10:49:54 - 26.04.2017

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз136
mod_vvisit_counterДирӯз177
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта614
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида1100
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ4025
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида5446
mod_vvisit_counterҲамагӣ223133

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

28 майи соли 2015 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии То­љи­кистон Мањкам Мањмудзода баррасии парванда оид ба дархости директори генералии Љамъияти сањомии пўшидаи «Вавилон-Мобайл» Файзуллоев Б.Њ. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати банди 7 Низомномаи калкулятсияи арзиши аслии мањсулот (кору хизматрасонї) дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 1999, №210 тасдиќ карда шудааст, ба моддањои 12, 32 ва 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид. Дар кори он намояндагони Маљлиси намоян­дагони Маљлиси Олї ва Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суди конститутсионї, Вазорати адлия, Суди Олї, Суди Олии иќтсиодї, Про­куратураи генералї, Шўрои адлия ва Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон иштирок намуданд.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дархости пешнињодшударо њаматарафа мавриди баррасї ќарор дода, ќайд на­муд, ки таъмини амалишавии кафолати фаъолияти озоди иќти­содї ва соњибкорї, баробар­њуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият аз љумла моликияти хусусї, њамчунин таъмини иљрои уњдадории пардохти андоз ва дигар пардохтњои муќарраркардаи ќонун, ки дар моддањои 12, 32 ва 45 Конститутсияи (Сарќо­нуни) Љумњурии Тољи­кистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї инъикос ёфтаанд, яке аз вазифањои муњими давлати иљтимої ба шумор меравад.

Пардохти андоз ба буљет ба хотири мусоидат ба њалли масъалањои сиёсиву иќти­содї ва иљтимоию фарњангии давлат, рушду тако­мули соњањои хољагии халќ ва боло рафтани сатњи некўањволии сокинони кишвар нигаронида шудааст, ки иљрои он бо воситањои мухталифи њуќуќї таъмин карда шуда, танзими мушаххас ва њамаљонибаи худро дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии соњаи андоз пайдо намудааст.

Ни­зомномаи калкулятсияи арзиши аслии мањсулот (кору хизмат­расонї) дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон њамчун санади меъёрии њуќуќї ба низоми санадњои њуќуќии соњаи андоз мансуб буда, он на санади муќаррар­кунандаи андоз ва уњдадорињои андозї, балки санади муайянкунандаи арзиши асосноки аслии мањсулот (кору хизматрасонї) ба њисоб меравад ва наметавонад ба дигар маънї аз лињози њуќуќ маънидод карда шавад.

Бинобар ин, бо ќарори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон банди 7 Ни­зомномаи калкулятсияи арзиши аслии мањсулот (кору хизмат­расонї) дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 1999, №210 тасдиќ карда шудааст, ба моддањои 12, 32 ва 45 Конститутсияи (Сарќонуни) Љум­њурии Тољикистон мутобиќ њисобида шуд.

 

 

 

22 майи соли 2015 тањти раисии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии То­љи­кистон Мањкам Мањмудзода баррасии парванда оид ба дархости шањрванд Муллољонова Ф. «Дар бораи муайян намудани мувофиќати ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ба моддаи 14, ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони Маљлиси намоян­дагони Маљлиси Олї дар Суди конститутсионї, Суди Олї, Про­курори генералї, Шўрои адлия, вазоратњои адлия ва корњои дохилии Љумњурии Тољикис­тон, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо кор­рупсия ва Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикис­тон иштирок намуданд.

Суди конститутсионї дархости маз­курро дар алоќамандї бо тала­боти Конститутсия, санадњои њуќуќии байнал­ми­лалї, дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва амалияи судї њаматарафа мавриди тањ­лил ва баррасї ќарор дода, ќайд н­амуд, ки дар низоми њуќуќу озо­дињои конститут­сионии инсон ва шањрванд, њу­ќуќ ба кафолати њифзи судї ва шаъну шарафи инсонї мавќеи марказиро ишѓол менамоянд.

Чунин кафолат аз хусусияти давлати демократї, њуќуќбунёд ва иљтимої будани Тољикистон, ки дар он инсон ва њуќуќу озодињои ў дар сатњи Конститутсия арзиши олї эътироф шудаанд, маншаъ гирифта, воситаи муњими таъмини дастрасии шањрвандон ба адолати судї ба шумор меравад.

Вобаста ба ин Суди конститутсионї дар меъёрњои ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиавии њуќуќвай­-рон­кунии  маъмурї, ки муто­би­ќати онњо ба моддаи 14, ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Конститут­сияи (Сарќону­ни) Љумњурии Тољикис­тон, ки боиси шубња ва бањси муро­љиаткунанда ќарор дода шудааст, поймол ва мањдуд гаштани њуќуќњои шахсро ба њифзи судї ва њимояи шаъну шарафи инсонї ошкор накард. Зеро меъёрњои ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиавии њуќуќвайрон­кунии маъмурї меъёр­њои умумии муайя­н-кунандаи асосњои аз нав сар кардани пешбурди парван­даи њуќуќвай­рон­кунии маъмурї бо сабаби њолатњои нав ошкоршуда мебошанд.

Бинобар ин, Суди конститутсионї муќар­рароти ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиа­вии њуќуќвай-рон­кунии маъмурии Љумњурии Тољи­кис­тонро ба моддаи 14, ќисми 1 моддаи 17 ва ќисми 1 моддаи 19 Консти­-тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон мутобиќ арзёбї намуд.

Њамзамон, Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо маќсади боз њам мукаммал намудани њолатњое, ки барои аз нав оѓоз кардани пешбурди парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї асос мегарданд, аз љониби Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон таљдиди назар ќарор додани ќисми 2 моддаи 197 Кодекси мурофиавии њуќуќвайрон­кунии маъмурии Љумњурии Тољикис­тонро муво­фи­ќи маќсад шуморид.

 

 

 

 

8 майи соли 2015 ба муносибати 70-умин солгарди љашни фархундаи Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанї Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода ва судяи Суди Конститутсионї Гулзорова М.М. бо маќсади аёдати иштирокчии Љанги Бузургї Ватанї Розиќов Ш. ба манзили истиќоматии ў ташриф оварданд.

Раиси Суди конститутсионї Мањкам Мањмудзода аз номи коллективи Суди Конститутсионї собиќадори Љанги Бузургї Ватаниро тањният намуда, иброз дошт, ки боиси шукргузорист, ки ин љанги дањштанок њамчун њаводиси мудњиши инсоният танњо дар сањифањои таърихї боќї монда, имрўз аз файзу баракати сулњу суботи комил ва њамдигарфањмиву дўстї сатњи худшиносї ва худогоњии њар фарди љомеаи муосир ќадру манзалати воло касб намуда, ѓояи инсондўстї ба њайси ѓояи пешбарандаи давлату миллат дар мењвари сиёсати љањонї пазируфта шудааст.

Аз љониби намояндагони Суди Конститутсионї инчунин ба иштирок­чии Љанги Бузургї Ватанї Розиќов Ш. кўмаки моддї расонида шуд.

 

 

 

 

 

5 майи соли 2015 бо фармони Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Гулзода А.А. роњбари Дастгоњи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон таъин гардид.

Гулзода Абдумаљид Абдуњамид 20 августи соли 1981 дар шањри Душанбе таваллуд шудааст. Миллаташ тољик. Тањсилоташ олї. Соли 2003 факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистонро бо ихтисоси њуќуќшиноси байналхалќї хатм намудааст.

Солњои 2003-2009 дар Корхонаи воњиди давлатии њавопаймоии «Тољик Эйр» дар вазифањои муњандис-декларант, муњандиси маљмааи техникї ва муњандис оид ба тартиб даровардани борњои гумрукї фаъолият намудааст.

Солњои 2009-2010 дар вазифаи њуќуќшинос-машваратчии ташкилоти љамъиятии «Њуќуќ ва Парастор» кор кардааст.

Аз соли 2010 то соли 2015 дар Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон мансабњои мутахассиси пешбар оид ба робитањои беруна ва сардори шуъбаи умумї ва хизмати давлатиро ба уњда дошт.

Мушовири адлияи дараљаи сеюм.

 

 

 

 

 

17 апрели соли 2015 дар иҷлосияи якуми даъвати панҷуми Маҷлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар асоси пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар њайати Суди конститут­сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон таѓйироти кадрї сурат гирифт.

Њамин тавр, бо ќарорњои Маҷлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Каримзода Карим Мазиё аз вазифаи судяи Суди конститут­сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхонд ва ба вазифаи муовини раиси Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.

Абдуллоев Абдуллоҷон Абдурањмонович бинобар сабаби расидан ба синни нафақа аз вазифаи судяи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бозхонд карда шуд.

Њошимзода Даврон Додољон ба вазифаи судяи Суди конститутсио­нии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.

Маълумот: Њошимзода Даврон Додољон 20 ноябри соли 1981 дар ноҳияи А.Љомии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Таҳсилоташ олӣ. Соли 2003 факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон ва соли 2010 магистратураи Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистонро хатм намудааст. Ихтисосаш ҳуқуқшинос, идоракунии давлатї. Солњои 2004-2009 дар вазифањои сармутахассиси шуъбаи њуќуќ ва сармутахассиси шуъбаи таъмини асосњои конститутсионї, њуќуќу озодињои инсон, шањрванд ва ќонунияти Дастгоњи Маљлиси миллии Олии Љумњурии Тољикистон кор кардааст. Солњои 2009-2010 магистранти Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон. Солњои 2010-205 ба њайси роњбари Дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон фаъолият намудааст.

Номзади илмњои њуќуќ. Мушовири адлияи дараљаи якум.

 

 

20 марти соли 2015 дар толори маљлисгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки судяњо ва кормандони Дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бахшида ба таљлили иди байналмилалии Наврўз маљлиси тантанавї доир гардид.

Дар оѓози маљлис Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикис­тон Мањкам Мањмудзода њамагонро бо иди фасли зебои бањор Наврўзи аљам тањният намуда, иброз дошт, ки ба шарофати сиёсати хирадмандонаи Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон анъана ва суннатҳои неки љашни фархундаи Наврӯзї, ки маънавиёту фарҳанги миллии мо аз он маншаъ мегирад, шуњрати байналмилалї касб намуда, ба Тољикистони офтобрў њамчун башорати рўзи нав ва эҳёи табиату замин файзу баракот ва фаровонӣ ато карда, мардуми сарбаланди кишварро ба дўстиву њамдигарфањмї ва эњтироми арзишњои волои инсонї даъват мекунад.

Боиси тањсин аст, ки мардуми худшиносу мењнатпарасти кишвар Наврўзро њамчун муждаи эҳёи табиат, бедории замин ва оғози киштукор дар фазои идона бо як руњияи баланд ва ифтихори волои миллї истиқбол менамоянд ва онро азизу гиромӣ медоранд.

 

 

 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 10 из 34