14:22:17 - 19.08.2017

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз102
mod_vvisit_counterДирӯз177
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта894
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида892
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ2511
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида4734
mod_vvisit_counterҲамагӣ242672

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

25 апрели соли 2016 нашри шуморавии маљаллаи илмї – иттилоотии Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон №1, 2016 ки дар он фаъолияти Суди конститутсионї инъикос гардида, ќарор ва таъиноти судї, маърўзаю маќолањои судяњои Суди конститутсионї ва олимони њуќуќ­шинос гирд оварда шудаанд, бо забонњои давлатї ва русї аз чоп баромад.

Дар ин шумораи маљаллаи илмї-иттилоотї ќарори Суди конститут­сионї аз рўи пешнињоди Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњу­рии Тољикистон «Оид ба муайян намудани муво­фиќати лоињаи таѓйиру иловањои ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон воридша­ванда ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» бо ду забон нашр карда шудааст.

Ќисмати алоњидаи маљалла ба навидњои Суди конститутсионї бахшида шуда, дар он иттилоот оид ба мурофиањои судии доиргардида, вохўрии роњбарият ва судяњои Суди конститутсионї бо мењмонони хориљї, дастовардњои суд, иттилоот оид ба љаласањои идоравї марбут ба мавзўњои мухталиф ва дигар ахбороти муњим бо забонњои давлатї ва русї гирд оварда шудааст.

Хоњишмандон метавонанд ин маљаллаи илмї-иттилоотиро аз китобхо­наи Суди конститутсионї дастрас намоянд ё тавассути сомонаи Суди конститутсионї аз иттилооти дар он гирдовардашуда истифода баранд.

 

 

 

 

21 апрели соли 2016 Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди конститут­сионї Гулзор Муњаббат дар кори мизи мудаввар дар мавзўи «Рушди ќонунгузории маданї ва соњибкорї дар 25 соли Истиќлолияти давлатї», ки дар толори маљлисгоњи Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон баргузор гардид, иштирок намуданд.

Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода зимни кори мизи мудаввар бо сухани ифтитоњї баромад намуда, оид ба заминањои ташаккули ќонунгузории маданї дар даврони истиќлоли миллї, наќши он дар танзими муносибатњои љамъиятї ва рушди иќтисоди бозоргонї изњори андеша намуда, аз љумла иброз намуд, ки ќонунгузории мадании кишвар дар маљмуъ барои ташаккули муносибатњои маданї дар асоси принсипи баробарњуќуќї ва мустаќи­лият иштирокдорони он, аз љумла шахсони воќиею њуќуќї заминаи мусоиди њуќуќї гузошт.

 

 

 

7 апрели соли 2016 Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди конститутсионї Даврон Њошимзода дар кори конфронси байналмилалии илмї-амалї дар мавзўи «Њолати муосири илм ва ќонунгузории фаъолияти оперативї-љустуљўї», ки бо ташаббуси Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон доир гардид, иштирок намуданд.

Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањ­муд­зода дар ин њамоиши байнлмилалї бо сухани ифтитоњї баромад намуда, ќайд кард, ки бо ќабули Конститутсия дар кишвар ислоњоти њуќуќї бомаром амалї карда шуд ва дар муддати кўтоњ асосњои ќонун­гузории љумњурї нав карда шуданд.

Дар њамин замина Кодекси љиноятї, Кодекси мурофиавии љиноятї ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оператавї-љустуљўї», ки охирон ба танзими муносибатњои љамъиятии марбут бо амалї намудани фаъолияти оперативї-љустуљўї равона гардидааст, дар тањрири нав ќабул шуда, давра ба давра такмил ёфтанд.

Аммо, новобаста ба мављудияти заминаи њуќуќии дахлдор дар ин самт, дар замони муосир љинояткорї дар шаклњои нав ба нав зуњур карда истодааст, аз љумла барои содир кардани љиноятњои мухталиф воситањои муосири технологї ба таври васеъ истифода мешаванд, ки ин омил барои амнияти давлат ва муътадилии љомеа хавфу хатарро ба миён меорад.

Бинобар ин, бо маќсади таъмини самаранокии фаъолияти маќо­моти пешбарандаи чорабинињои оператавї-љустуљўї ќонунгузории соња ба такмили минбаъда ниёз дошта, зарур аст, ки тарзу усулњои муоисири пешгирї ва ошкор кардани љинояткорї зимни пешбурди фаъолияти оператавї-љустуљўї истифода карда шаванд.

 

 

 

9 марти соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон вохўрии муовини Раиси Суди конститутсионї – Каримзода К.М. ва судяњои Суди конститутсионї Гулзор М.М. ва Њошимзода Д.Д. бо Гузоришгари вежаи СММ оид ба пешгирї ва њифзи њуќуќ ба озодии андеша ва баён Дэвид Кайе доир гардид.

Зимни вохўрї масъалањои марбут ба фаъолияти густурдаи Суди конститутсионї, ки ба таъмини волоият ва амали бевоситаи Консти­тутсия равона гардидаанд, матрањ шуданд.

Љаноби Дэвид Кайе аз таъмини волоияти ќонун дар Љумњурии Тољикистон изњори ќаноатмандї кард ва ба фаъолияти Суди конститут­сионї таваљљўњ зоњир намуда, мављудияти ин маќоми назорати конститут­сиониро дар кишвар муфид арзёбї кард.

 

 

 

(03.03.2016c.) Дар шањри Еревани Љумњурии Арманистон аз љониби Конфронси маќомоти назорати конститутионии давлатњои демократияи нав, ки Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон узви фаъоли ин созмони бонуфузи байналмилалї мебошад, ду шумораи махсуси маљаллаи «Адолати Конститутсионї» №3 (69) 2015 ва №4 (70) 2015 ба табъ расид.

Ин шуморањои маљалла ба Конфронси байнамилалї ба муносибати ба 20-умин солгарди таъсиси Суди конститут­сио­нии Љумњу­рии Тољи­кистон дар мавзўи «Адолати судии конститут­сионї – кафолати таъмини волоияти Конститутсия», ки 17-18 сентябри соли 2015 дар шањри Душанбе бо иштирок ва суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, намояндагони маќомоти назо­рати конститут­сионии зиёда аз бист кишвари љањон, ходимони давлатї ва олимони намоёни соњаи њуќуќи конститутсионии давлатњои хориљи кишвар, њамчунин намояндагони маќомоти њокимияти давлатии љум­њурї доир гардида буд, бахшида шудааст.

Дар маљаллањо суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва дигар иштирокчиёни Конфронси байнал­милалии Душанбегї бо забонњои русї ва англисї гирд оварда шудааст.

Ба узвияти Конфронси маќомоти назорати конститутионии давлат­њои демократияи нав зиёда аз чил маќомоти назорати конститутсионии давлатњои љањон шомил буда, маљаллањои чопии он мунтазам дар радифи аъзои созмон, инчунин ба Комиссияи Венетсианї оид ба демократия тавассути њуќуќи Шўрои Аврупо ва дигар созмонњои бонуфузи байналмилалї ирсол гардида, дорои мутолиакунандагони зиёд мебошанд.

 

 

 

2 марти соли 2016 Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди конститут­сионї Даврон Њошимзода дар љамомади васеи њайати устодону донишљўёни Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М. Осимї, ки дар толори маљлисгоњи донишгоњ бо маќсади фањмондадињии мазмуну муњтавои лоињаи таѓйиру иловањои ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон пешни­њод­шуда доир гардид, иштирок намуданд.

Раиси Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода зимни суханронии худ оид ба ањамияти таѓийру иловањои пешнињодшуда ибрози андеша намуда, ќайд кард, ки зарурати таѓйиру илова­њо ба Конститутсия аз омилњои сиёсї, иљтимої, иќтисодї, инкишофи давлату љомеа, пешрафти муносибатњои љамъиятї, рушди соњањои муњими њаёти љомеа, ташаккули низоми њуќуќї ва дигар омилњои муњим вобаста мебошанд, ки онњо мутобиќ гардонидани меъёрњои Ќонуни асосиро ба шароити рушдё­бандаи љомеа асоснок мекунанд.

Зимни љамомад судяи Суди конститут­сионї Даврон Њошимзода низ оид ба баъзе бандњои алоњидаи лоињаи таѓйиру иловањо баромад намуда, зикр кард, ки таѓйиру иловањои пешнињод­шуда њамчун идомаи манти­ќии исло­њоти њуќуќї, сиёсию иљтимої дар кишвар ба мар­ња­лаи муосири руш­д ворид шу­дани давлат ва љомеа вобаста буда, бо таќозои замон ва тала­боти љомеа онњо ба мус­тањ­­кам намудани асо­с­њои сохтори консти­тутсионї, тањкими маќоми конс­титут­сионии шањр­вандї, њокимияти ќонунгузор, иљроия, судї ва ташаккули маќомоти худидоракунии мањал­лї равона гардида­анд.

Баъд аз фарљоми суханронї Мањкам Мањмудзода ва Даврон Њошимзода ба саволњои сершумори устодону донишљўён посух дода, њамагонро барои иштироки дар райъпурсии умумихалќї даъват намуд.

 

 

 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 6 из 34