19:08:12 - 18.01.2020

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз1119
mod_vvisit_counterДирӯз1263
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта8934
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида9533
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ25333
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида44872
mod_vvisit_counterҲамагӣ1087875

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


 

НАТИЉАГИРИ АЗ ФАЪОЛИЯТИ СОЛОНАИ

СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

14 декабри соли 2016 дар толори маљлисгоњи Суди Консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон маљлиси љамбастї оид ба фаъолияти Суди Кон­сти­­­тут­сионї дар соли 2016 доир гардид.

Маљлисро Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода њусни оѓоз бахшида, иброз дошт, ки соли 2016 барои мардуми шарафманди Тољикистон –њамчун соли таљ­лили 25 солагии Истиќ­лолияти давлатии Љумњурии То­љикистон соли хо­­тирмон боќї мемонад.

Халќ ва миллати бунёдкори тољик тањти сар­ва­рии Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис- тон муњтарам Эмо­ма­лї Рањмон кор ва фаъолият карда, дар руњияи баланди созандагї ва бун­­ёд­корї рўз аз рўз ба пешрафти со­ња­њои иќтисодию иљтимої мам­лакат, баланд бардоштани иќтисоди мил­лї ва бењтар гаштани сатњи зиндагї ва некўањволии мардум ноил мегарад.

Сипас – Каримзода К.М - муовини Раис оид ба натиљаи фаъо­лияти Суди Конститутсионї дар соли 2016 њисбот дода ќайд кард, ки соли равон ба ѓайр аз љашнгирии рўйдод­њои бузур­ги сиёсию фар­њангии зикршуда, ки дар њошияи ин дастовард худшиносию худ­о­гоњї, њув­­­­вияти миллї, боло рафтани сатњи маърифати конститутсионию њу­ќу­ќии ањолї ва дарки манфиатњои миллию давлатдорї меистад, дар самти боз њам ус­ту­вор намудани истиќлолияти энержии кишвар, ки ќис­мати муњими истиќлолияти давлатии мо мебошад, ќа­дамњои устувор гу­зошта шуданд.

Дар кишвар ба кор андохта шудани дањњо корхонањои азими са­но­атї ва аз њама муњимаш бо иштироки бевоситаи Сарвари давлат баста шу­­­дани маљрои дарёи Вахш боварии моро ба ояндаи неки давлатамон рўз то рўз ќавї мегардонад.

Мавсуф ќайдкард, ки соли равон мо шоњиди дар мамлакат ба амал баровардани исло­њоти конститутсионї гардидем, ки он дар тањкими асосњои сохтори консти­тут­сионї, мусоидат ба таќвияти њифз ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањ­рванд, фаъолияти муназзами маќомоти олии давлатї, аз љумла судї, махсусан ба љавонон кушодани роњи васеи хизмат ба давлат ва миллат тавассути ишѓоли мансабњои олии њокимияти давлатї ва хиз­мати давлатї наќши марказї доранд.

Онњо бояд арзиш­њои дав­рони истиќ­ло­лиятро таќвият бахшида, њам­чун омили мутањњидкунандаи мил­лат, суботи сиёсї ва вањдату яго­нагї таќвияти њадаф­њои созандаву бунёдкоронаи давлату Њуку­мати киш­вар баромад намуда, заминаи мусоиди њуќуќї фароњам биёранд.

Ќарори таърихии Суди конститутсионї аз 4 феврали соли 2016 ба њамин нияти нек ва созанда ќабул шудааст.

Суди конститутсионї бори нахуст дар асоси пешнињоди Маљлиси намояндагони Маљ­ли­си Олии Љумњурии Тољикистон лоињаи таѓийру иловањои ба Кон­сти­тут­­сияи мам­лакат воридшавандаро бо маќсади муайян наму­да­ни муто­би­­ќати онњо ба Конститутсияи Љумњурии Тољи­кис­тон маври­ди баррасї ќа­рор дод. Таѓйиру ило­­вањои ба Конститутсия пешнињод­шударо инъикоси минбаъдаи ра­ванди демократи­кунонии њаёти сиёсї ва иљти­моии љомеаи Тољикистон, таќвияти њифзи њуќу­ќии инсон ва шањрванд, фарогири идо­маи ислоњоти сиёсию иљтимої ва њуќуќию судї дар мамлакат маънидод намуда, он­њоро ба Конс­титутсияи Љумњу­рии Тољи­кистон муво­фиќ арзёбї намуд.

Суди конститутсионї, инчунин парвандаро аз рўи дар­хости дирек­тори гене­ралии Љамъ­ияти до­рои масъулияти мањ­дуди «На­љот»-и шањри Ис­фа­ра Исомадинова Н. «Дар хусуси муайян наму­дани мувофиќати сар­хатњои чорум­, чордањум ва њабдањуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 4.4-и Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии логистикї», ки бо фармоиши Вазорати наќ­лиёти Љумњурии Тољикистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољи­кистон» баррасї намуд.

Дар ќарори худ махсус ишора намуд, ки бо ќабули санади меъ­ёрии њу­ќуќї ва дар он пеш­бинї наму­дани тартиб, шароит ва њолатњо, ин­чунин ваколатњои ба ќонун­гузорї но­мутобиќ, ки онњо метавонанд моне­аи рушди фаъо­лияти озоди иќти­содї гарданд, инчу­нин мустаќилияти субъект­њои хољагидориро халалдор сохта, ба мањдуд гаштани раќобат бурда расонанд, бояд роњ дода нашавад.

Бо ќарори худ аз 26 сентябри соли 2016 сархатњои бандњои зикр­шу­даи Оинномаи Корхонаи воњиди давлатиро ба моддаи 12 Конс­титут­сияи Љумњу­рии Тољикистон номувофиќ дониста шуданд.

 

Роњбари дастгоњ Гулзода А.А оид ба фаъолияти дастгоњи Суди Кон­с­титутсионї маъулумоти мухтасар дода, ќайд кард, ки Дастгоњи Суди конститутсионї дар таъмини фаъолияти Су­ди конститутсионї сањм­и муносиб дорад ва корњои ахборотию маълу­мотдињии илмию машваратї ва дигар корњои ёрирасонро бањри таъмини фаъолияти муъ­тадили Суди конститутсионї ва суд­я­њои он амалї менамояд.

Кормандони дастгоњ дар омўзиш ва љамъбасти амалияи Суди конститутсионї, таъмини ало­ќа бо судњо ва маќомоти назорати консти­тутсионии дигар давлатњо ва созмонњои байналмилалї иштирок намуда, барои гузаронидани маљлисњои судї мавод омода намуданд.

Соли 2016 ба Суди Конститутсионї 337 (соли 2015 - 308) нафар шах­­сони воќеию њуќуќї оид ба масъалањои шикоят аз болои намоян­дагони маќомоти давлатї, бањси оилавї (насупоридани алимент, људо­шавї, таќсими мероси падару модар, маскун ва ѓ.), манзили истиќоматї, бањси мењнатї, ( напардохтани музди мењнат, аз кор озод кардан, сари ваќт надодан рухсатї, кўмакпулињо барои давраи њоми­ладорї ва таваллуд ва ѓ.), расонидани кўмаки моддї, њимояи шаъну шараф ва ѓ. Му­рољиат намуданд.

Сабаби мурољиат-ин дар маќомоти зинањои гуногуни маќомоти ва мањаллї њалли худро наёфтани масъалањои номбурда ва паст будани сатњи шуури њу­ќу­ќии шањрвандон арзёбї мегардад.

Мурољиатњои зикршуда вобаста ба салоњият ва тобеияташон мав­риди баррасї ќарор дода шуда, ба мурољиатку­нан­­дагон ља­вобњои да­хл­дор ирсол карда шуданд.

Дар давраи њисоботї ба Суди конститутсионї 1757 (соли 2015 - 2162 ) мавод ворид гардидааст, ки аз онњо 1002 (соли 2015 – 1328) – санад­њои меъёрии њуќуќї мебошанд. Мавод ва сандњо ва њуљљатњои хусу­сия­т- њои иљрої дошта, сариваќт мавриди иљро ќарор гирифтанд.

Бо маќсади муайян намудани мувофи­ќати са­надњои меъ­ё­рии њу­ќуќї ба Конститутсия 84 санадњои меъёрии њуќуќии ма­ќо­­моти мањал­лии њоки­мияти дав­латии вилоят ва шањ­ру но­њияњои љумњу­ри­ро мавриди омў­зиш ќарор дода шуда, диќ­ќати масъу­лин барои бартараф кар­дани кам­будињои љойдошта љалб карда шуд.

Њамчунин ба Суд 333 (соли 2015 – 311) китоб, маљалла ва наш­рияњо (Ахбори МОЉТ, Ахбори СОЉТ ва ѓ.) аз дохил ва хориљи кишвар ворид гардидаанд, ки аз онњо 111 ададаш аз маќомоти назорати конс­ти­тутсионии давлатњои хориљї ва 222 ададаш аз дохили кишвар мебо­шанд.

Дар соли љорї то рўзи 14 декбри соли 2016 зиёда аз 200 000 на­фар шахсон бо он шиносої пайдо намуда, аз маводњои гирдовардаи он ис­ти­фода бур­даанд.

 

Дар соли 2016 дар Суди конститутсионї 61 амр ва 79 фармони Раис оид ба масъалањои ташкилию иљроиявї ва фаъолияти суд ќабул кар­да шу­да­анд, ки дар фаъолияти муназзами Суд наќши арзанда доранд.

Дар давраи њисоботи се адад нашри шуморавии маљаллаи илмї – итти­лоотии Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, ки дар он фаъолияти Суди конститутсионї инъикос гардида, маърўзаю маќолањои судяњо ва кормандони Дастгоњи Суди конститутсионї гирд оварда шу­даанд, аз чоп баромад.

 

Дар раванди њамкорињо Ахбори Суди Кон­с­ти­тутсионии Љумњу­рии Тољикистон № 4 соли 2015, № 1 ва 2 соли 2016 ба маќомоти назо­рати конститутсионии љумњурињои Арманистон, Беларусия, Индонезия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Малдова, Олмон, Озарбойљон, Руминия, Туркия, Ўзбекистон, Фаронса ва Фе­дератсия Руссия фиристода шуданд.

Бо китобхонаи Суди конститутсионї, дар давраи њисоботї 333 адад китобњои гуногуни илмї, маљалла ва рўзномањои мухталиф ба ворид карда шудааст, ки хоњишмандон метавонанд аз онњо ба таври васеъ ис­тифода баранд.

Музеи Суди конститутсионї тавассути њадяњои гуногун, ки аз тарафи маќомоти бонуфузи давлатии дохиливу хориљї, бо арзи эњтиром ба Суди консти­тутсионї дода шудаанд, ѓанї гардонида шуд, ки дар ин самт кор идома дода мешавад.

Дар мизи мудаввар оид ба мавзўи «Суди конститут­сионї зодаи Ис­тиќ­­­­­лолияти давлатии Љумњурии Тољикистон», ки бах­ши­да ба 19 – умин сол­гарди Рўзи Вањдати миллї ва 25 солагии Истиќло­ли­яти дав­ла­тии Љумњурии Тољикистон барзузор гардид, зиёда аз 12 маъ­рў­за, аз љум­ла 3 маърўзањои кормандони Суди конститутсионї шунида шу­данд

Намоян­­­дагони Суди конститут­сионї дар чорабинињои во­бас­­­та ба фањ­мон­дадињии ањамият ва за­ру­рати таѓйиру иловањо ба Конститут­сияи Љум­њурии Тољи­кистон воридшуда ва шар­­њу тав­зењи ќарори Суди консти­тутсионї аз 4 феврали соли 2016 фаъо­лона иштирок намуда, тавас­сути ша­­ба­кањои телевизиони Тољикистон ва ра­диои То­љи­кистон, Садои Душанбе ва Ховар баромад­ намуда, дар рўз­­номаи «Љум­њурият» маќола ба табъ расо­ни­данд.

Њамчунин оид ба масъалаи мазкур дар љамома­дњои корман­дони Ва­зо­рати рушди иќти­сод ва савдо, Корхо­наи воњиди дав­латии «Роњи оња­ни Тољикис­тон» ва дигар вазорату идорањо иш­тирок ва суханронї на­муда, ба шањру ноњияњои Хоруѓ, Дарвоз, Ванљ, Рушон, Ишкошим, Мурѓоб, А.Љомї ва Хуросон иштирок ва суханронї намуданд.

Судяњо ва кормандони дастгоњи Суди конститут­сионї бо маќ­сади тарѓибу ташвиќи Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба маќо­ми олии ќонунгузории кишвар аз 20-уми январи соли 2016 ва фањмон­да­дињии мазмуну муњтавои Конститутсия ба шањру ноњияњои Роѓун, Ну­робод, Рашт ва Файзободи тобеи љумњурї, ба шањру ноњияњои Њуљанд, Истаравшан, Исфара, Бобољон Ѓафуров Конибодом, Спитамен ва Љаббор Расулови вилояти Суѓд, шањру нањияњои Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, Ёвон, Абдурањмони Љомї, Вахш, Дустї, Сарбанд, Љайњун ва Хуросони вилояти Хатлон, шањри Хоруѓ ноњияи Рушони Вилояти Мухтори Кўњистони Ба­дахшон сафарњои хизматї анљом доданд.

Дар самти густариши муносибатњои байналмилалии Суди конс­ти­тут­­сионї бо маќомоти назорати конститутсионии давлатњои гуногун, миёни Суди конс­ти­­тут­сионии Љумњурии Тољикистон ва Суди консти­тут­сионии Љумњурии Ко­реяи Љанубї Ёддошти тафоњум оид ба њамко­рї ба имзо расид.

Намоян­­­дагони Суди конститут­сионї ба Федератсияи Россия, љум­њу­рињои Арманис­тон, Индонезия, Корея, Ќазо­ќис­тон, Тур­кия, Ќирѓи­зистон ва Швейтсария сафари корї анљом дода, дар чора­бинињои маќо­моти назора­ти конститут­сионии давлатњои хори­љї бо маърўзањо баро­мад на­му­данд.

Дар соли равон вохўрии Раис ва судяњои Суди конститутсионї бо Сафири Фавќулодда ва Мухтори Љумњурии Ќазоќистон Смагулов Агы­бай Дынкенович, Гузоришгари вежаи Созмони Миллали Муттањид оид ба пешгирї ва њифзи њуќуќ ба озодии андеша ва баён Дэвид Кайе, роњ­бари Ситоди Миссияи мушоњидон аз Иттињоди Давлатњои Мустаќил Слобода Евгений Александрович, гурўњи мушоњидон байналмилалї аз Ас­с­амблеяи байнипарламентии Иттињоди Давлатњои Мустаќил дигар шахсони расмї доир гардид.

Бо маќсади дастгирии гурўњњои ниёзманди ањолї, маъюбон ва яти­мони бепарастору танњомонда дар арафаи таљлили иди байнал­милалии Наврўз ва Иди рамазон ба Мактаб-интернати љумњуриявї барои кўда­кони шунавоиа­шон суст ва деркаршудаи ноњияи Рўдакї, њамчунин ба иш­тирокчии Љанги Бузургї Ватанї кўмаки моддї расонида шуд.

Дар хотимаи маљлис Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ба коллективи Суди Конститутсионї барои фаъолияти пурсамар изњори минатдорї карда, иброз дошт, ки умуман, фаъолияти густурдаи Суди Конститутсионї ва такмил ёфтани заминаи њуќуќии фаъо­лияти ин маќомот ба он мусоидат кард, ки дар муддати кўтоҳ ин маќомот барои тањкими ќонунияти консти­тутсионї дар кишвар, таъмини во­лоияти ќонун ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд кўшишњои зиёдеро ба харљ дода, роҳу усулҳои самара­бахши ҳамкории байналмилалиро бо маќо­моти њамшабењи давлатњои хориљи кишвар муайян намуд.

Аз натиљаи баргузории маљлиси умумии кормандони Суди Консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон ќарори далхдор ќабул гардид.