13:43:29 - 16.11.2018

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


 

ЭЪЛОН

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

 


барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї:

- сармутахассис оид ба кор бо мактубњо ва мурољиати шањрвандони шуъбаи корњои умумї ва хизмати давлатии Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва мутахассис-котиби маљлиси судии Суди Конститутсионї (2 љой) озмун эълон мена-мояд.

1.Мансаби сармутахассис оид ба кор бо мактубњо ва мурољиати шањрвандони шуъбаи корњои умумї ва хизмати давлатии Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон ба мансаби маъмурии хизмати давлатии категорияи панљум дохил мешавад, ки нис­бати он талаботи зерини тахассусї пешнињод карда мешавад:

-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ;

-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор бо компютер;

-донистани забони давлатї;

Маоши мансаби сармутахассис оид ба кор бо мактубњо ва мурољиати шањрвандони шуъбаи корњои умумї ва хизмати давлатии Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон 1200,00 сомонї, бо назардошти ило­вапулї барои собиќаи хизмати давлатї.

2.Мансаби мутахассис-котиби маљлиси судии дастгоњи Суди конститутсионї ба мансабњои маъмурии хизмати давлатии категорияи њафтум дохил мешавад

-тањсилоти олии касбї ё миёнаи касбї, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

-кор бо компютер;

-донистани забони давлатї;

-донистани забонњои англисї ва русї пазируфта мешавад.

Маоши мансаби мутахассис-котиби маљлиси судии дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон 804,00 сомонї,

2. Довталабон њуљљатњои зеринро пешнињод менамоянд:

-ариза ба унвони Раиси Суди констиутсионї;

-вараќаи шахси бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

-тарљумаи њол.

-нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот.

-нусхаи дафтарчаи мењнатї.

-нусхаи шиноснома.

-маълумот оид ба вазъи саломатии шакли 038УЕ;

-маълумот аз маќомоти дахлдори оид ба андоз аз даромад ва вазъи молумулкии хизматчии давлатї;

-нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намуданд);

-гувоњнома оид ба доѓи судї.

3.Нишонии ќабули њуљљатњо: шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48, телефон барои маълумот: 227-49-84, 227-38-09.

4. Њуљљатњо аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон дар муњлати 21 рўз баъд аз нашри аввалини эълон дар нашрия ќабул карда мешаванд.

Веб-сайти Суди конститутсионї «www constcourt.tj»

Суди Конститутсионии

Љумњурии Тољикистон 1 ноябри соли 2018