18:14:38 - 23.10.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Дар бораи рад намудани огози мурофиаи судии конститутсиони оид ба дархости шахрванд Идиев А.

 

ТАЪИНОТИ

СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

дар бораи рад намудани оѓози мурофиаи судии консти­тут­­сионї оид ба дархости шањрванд Идиев А. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати ќисми 2 моддаи 4 «Муќар­рароти хотимавї»-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 январи соли 2008 №341 «Дар бораи ќабул ва мав­­риди амал ќарор додани Ко­декси мурофиавии граждании Љум­­њурии То­љикистон» ва ќисми 2 моддаи 365 Кодекси му­рофиавии граждании Љумњурии Тољикистон ба моддањои 19, 20 ва 45 Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон»


ш. Душанбе «5» сентябри соли 2016


Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар њайати раиси­ку­нанда Раиси Суди конститутсионї Мањмудзода М.А., муовини Раис Каримзода К.М., судя-котиб Њошимзода Д.Д., судяњо: Абдуллозода Л.И., Гулзор М.М. ва Зоирзода Ш.Ю.,

бо иштироки котиби маљлиси судї – Мусулмонов С.Ш. дар маљлиси судии Суди конститутсионї гузориши муовини Раис Каримзода К.М. ва судя Њошимзода Д.Д.-ро аз рўи дархости шањрванд Идиев А. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати ќисми 2 моддаи 4 «Муќар­рароти хотимавї»-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 январи соли 2008 №341 «Дар бораи ќабул ва мав­­риди амал ќарор додани Ко­декси мурофиавии граждании Љум­­њурии То­љикистон» ва ќисми 2 моддаи 365 Кодекси му­рофиавии граж­дании Љумњурии Тољикистон ба моддањои 19, 20 ва 45 Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон шунида,

м у а й я н к а р д:

Шањрванд Идиев Абдусамад бо дархост ба Суди конститутсио­нии Љумњурии Тољикистон мурољиат намуда, дар он ќайд менамояд, ки ў 28 марти соли 2016 ба суди ноњияи Шоњмансур бо ариза мурољиат на­муда, дар он санади Комиссияи тахассусии назди Вазо­рати адлияи Љумњурии Тољи­кис­тонро мавриди бањс ќарор додааст.

Суди ноњияи Шоњмансур бо таъиноти худ аз 30 марти соли 2016 аризаи ўро бинобар сабаби риоя нагаштани талаботи Кодекси мурофиа­вии граж­данї њангоми пешнињод шуданаш, бе баррасї мондааст.

Баъдан, бинобар норозї будан бо таъиноти зикршуда ў ба тариќи назоратї ба Суди Олии Љум­њурии Тољикистон шикоят овардааст. Суди Олї низ бо таъиноти худ аз 8 июли соли 2016 шикояти назоратии ўро бино­бар риоя нагардидани талаботи Кодекси мурофиа­вии гражданї њангоми пешнињоди шикоят, бе баррасї мононда­аст.

Бинобар ин, номбурда поймол шудани њуќуќи конститутси­онии худро дар мањдуд кардани озодии шахсї ва кафолати њифзи судї, яъне дар мухолифати ќисми 2 мод­даи 4 «Муќаррароти хотимавї»-и Ќо­нуни Љумњу­рии Тољи­кистон аз 5 январи соли 2008 №341 «Дар бораи ќабул ва мав­­ри­ди амал ќарор додани Ко­декси мурофиавии граждании Љум­­­њу­рии То­љикис­тон» ва ќисми 2 моддаи 365 Кодекси му­рофиавии граж­дании Љумњу­рии Тољикистон ба моддањои 19, 20 ва 45 Конс­титутсияи Љумњурии Тољи­кис­тон арзёбї менамояд.

Чунончи, тибќи ќисми 2 моддаи 365 Кодекси му­рофиавии граж­данї нисбат ба санадњои судї ба суди марњилаи назоратї дар муњлати як сол аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани онњо шикоят ва эътирози назоратї оварда мешавад.

Ќисми 2 мод­даи 4 «Муќаррароти хотимавї»-и Ќонуни Љумњу­рии Тољи­­­кистон аз 5 январи соли 2008 №341 пешбинї менамояд, ки «Амали талаботи ќисми дуюми моддаи 365 ба санадњои судие, ки то мавриди амал ќарор додани Кодекси мазкур аз љониби судњои Љумњурии Тољикистон ќабул гардидаанд, низ пањн мегардад».

Мурољиаткунанда ќайд мекунад, ки бинобар аз љониби ќонунгузор дода шудани ќувваи бозгашт ба ќисми 2 моддаи 365 Кодекси му­рофиавии граж­данї њуќуќи ў оид ба овардани шикояти назоратї аз болои санадњои судї поймол гарди­дааст.

Аз ин рў, мурољиаткунанда ба Суди конститутсионї муро­љиат намуда, хоњиш намудааст, ки дар асоси дархости ў мурофиаи судии кон­с­титут­сионї оѓоз карда, мувофиќати ќисми 2 мод­даи 4 «Му­ќаррароти хо­тимавї»-и Ќонуни Љумњурии Тољи­кистон аз 5 январи со­ли 2008 №341 «Дар бораи ќабул ва мав­­ри­ди амал ќарор додани Ко­декси мурофиавии граж­дании Љум­­њу­рии То­љикистон» ва ќисми 2 моддаи 365 Кодекси му­рофиавии граж­дании Љумњурии Тољикистон ба моддањои 19, 20 ва 45 Конс­титутсияи Љумњурии Тољикистон муайян намояд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дархости мазкурро мавриди омўзиш ќарор дода, ќайд менамояд, ки шањрванд Идиев А. агарчи субъекти мурољиат ба Суди конститутсионї мањсуб ёбад њам, аммо дар дархости номбурда як ќатор њолатњое мављу­данд, ки онњо оѓоз намудани мурофиаи судии конс­титутсиониро истисно менамоянд.

Аз љумла, тибќи сархати сеюми ќисми 3 моддаи 34 ва сархати шашуми мод­даи 40 Ќону­ни конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз 26 июли соли 2014 №1083 «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» шахсони воќеї дар хусуси ба Конститутсияи Љум­њу­рии Тољикистон муво­фиќат доштани ќонун, дигар санади меъёрии њу­ќуќї, тавзењоти дастурии пленумњои Суди Олї ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ки аз тарафи маќо­моти дахлдори давлатї ё љамъиятї, инчунин маќомоти судї нисбат ба онњо дар парвандаи мушаххас татбиќ карда шудаанд ва ба анде­шаи онњо боиси вайрон шудани њуќуќу озодињои консти­тут­сиониашон гардидаанд, метаво­нанд ба Суди конститутсионї муро­љиат намоянд.

Аз маводњои ба дархост замиманамудаи мурољиаткунанда бар­ме­ояд, ки меъёрњои мушаххаси санадњои меъёрии њуќуќии мавриди бањс ќарор­додаи мурољиат­кунанда дар таъиноти суди ноњияи Шоњмансур аз 30 марти соли 2016 ва таъиноти Суди Олии Љум­њурии Тољикистон аз 8 июли соли 2016 нисбат ба ў мавриди татбиќ ќарор нагирифтаанд.

Аз ин рў, Суди конститутсионї наметавонад меъёрњои санадњои меъё­рии њуќуќиро, ки нисбат ба мурољиаткунанда дар пар­вандаи му­шаххас тат­биќ нагаштаанд, мавриди бањс ќарор дињад, зеро масъалаи мазкур аз доираи салоњияти он берун мебошад.

Дархост аз љињати шаклу мазмун низ ба тала­бо­ти мод­­даи 41 Ќонуни кон­сти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститут­сио­нии Љумњурии Тољи­кистон» љавобгў набуда, моњияти талаби мурољиат­кунанда нисбат ба мавзўи мавриди бањс ќарордодаи ў даќиќ нишон дода нашудааст.

Њамчунин, Суди конститутсионї масъа­лаи дар дархости мурољиатку­нанда гузошташударо дар парванда аз рўи муро­­­­љиати шањрванд Санокина Л.Г. дида баромада, бо ќарори худ аз 9 июни соли 2009 ќисми 2 моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 январи соли 2008 № 341 «Дар бораи ќабул ва мавриди амал ќарор додани Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон» ва ќисми 2 моддаи 365 Кодекси мурофиавии граж­дании Љумњурии То­љикистонро ба моддањои 5, 14, 20 ва 45 Консти­тутсияи Љумњу­рии Тољикистон мутобиќ арзёбї намудааст.

Дар ин маврид, тибќи сархати чоруми моддаи 45 Ќонуни конститут­сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Љумњу­рии Тољикистон» яке аз асосњои рад кардани оѓози мурофиаи судї – ин аз тарафи Суди конститутсионї ќаблан баррасї шудани масъалаи дар дар­хост зикршуда ва дар ин хусус мављуд будани санади судї мебошад.

Аз ин лињоз, Суди конститутсионї оѓоз намудани мурофиаи судии консти­тут­сиониро оид ба дархости шањрванд Идиев А. бинобар ба сало­њияти Суди конститутсионї мансуб набу­дани баррасии масъалаи дар дархост гузошташуда, аз љињати шаклу мазмун ба талаботи моддаи 41 Ќонуни конститутсионии Љумњу­рии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Љумњурии Тољикис­тон» муво­фиќ набудани дархост, инчунин нисбат ба масъалаи дар дархост гузошташуда ќаблан ќабул шудани санади дахлдори Суди конститутсионї рад менамояд.

Бо дарназардошти њолатњои зикршуда, тибќи талаботи моддањои 34, 40, 41, 44, 45, 55 ва 56 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон», Суди консти­тут­сио­нии Љумњурии Тољикистон,

т а ъ и н к а р д:

1. Оѓоз намудани мурофиаи судии конститутсионї оид ба дархости шањрванд Идиев А. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати ќисми 2 моддаи 4 «Муќар­рароти хотимавї»-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 январи соли 2008 №341 «Дар бораи ќабул ва мав­­риди амал ќарор додани Ко­декси мурофиавии граждании Љум­­њурии То­љикистон» ва ќисми 2 мод­даи 365 Кодекси му­рофиавии граждании Љумњурии Тољикистон ба мод­дањои 19, 20 ва 45 Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон» бинобар ба салоњияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон мансуб набу­дани баррасии масъалаи дар дархост гузошташуда, аз љињати шаклу мазмун ба талаботи Ќонуни конститут­сионии Љумњурии Тољи­кис­тон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон» муво­фиќ набудани дархост, инчу­нин нисбат ба масъалаи дар дархостгузошташуда ќаблан ќабул шудани санади дахлдори Суди конститутсионї рад карда шавад.

2. Таъинот ќатъї буда, нисбат ба он шикоят овардан мумкин нест.

3. Таъинот дар Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон нашр карда шавад.

Раиси

Суди конститутсионии

Љумњурии Тољикистон Мањмудзода М.А.

Судя-котиби

Суди консти­тутсионии

Љумњурии Тољикистон Њошимзода Д.Д.