22:03:55 - 21.04.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз1152
mod_vvisit_counterДирӯз348
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта6646
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида8809
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ25001
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида35675
mod_vvisit_counterҲамагӣ384942

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

1-2 декабри соли 2015 дар шањрњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоби вилояти Хатлон бо ташаббуси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, Шўрои адлия ва Лоињаи «Мусоидат ба давлатдории њу­ќуќ­ї дар кишварњои Осёи Марказї»-и GIZ дар Тољикистон бо маќсади ба субъектњои њуќуќ фањмондадињии мазмуну муњтавои Ќонуни конститут­сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» ва тартиби мурољиат ба Суди конститутсионї мизи мудаввар доир гардид.

Дар кори мизи мудаввар раисон ва судяњои суди вилояти Хатлон, шањрњои Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, ноњияњои Абдурањмони Љомї, Бохтар, Вахш, Восеъ, Мир Сайид Алии Њамадонї, Мўъминобод, Љалолиддини Румї, Шўрообод, намояндагони раёсати Шўрои адлия дар вилояти Хатлон, раёсати адлияи Вазорати адлия дар вилояти Хатлон, судиљрочиён, адвокатњо, намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шањрњои Ќўрѓонтеппаю Кўлоб иштирок намуданд.

Дар кори мизи мудаввар Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон М. Мањмудзода, муовини Раис К. Каримзода ва судяи Суди конститутсионї Д. Њошимзода оид ба наќши маќомоти назорати конститутсионї дар тањкими ќонунияти конститут­сионї, ањамияти он дар ташаккули давлати демократї, зарурати дар тањрири нав тањия ва ќабул намудани Ќонуни конститут­сионї «Дар бораи Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон», навоварињои ќонун, салоњияти Суди конститут­сионї, тартиби мурољиат ба ин маќомот, тартиби баррасии парвандањо дар Суди конститутсионї, инчунин наќши санадњои он дар таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон суханронї намуда, ба суолњои сершумори иштирокдорони мизи мудаввар посух доданд.

Зимни рафти кори мизи мудаввар њамчунин муовини Раиси Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон – Пўлоди М. оид ба натиљањои ислоњоти судї-њуќуќї дар кишвар ва Аметистова О. – коршиноси Лоињаи «Мусоидат ба давлатдории њу­ќуќ­ї дар кишварњои Осёи Марказї»-и GIZ дар Тољикистон оид ба бархе аз муќаррароти Ќонуни конститут­сионї «Дар бораи Суди конститут­сионии Љумњурии Тољикистон» суханронї намуданд.

 

 

 23 ноябри соли 2015 дар толори маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки роњбарият, судяњо ва кормандони дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба муносибати Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон маљлиси тантанавї доир гардид.

Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода маљлиси тантанавиро њусни оѓоз бахшида, сараввал њозиринро бо ин иди умумимиллї тањният намуд ва зикр кард, ки Парчами давлатии кишвар њамчун рамзи олии ватандорї аз ормонњои миллии љомеаи навину демократии мо шањодат медињад ва расму оини парчамдории миллати фарњангсолори тољик таърихї ќадима ва бою рангин дорад.

Њамасола бо ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 24 ноябр - Рўзи Парчами давлатї, њамчун санаи таърихї дар саросари кишвар бо шукуњу шањомати хоса таљлил гардида, аз афзудани њисси баланди хештаншиносии ањолї ва аз садоќат ба арзишњои давлати демок­ратию њуќуќбунёд шањодат медињад.

Зимни баргузории маљлиси тантанавї, инчунин кормандони дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи Парчами давлатї – рамзи олии давлатдории миллї бо маърўзањои пурмуњтаво баромад намуда, аз таърихи ќабули ин рамзи давлатї дар солњои аввали соњибистиќлолї ёдовар шуданд.

 

 

 

2 ноябри  соли 2015 дар Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки намояндагони як ќатор вазорату идорањо ва муассисањои олии мамлакат дар мавзўи «Наќши Конститутсия дар эъмори давлати демок­ра­тиву њуќуќбунёд ва тањкими њокимияти конститутсионї» мизи мудаввар доир гардид.

Мизи мудавварро Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода њусни ифтитоњ бахшида, оид ба наќши офарандаи Конститутсияи мамлакат, ки соли 1994 дар давраи басо њассоси таърихї ќабул шудааст, маълумот дод.

Мавсуф аз љумла ќайд намуд, ки Конститутсия дар баробари шањодатномаи миллат ва давлати Тољикистон будан, ин­чунин асосњои сохтори конститутсионї, унсурњо ва принсипњои асосии давлат, давлатдорї ва давлатсозии тољиконро муайян намуда, ба рушду тањкими њама соњањои хољагии халќи мам­лакат шароити заруриро фароњам овард.

Конститутсия маќсади нињоии халќи тољикро бунёди љо­меаи адолатпарвар ва ичтимої эълон намуда, сисёсати дохилї ва хориљии давлат, вазифањои дастгоњи давлатї, маќомоти дав­латї ва шахсони мансабдорони онњоро ба њаллу фасли ин маќсадњои олї сафарбар намуд.

Мизи мудаввар ва мавзўњои дар он матрањгардида аз тарафи иштирокчиёни он муфид арзёбї гардид.

 

 

 

 

 

28-29 октябри соли 2015 дар шањри Страсбурги Љумњурии Фаронса Конфронси минтаќавии маќо­моти назо­рати конститут­сионии кишварњои Осиёи Марказї дар мавзўи «Наќши Суди конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсия» доир гардид.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар ин Конфронси байналмилалї Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Мањмудзода М., судяњои Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Абдуллозода Л., Гулзор М. ва Њошимзода Д. намояндагї намуданд.

Ин чорабинии сатњи байналмилалї бо ташаббуси Комиссияи Венетсианї оид ба демок­ратия тавассути њуќуќи Шўрои Авру­по дар ќасри Шўрои Аврупо доир гардида, дар кори он намоянда­гони судњои конститутсионии љумњурињои Ќазоќистон, Ќирѓизис­тон, Ўзбекистон, њамчунин ба њайси даъватшуда намояндагони судњои конститутсионии љумњурињои Арманистон, Љопон ва Хорватия иштирок ва бо маърузањо баромад намуданд.

Зимни баргузории ин чорабинї аз љониби Президенти Комис­сияи Венет­сиании Шўрои Авру­по љаноби Джанни Буккикио ба сањми беандозаи Прези­денти Љумњурии Тољикистон дар ташаккул ва тањкими фаъолияти Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикис­тон бањои баланд дода шуд.

Дар маљмуъ дар доираи ин чорабинї мавзўњои марбут наќши маќомоти назорати конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсия, татбиќи принсипи таљзияи њокимияти давлатї ва усулњои татбиќи меъёрњои Конститутсия зимни баамалбарории адолати судии конститутсионї дар давлатњои мухталиф, инчунин дигар мавзўњои мубрами соњаи назорати конститутсионї матрањ гарди­данд ва зимни онњо муњокимањои доманадор сурат гирифтанд.

Њамчунин, зимини баргузории чорабинии мазкур маърўзаи Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­­тон Мањмудзода М. дар мавзўи «Наќши Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар мустањкам кардани ќону­нияти конститутсионї» ва маърўзаи судяи Суди консти­тутсионї Њошимзода Д. дар мавзўи «Татбиќи меъёрњои конститутсионї зимни бамалбарории адолати судии конститут­сионї дар Љумњурии Тољикистон» шунида шуда, ба таваљљуњи њозирин иттилоот оид ба фаъолияти маќомоти назорати конститутсионї дар Тољикистон манзур карда шуд.

 

 

 

 

21-22 октябри соли 2015 дар шањри Тошканд ба муносибати 20-солагии таъсиси Суди Конститутсионии Љумњу­рии Ўзбекистон бо иштироки намоян­да­гони маќомоти назорати конститутсионї кишварњои мухталифи љањон Конф­ронси байналмилалї дар мавзўи «Наќши Суди Конститутсионї дар татбиќи принсипи таљзияи њокимияти давлатї ва њифзи њуќуќи инсон: таљрибаи Ўзбекистон ва кишварњои хориљ» доир гардид.

Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар ин чорабинии сатњи байналмилалї судяњои Суди Конститутсионї Гулзор М.М. ва Њошимзода Д.Д. намояндагї намуданд.

Зимни кори конфронс мавзўњои марбут ба љанбањои назариявию амалии наќши маќомоти назорати конститутсионї дар татбиќи принсипи таљзияи њокимияти давлатї, таъмини мустаќилияти њокимияти судї, назорат оид ба конститутсионї будани санадњои меъёрии њуќуќии њокимияти ќонунгузор ва иљроия, наќши Суди Конститутсионї дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва дигар мавзўњои мубрами соњаи назорати конститутсионї матрањ гарди­данд.

 

 

 

8-10 октябри соли 2015 љињати иштирок дар Конфронси байналми­лалї дар мавзўи «Наќши судњои конститутсионї дар тањкими мустаќилияти њокимияти судї: љанбањои назариявї ва хатарњои муосир», ки дар шањри Ереван ба муносибати 20-солагии ќабули Консти­тутсияи Љумњурии Арма­нистон ва 20-солагии таъсиси Суди Конститутсионии Љумњурии Арма­нистон доир гардид, сафари кории Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудзода М. ва судяи Суди конститутсионї Њошимзода Д. ба Љумњурии Арманистон доир гардид.

Дар чорабинии мазкури сатњи байналмилалї инчунин намояндагони маќомоти назорати конститут­сионии зиёда аз бист кишвари љањон, аз ќабили Федератсияи Россия, љумњури­њои Алжир, Булѓористон, Гурљистон, Исроил, Латвия, Литва, Македония, Миср, Молдова, Муѓулистон, Полша, Сербия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Хорватия, Чехия, Таиланд, Шоњигарии Белгия ва дигар давлатњо, Президенти Комиссияи Венетсиании Шўрои Аврупо ва намояндагони маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Арманистон ишти­рок ва бо маърўза баромад намуданд.

Дар кори Конфронс мавзўњои марбут ба љанбањои назариявию амалии наќши маќомоти назорати конститутсионї дар тањкими мустаќи­лияти њоки­мияти судї дар давлатњои мухталиф, ањамияти ќарорњои судњои конститутсионї дар таъмини принсипи мустаќилияти њокимияти судї, наќши назорати консти­тутсионї дар рушди давлати њуќуќбунёд ва дигар мавзўњои мубрами соњаи назорати конститутсионї, ки ба татбиќи амалишавии принсипи муста­ќилияти њокимияти судї ва таъмини бемамониати амалишавии њуќуќ­њои конститут­­сионии инсон ва шањрванд нигаронида шудаанд, матрањ гарди­данд.

Зимни баргузории чорабинии мазкур Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­­тон Мањмудзода М. бо маърўза дар мавзўи «Наќши маќо­моти назорати конститутсионї дар ташаккули давлати њуќуќбунёд» баро­мад намуда, ба таваљљуњи њозирин иттилоот оид ба ањамият ва зарурати маќомоти назорати конститутсионї дар Тољикистон, инчунин наќши ќарор­њои он дар таъмини ќонунияти конститутсионї манзур намуд.

Дар доираи сафари кории мазкур вохўрии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо Президенти Комиссияи Венетсиании Шўрои Аврупо, раисон ва судяњои судњои конститутсионии љумњурињои Арманис­тон, Алжир, Белгия, Латвия, Литва, Молдова, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Словакия, Гурљис­тон, Федератсияи Россия ва намояндагони маќомоти назорати конститут­сионии дигар давлатњои хориљи кишвар доир гардида, дар он масъа­лањои марбут ба рушди њамкорињои мутаќобила баррасї гардиданд.

Дар доираи чорабинии мазкур Раиси Суди конститутсионии Љумњу­рии Тољи­кис­тон бо ќарори Суди конститутсионии Љумњурии Арманистон барои сањми назар гузоштан дар тањкими маќомоти назорати конститутсионї, рушди муносибатњои байналмилалї ва иштироки фаъол дар чорабинињои Конфронси маќомоти назорати конститутсионии давлат­њои демок­ратияи нав бо медали тиллоии Суди конститут­сионии Љумњурии Арманистон сарфароз гардонида шуд.

 

 
« ПерваяПредыдущая11121314151617181920СледующаяПоследняя »

Страница 11 из 37