14:22:46 - 19.08.2017

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз102
mod_vvisit_counterДирӯз177
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта894
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида892
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ2511
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида4734
mod_vvisit_counterҲамагӣ242672

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

 

 

Аз 14 то 18 августи соли 2015 бо маќсади шарњу тавзеи њадафњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї, тарѓиби арзишњои Истиќлол, наќши Вањдати миллї дар тањкими сулњу суботи сиёсї, баланд бардоштани њисси худогоњиву худшиносии шањрвандон, алахусус љавонони кишвар, пешгирии омилњои гаравидани шањрвандон ба равияњои тундгаро ва ифротї, гурўњњои террористї, њамчунин пешгирии хурофоту зуњурот­парастї сафари кории њайати гурўњи кории намояндагони маќомоти гуно­гуни њокимияти давлатї, ба ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон доир гардид.

Ба њайати гурўњи корї инчунин судяи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ – Њошимзода Д. шомил буд.

 

 

 

 

15-17 июни соли 2015 дар шањри Женева Њаштумин вохўрии гурўњи корї оид ба дастрасї ба адолати судї бо иштироки зиёда аз сї нафар намояндагони давлатњои аъзои Конвенсия оид ба дастраси ба иттилоот, иштироки љомеа дар раванди ќабули ќарор ва дастрасї ба адолати судї вобаста ба масъалањои марбут ба муњити зист (Созишномаи Орхус) ва њамчунин намояндагони созмонњои байналмилалї доир гардид.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар ин чорабинии муњими байналмилалї судяи Суди конститутсионї - Њошимзода Д.Д. намояндагї намуд.

Дар доираи чорабинии зикршуда мавзўњои марбут ба зарурати тањкими њамкории маќомоти судии давлатњои иштирокчии Конвенсия дар самти баамалбарории адолати судї оид ба масъалањое, ки ба муњити зист алоќамандї доранд, таъсиси шабакаи њамкории иттилоотии интернетї байни маќомоти судї, њамчунин масъалањои марбут дастрасї ба адолати судї ва иттилоот вобаста ба муњити зист матрањ гардиданд.

 

 

28 майи соли 2015 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии То­љи­кистон Мањкам Мањмудзода баррасии парванда оид ба дархости директори генералии Љамъияти сањомии пўшидаи «Вавилон-Мобайл» Файзуллоев Б.Њ. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати банди 7 Низомномаи калкулятсияи арзиши аслии мањсулот (кору хизматрасонї) дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 1999, №210 тасдиќ карда шудааст, ба моддањои 12, 32 ва 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид. Дар кори он намояндагони Маљлиси намоян­дагони Маљлиси Олї ва Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионї, Вазорати адлия, Суди Олї, Суди Олии иќтсиодї, Про­куратураи генералї, Шўрои адлия ва Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон иштирок намуданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дархости пешнињодшударо њаматарафа мавриди баррасї ќарор дода, ќайд на­муд, ки таъмини амалишавии кафолати фаъолияти озоди иќти­содї ва соњибкорї, баробар­њуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият аз љумла моликияти хусусї, њамчунин таъмини иљрои уњдадории пардохти андоз ва дигар пардохтњои муќарраркардаи ќонун, ки дар моддањои 12, 32 ва 45 Конститутсияи (Сарќо­нуни) Љумњурии Тољи­кистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї инъикос ёфтаанд, яке аз вазифањои муњими давлати иљтимої ба шумор меравад.

Пардохти андоз ба буљет ба хотири мусоидат ба њалли масъалањои сиёсиву иќти­содї ва иљтимоию фарњангии давлат, рушду тако­мули соњањои хољагии халќ ва боло рафтани сатњи некўањволии сокинони кишвар нигаронида шудааст, ки иљрои он бо воситањои мухталифи њуќуќї таъмин карда шуда, танзими мушаххас ва њамаљонибаи худро дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии соњаи андоз пайдо намудааст.

Ни­зомномаи калкулятсияи арзиши аслии мањсулот (кору хизмат­расонї) дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон њамчун санади меъёрии њуќуќї ба низоми санадњои њуќуќии соњаи андоз мансуб буда, он на санади муќаррар­кунандаи андоз ва уњдадорињои андозї, балки санади муайянкунандаи арзиши асосноки аслии мањсулот (кору хизматрасонї) ба њисоб меравад ва наметавонад ба дигар маънї аз лињози њуќуќ маънидод карда шавад.

Бинобар ин, бо ќарори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон банди 7 Ни­зомномаи калкулятсияи арзиши аслии мањсулот (кору хизмат­расонї) дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 1999, №210 тасдиќ карда шудааст, ба моддањои 12, 32 ва 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љум­њурии Тољикистон мутобиќ њисобида шуд.

 

 

 

22 майи соли 2015 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии То­љи­кистон Мањкам Мањмудзода баррасии парванда оид ба дархости шањрванд Муллољонова Ф. «Дар бораи муайян намудани мувофиќати ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ба моддаи 14, ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони Маљлиси намоян­дагони Маљлиси Олї дар Суди конститутсионї, Суди Олї, Про­курори генералї, Шўрои адлия, вазоратњои адлия ва корњои дохилии Љумњурии Тољикис­тон, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо кор­рупсия ва Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикис­тон иштирок намуданд.

Суди конститутсионї дархости маз­курро дар алоќамандї бо тала­боти Конститутсия, санадњои њуќуќии байнал­ми­лалї, дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва амалияи судї њаматарафа мавриди тањ­лил ва баррасї ќарор дода, ќайд н­амуд, ки дар низоми њуќуќу озо­дињои конститут­сионии инсон ва шањрванд, њу­ќуќ ба кафолати њифзи судї ва шаъну шарафи инсонї мавќеи марказиро ишѓол менамоянд.

Чунин кафолат аз хусусияти давлати демократї, њуќуќбунёд ва иљтимої будани Тољикистон, ки дар он инсон ва њуќуќу озодињои ў дар сатњи Конститутсия арзиши олї эътироф шудаанд, маншаъ гирифта, воситаи муњими таъмини дастрасии шањрвандон ба адолати судї ба шумор меравад.

Вобаста ба ин Суди конститутсионї дар меъёрњои ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиавии њуќуќвай­-рон­кунии  маъмурї, ки муто­би­ќати онњо ба моддаи 14, ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Конститут­сияи (Сарќону­ни) Љумњурии Тољикис­тон, ки боиси шубња ва бањси муро­љиаткунанда ќарор дода шудааст, поймол ва мањдуд гаштани њуќуќњои шахсро ба њифзи судї ва њимояи шаъну шарафи инсонї ошкор накард. Зеро меъёрњои ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиавии њуќуќвайрон­кунии маъмурї меъёр­њои умумии муайя­н-кунандаи асосњои аз нав сар кардани пешбурди парван­даи њуќуќвай­рон­кунии маъмурї бо сабаби њолатњои нав ошкоршуда мебошанд.

Бинобар ин, Суди конститутсионї муќар­рароти ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиа­вии њуќуќвай-рон­кунии маъмурии Љумњурии Тољи­кис­тонро ба моддаи 14, ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Консти­-тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон мутобиќ арзёбї намуд.

Њамзамон, Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо маќсади боз њам мукаммал намудани њолатњое, ки барои аз нав оѓоз кардани пешбурди парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї асос мегарданд, аз љониби Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон таљдиди назар ќарор додани ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиавии њуќуќвайрон­кунии маъмурии Љумњурии Тољикис­тонро муво­фи­ќи маќсад шуморид.

 

 

 

 

8 майи соли 2015 ба муносибати 70-умин солгарди љашни фархундаи Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанї Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди Конститутсионї Гулзорова М.М. бо маќсади аёдати иштирокчии Љанги Бузургї Ватанї Розиќов Ш. ба манзили истиќоматии ў ташриф оварданд.

Раиси Суди конститутсионї Мањкам Мањмудзода аз номи коллективи Суди Конститутсионї собиќадори Љанги Бузургї Ватаниро тањният намуда, иброз дошт, ки боиси шукргузорист, ки ин љанги дањштанок њамчун њаводиси мудњиши инсоният танњо дар сањифањои таърихї боќї монда, имрўз аз файзу баракати сулњу суботи комил ва њамдигарфањмиву дўстї сатњи худшиносї ва худогоњии њар фарди љомеаи муосир ќадру манзалати воло касб намуда, ѓояи инсондўстї ба њайси ѓояи пешбарандаи давлату миллат дар мењвари сиёсати љањонї пазируфта шудааст.

Аз љониби намояндагони Суди Конститутсионї инчунин ба иштирок­чии Љанги Бузургї Ватанї Розиќов Ш. кўмаки моддї расонида шуд.

 

 

 

 

 

5 майи соли 2015 бо фармони Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Гулзода А.А. роњбари Дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон таъин гардид.

Гулзода Абдумаљид Абдуњамид 20 августи соли 1981 дар шањри Душанбе таваллуд шудааст. Миллаташ тољик. Тањсилоташ олї. Соли 2003 факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистонро бо ихтисоси њуќуќшиноси байналхалќї хатм намудааст.

Солњои 2003-2009 дар Корхонаи воњиди давлатии њавопаймоии «Тољик Эйр» дар вазифањои муњандис-декларант, муњандиси маљмааи техникї ва муњандис оид ба тартиб даровардани борњои гумрукї фаъолият намудааст.

Солњои 2009-2010 дар вазифаи њуќуќшинос-машваратчии ташкилоти љамъиятии «Њуќуќ ва Парастор» кор кардааст.

Аз соли 2010 то соли 2015 дар Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон мансабњои мутахассиси пешбар оид ба робитањои беруна ва сардори шуъбаи умумї ва хизмати давлатиро ба уњда дошт.

Мушовири адлияи дараљаи сеюм.

 

 

 

 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 10 из 34