи 21 ноябри соли 2009 мавриди амал ќарор дода шавад ва Кумитаи андози назди Њукумати Љумњури Тољикистон ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон санадњои њуќуќии худро дар ин масъала бо Ќарори мазкури Суди конститутсионї мутобиќ намоянд.


 

 

 

 

 

 

 

15-16 декабри соли 2011 сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Украина доиргардид, ки бањайати намояндагони сафари мазкур Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. низ шомил буд.

Дар доираи њамкорињо байни ду давлати ба њам дусту наздик Тољикистон ва Украина дар ҳузури сарони давлатњо њафт санади нави њамкорї оид ба соњањои гуногун ба имзо расид.

Аз љумла дар доираи њамкорињо миёни маќомоти назорати конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Украина байни Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. ва Раиси Суди конститутсионии Украина Головин А.С. Ёддошти тафоњум оид ба њамкорї миёни Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва Суди конститутсионии Украина ба имзо расид. Бояд ёдоваршуд, ки ин аввалин санади байналмилалие мебошад, ки дар даврони соњибистиќлолии мамлакат байни маќомоти назорати конститутсионии ду кишвар ба тавсиб расидааст ва њамчун сандаи таърихї барои густариши њамкорињо байни ин ду маќомоти мустаќили њокимияти судї заминаи њуќуќї мегузорад.

Ёддошти тафоњум ба принсипњои истиќлолияти давлатї, масъулияти тарафайн дар бобати њифз, таъмини волоият, амали бевоситаи Конститутсия ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд асосёфта, бо маќсади рушди њамкорї ва мубодилаи таљриба тавассути андешидани чорањо љињати ноилг ардидан ба њадафњо ва мусоидат кардан ба њалли сари ваќтии масъалањои њамкории ба њамдигар муфид, равона гардидааст.

Санади мазкур ба тарафњо имконият медињад, ки мутобиќи ќонунгузории миллии давлати худ њамкориро тавассути мубодилаи таљриба, маълумот дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї ва санадњои судї, ки ба фаъолияти судњои конститутсионї вобаста мебошад, ба роњ монанд.

 

 

 

10 ноябри соли 2011 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудов М.А. бо иштироки судяњо: Назаров М., Каримов К.М., Абдуллоев А.А., Абдуллоев Л.И., Гулзорова М.М. дар Суди конститутсионї аз рўи дархости Директори генералии Љамъияти сањњомии пўшидаи «Фортуна» Абдурањимов А.А. ва намояндагони ваколатдори ў Лебедов В.М., Исмоилов Я. «Оид ба муайян намудани мутобиќати банди 1 ќисми 2 моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» ба ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» мурофиаи судї баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони ваколатдори Маљлиси намояндагон, Маљлиси миллї ва Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, њамчунин даъватшудагон намояндагони Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Прокурори генералї, Вазорати адлия, Вазорати молия, Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон иштирок ва суханронї намуданд.

Суди конститутсионї масъалаи мазкурро њаматарафа барасї намуда, ќайд менамояд, ки дар ќонуни мазкур бо назардошти ѓояи конститусионии љомеаи адолатпарвар будани Тољикистон андозу пардохтњо муайян шуда, дар моддаи 5-уми он имтиёзњо оид ба озод намудан аз пардохтњои бољи давлатї нисбати гурўњои алоњидаи ањолї аз рўи даъвоњои гуногун ва нисбати як силсила маќомотњо муќаррар шудааст.

Мувофиќи талаботи ќисми 1 моддаи 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон додани андоз ва пардохтњое, ки ќонун муайян кардааст, вазифаи њар кас мебошад. Яъне дар ин меъёр ягон хел истисно пешбинї нашудааст ва додани андозу дигар пардохтњо ба муќаррароти ќонун њавола шудааст. Ќонун бошад, дар асоси пешнињод ва иродаи маќомоти ташаббуси ќонунгузоридошта ќабул шуда, дар он ба гурўњњои осебпазир, аз љумла ба маъюбону иштирокчиёни ЉБВ, шахсони ба онњо баробаркардашуда, ба гурўњњои људогонаи даъвогарони муносибатњои алоњидаи њуќуќи мењнатї, оилавї, гражданї, љиноятї ва ѓайра, инчунин ба як силсила маќомоти давлатї имтиёзњои дахлдор то њадди озод намудан аз додани андоз ва дигар пардохтњоро муќаррар намудааст, ки шахсони њуќуќї ба шумули зикршудагон намедароянд.

Муфассалтар
 
« ПерваяПредыдущая31323334353637383940СледующаяПоследняя »

Страница 33 из 41