19:11:35 - 20.01.2020

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз758
mod_vvisit_counterДирӯз1488
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта2246
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида9192
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ27837
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида44872
mod_vvisit_counterҲамагӣ1090379

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


 

НАТИЉАГИРЇ АЗ ФАЪОЛИЯТИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНЇ ДАР НИМСОЛАИ АВВАЛИ СОЛИ 2018

9 июли соли 2018 дар толори маљлисгоњи Суди Конститут­сионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки Раис, муовини Раис, судяњо ва кормандони дастгоњи Суди Конститутсионї маљлиси љамбастии фаъо­лия­ти нимсолаи суд дар соли 2018 доир гардид.

Мањкам Мањумдзода - Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон маљлисро њусни оѓоз бахшида, ќайд намуд, ки соли 2018 барои мардуми сарбаланди кишвар боз як соли шу­­куфої ва пешрафти соњањои хољагии халќ, боло рафтани эъти­бори байнал­милалии Љумњурии Тољи­кис­тон, тањкими ѓоя­ҳои ва­тандўстї, худогоҳиву худшиносї дар љомеа, эҳти­роми анъанаву сун­нат­ҳои миллї ва соли баргузории руйдод­њои бузурги сиёсиву фарњангї арзёбї мегардад.

Мањкам Мањмудзода њамчунин иброз дошт, ки дар ин давра судяњо ва кормандони Дастгоњи Суди Консти­тутсионї низ аз ра­ванд­њои сиёсию иљтимої ва њуќуќии мамлакат дар канор на­монда, тавас­сути ба амал­барории ри­со­лати касбї, корњои муайянеро ба сомон расониданд.

5 майи соли равон аз љониби кормандони ду суд: Суди консти­тутсионии Љум­њурии Тољикистон ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар шањраки 14 ноњияи Синои ш. Дущанбе ба истифода супорида шудани иншооти варзишию фар­њангї дар масофаи 3453 метри мураббаъ иборат аз майдончаи умумї барои футбол, волейбол ва бас­кетбол, майдончаи дилхушии кўдакон, гушаи машќу тамрини бадан бо та­моми дастгоњу лавозимоти зарурї муљањњаз, шинонидани гулу буттањо ва дарах­тони сояафкану ороишї боиси ифтихор набуда наме­тавонад. Ин сањми Суди конститутсионї дар ободонии як гўшаи пой­тахти азизи Ватанамон мебошад.

Муњимтарин иде, ки Љумњурии Тољикистон расман ба љанш­гирии он њусни оѓоз бахшидааст, – ин љашнгирии 30-солагии Исти­ќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мебошад, ки давлат ва Њуку­мати Љумњурии Тољикистон ва халќи мамлакт бо тамоми коллективњои мењнатї азм кардаанд, ки онро дар сатњи баланд баргузор намоянд.

Намояндаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар шањри Иста­равшани бостонї љињати ташкили фаъолияти ободонию бунёдкорї таъ­ин кардани Раиси Суди конститутсионї низ давоми мантиќи љашнгирии 30-солагии Исти­ќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мебошад, ки алакай аз љониби Раиси Суди конститутсионї дар ин самтњо корњо шурўъ гашта, Наќшаи чорабинињои маќомоти иљроия њокимияти дав­латии шањри Истаравшан оид ба корњо ободониву созандагї» тањия ва мавриди тасдиќ ќарор дода шуд.

Сафари ба наздикї анљомдодаи Асосгузори сулњу вањдати мил­лї-Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба ин шањр ва ифтитоњ ёф­тани Нишон ва Парчами давлатї, Маљмааи таърихию фарњангии «Ќалъ­аи Муѓ» ва дигар иншооти иљтимоию фарњангї натиљаи татбиќи сиёсати созандаи Пешвои миллат мебошад, ки Суди Консти­тутсионї низ бояд аз ин равандњои муњими сиёсии мамлакат дар канор набошад.

Сипас муовини Раиси Суди Конститутсионї Каримзода К., роњ­бари дастгоњи суд Гулзода А. оид ба самтњои фаъолияти касбии суд дар нимсолаи аввали соли 2018 ба њозирин иттилоъ доданд.

Баромадкунандагон аз љумла зикр намуданд, ки дар шаш моњи фаъолият аз љониби Суди Конститутсионї дар асоси дар­хости суб­ъ­­ек­т­­­­­­­­­­­­­њои њуќуќ, бо маќсади муайян намудани муво­фи­ќати са­надњои меъёрии њуќу­ќї ба Конститутсияи Љумњурии Тољи­кис­­тон 2 адад пар­вандањо баррасї гар­ди­да, нисбати онњо таъи­нот­и дахл­дори судї ќабул карда шуданд.

Бо назардошти шашмоњаи аввали соли 2018, теъдоди дар 22- соли фаъолияти Суди консти­тут­сионї ќабул шудани санадњои судї ба 39 ќарор ва 92 таъинот расид.

 

Дар шашмоњаи аввали соли 2018 ба Суди Конститутсионї 222 нафар муро­љиат­њои хаттї, электронї ва шифоњии шахсони воќеї ва њуќуќї ворид гардидаанд.

Мурољиатњои зикршуда вобаста ба салоњият ва тобеияташон мавриди баррасї ќарор дода шуда, ба мурољиатку­нан­­да­гон маслињат ва ља­вобњои дахлдор дода шуданд ва бањри дар сатњи балан ќабул намудани мурољиатњои шах­сони воќеї ва њуќуќї дар Суди Конститутсионї тамоми санадњои меъё­рии њуќуќии дахлдор ба ин самт кор карда, ќабул карда шуданд.

Кормандони Суди Конститутсионї, инчунин дар соли равон теъдоди муайни са­над­њои меъёрии њуќуќии маќо­моти мањаллии њоки­мияти дав­латии шањ­ру но­њияњои ВМКБ, вилоятњои Суѓду Хатлон, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњу­риро бо маќсади муайян на­мудани мувофи­ќати онњо ба Конститутсия мавриди омў­зиш ќа­рор дода, диќ­ќати масъу­линро барои бартараф кардани кам­бу­дињои љойдошта љалб намуд.

Кам­бу­­ди­њои дар санадњои меъёрии њуќуќї љой­дошта барта­раф карда шуда, сифати тањия ва ќабули санадњои меъёрии зикр­шуда бењтар мегардад. Ин таљриба минбаъд низ идома дода хоњад шуд.

Ба истиснои мурољиатњои шахсони воќеї ва њу­ќуќї, ба Суди Кон­сти­тутсионї, инчунин 992 маводњои гуногун аз љум­ла: 759 – санадњои меъёрии њуќуќї; 233 – мактубњо аз маќо­моти гуногу­ни давлативу љамъиятї ва маќомо­ти назорати консти­тутсионии дав­латњои хо­риљї во­рид гардиданд.

Мавод, санадњо ва њуљљатњои хусусиятњои иљрої дошта, са­­риваќт мавриди баррасї ќарор гирифта, нисбати онњо чо­ра­њо андешида шуда, ба маќомоти дахлдор ва шањр­ван­дон ља­вобњои дахлдор ирсол карда шудааст.

Суди Конститутсионї дар навбати худ ба дигар маќомоти марказї, мањаллї ва маќо­моти њам­шабењи давлатњои хориљии худ 516 мактуб оид ба масъалањои гуногун (401 адад мактуб, 115 мактуб ва њуљ­љат тавассути почтаи электронї) ирсол кардааст.

То 1 июли соли љорї 494054 нафар шах­сон ба сомонаи Суди Конститутсионї ворид гардида, бо маводи он ши­­­носої пайдо намуданд.

Њамкорињои байналмилалии Суди Конститутсионї бо ма­ќо­моти назорати конститутсионии дигар давлатњо низ сол аз сол тањ­ким ёфта, вусъати тоза пайдо мекунад.

Њамкорињои байналмилалии Суди конститутсионї бо ма­ќо­моти назорати конститутсионии дигар давлатњо низ сол аз сол тањ­ким ёфта, вусъати тоза пайдо мекунад. Судяњо ва кор­ман­дони масъули Дастгоњи Суди Конститут­сионї љињати иш­тирок дар чора­бинињои мухта­лифи маќомоти на­зора­ти конститут­сионии дав­латњои хориљї, ба шањри Женеваи Љумњурии Шветсария, шањри Бишкеки Љумњурии Кир­ѓизис­тон, шањри Санкт-Петербург Феде­рат­сияи Руссия, шањри Ригаи Љумњурии Латвия, Љумњурии Корея сафари корї анљом дода, дар Конгреси уму­ми­ља­њо­нии маќомоти назорати конс­титутсионї ва љаласањои Конф­ронси маќомоти назорати кон­с­­­титутсионї ва маќомоти њамшабењи дав­латњои Осиё бо маъ­­рўзањои илмї-амалї оид ба кон­с­ти­тутси­она­лизми Тољикис­тон, наќши Конститутсия дар низоми сиёсї ва њ­уќуќии давлат ва њиф­зи њуќуќу озодињои инсон баромад намуданд.

Намояндагони Суди Конститут­сионї дар ин давра дар чо­­ра­би­нињои во­бас­­­та ба фањ­мон­дадињии ањамият ва моњияти Паё­­ми Асос­гу­зори сулњу Вањдати миллї–Пешвои миллат, Пре­зи­денти Љумњурии Тољикис-тон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољи­кистон фаъолона иштирок намуданд.

Судяњо, њамчун роњбарони гурўњњои корї оид ба таш­виќу тар­ѓиби масъа­лањои зикршуда дар ВМКБ, ноњияњои Лахш, Балљувон, дигар кормандони масъул ба ноњияњои Ховалинг, Восеъ, Муъминобод ва Ш.Шоњин сафар карда, зиёда аз 50 во­хў­рињои суд­манд баргузор наму­данд.

Кормандони Суд дар шабакаи якуми телевизиони Тољи­кис­­тон, Сафина, Љањон­намо, радиои Тољи­кистон, Ховар баромад­ наму­да, дар рўз­номаи «Љумњурият», Инсон ва ќонун, зиёда аз 10 мавод ва маќо­лањо ба табъ расо­ни­данд.

21 июни соли 2018 дар Суди Кон­сти­тут­сионии Љумњурии Тољи­­кис­тон ба муно­си­бати 21-умин солгарди ба имзо расидани «Созишномаи умумии истиќ­рори сулњ ва ризоияти миллї», ки њамчун санади таърихї дар тањкими пояњои вањдат ва суботу оро­мї дар кишвар мусоидат кард, дар мавзўи «Вањдати миллї ва њифзи дастовардњои истиќлолияти давлатї» њамоиш доир гардид.

Дар кори њамоиш намояндагони Дастгоњи иљроияи Пре­зиденти Љумњурии Тољикистон, Суди Олї, Суди Олии иќти­содї, Прокуратураи генералї, Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон, дигар вазорату идорањо, маќомоти давлатї, инчунин оли­мони соњаи њуќуќ иштирок ва бо маърўза баромад намуда, та­рафњои гуногуни вањдати миллї ва наќши онро дар давлат­дории миллї мавриди тањлил ќарор доданд.

Умуман, аз љониби баромадкунандагон зикр шуд, ки фаъолияти бомарому густурдаи Суди Конститут­си­онї дар соли 2018 шањодати он аст, ки ин маќом дар рушди давлати њуќуќ­бунёд рўз аз рўз ањамияти хо­са пай­­до карда, он дар амалї намудани маќсаду вази­фањои давлат ва љо­меаи Тољи­кистон, тањки­ми давла­ту дав­лат­дорї, бунёди љо­меаи демок­ратї ва адолатпар­вар наќши арзандаи худро мегузорад.

Дар фарљоми маљлис аз натиљаи фаъолияти Суди Конститутсионї дар нимсолаи аввали соли 2018 ќарори дахлдори маљлиси умумї ќабул гардида, бобати ноил шудан ба дастовардњои боз њам назарраси касбї дар нимсолаи дуввуми соли 2018 вазифагузорї карда шуд.