14:28:36 - 17.10.2017

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз190
mod_vvisit_counterДирӯз199
mod_vvisit_counterДар ин ҳафта587
mod_vvisit_counterҲафтаи сипаригардида1391
mod_vvisit_counterДар ҳамин моҳ3387
mod_vvisit_counterМоҳи сипаригардида4730
mod_vvisit_counterҲамагӣ252655

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


НАВИДҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

2 ноябри  соли 2015 дар Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо иштироки намояндагони як ќатор вазорату идорањо ва муассисањои олии мамлакат дар мавзўи «Наќши Конститутсия дар эъмори давлати демок­ра­тиву њуќуќбунёд ва тањкими њокимияти конститутсионї» мизи мудаввар доир гардид.

Мизи мудавварро Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода њусни ифтитоњ бахшида, оид ба наќши офарандаи Конститутсияи мамлакат, ки соли 1994 дар давраи басо њассоси таърихї ќабул шудааст, маълумот дод.

Мавсуф аз љумла ќайд намуд, ки Конститутсия дар баробари шањодатномаи миллат ва давлати Тољикистон будан, ин­чунин асосњои сохтори конститутсионї, унсурњо ва принсипњои асосии давлат, давлатдорї ва давлатсозии тољиконро муайян намуда, ба рушду тањкими њама соњањои хољагии халќи мам­лакат шароити заруриро фароњам овард.

Конститутсия маќсади нињоии халќи тољикро бунёди љо­меаи адолатпарвар ва ичтимої эълон намуда, сисёсати дохилї ва хориљии давлат, вазифањои дастгоњи давлатї, маќомоти дав­латї ва шахсони мансабдорони онњоро ба њаллу фасли ин маќсадњои олї сафарбар намуд.

Мизи мудаввар ва мавзўњои дар он матрањгардида аз тарафи иштирокчиёни он муфид арзёбї гардид.

 

 

 

 

 

28-29 октябри соли 2015 дар шањри Страсбурги Љумњурии Фаронса Конфронси минтаќавии маќо­моти назо­рати конститут­сионии кишварњои Осиёи Марказї дар мавзўи «Наќши Суди конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсия» доир гардид.

Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар ин Конфронси байналмилалї Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Мањмудзода М., судяњои Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон – Абдуллозода Л., Гулзор М. ва Њошимзода Д. намояндагї намуданд.

Ин чорабинии сатњи байналмилалї бо ташаббуси Комиссияи Венетсианї оид ба демок­ратия тавассути њуќуќи Шўрои Авру­по дар ќасри Шўрои Аврупо доир гардида, дар кори он намоянда­гони судњои конститутсионии љумњурињои Ќазоќистон, Ќирѓизис­тон, Ўзбекистон, њамчунин ба њайси даъватшуда намояндагони судњои конститутсионии љумњурињои Арманистон, Љопон ва Хорватия иштирок ва бо маърузањо баромад намуданд.

Зимни баргузории ин чорабинї аз љониби Президенти Комис­сияи Венет­сиании Шўрои Авру­по љаноби Джанни Буккикио ба сањми беандозаи Прези­денти Љумњурии Тољикистон дар ташаккул ва тањкими фаъолияти Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикис­тон бањои баланд дода шуд.

Дар маљмуъ дар доираи ин чорабинї мавзўњои марбут наќши маќомоти назорати конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсия, татбиќи принсипи таљзияи њокимияти давлатї ва усулњои татбиќи меъёрњои Конститутсия зимни баамалбарории адолати судии конститутсионї дар давлатњои мухталиф, инчунин дигар мавзўњои мубрами соњаи назорати конститутсионї матрањ гарди­данд ва зимни онњо муњокимањои доманадор сурат гирифтанд.

Њамчунин, зимини баргузории чорабинии мазкур маърўзаи Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­­тон Мањмудзода М. дар мавзўи «Наќши Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар мустањкам кардани ќону­нияти конститутсионї» ва маърўзаи судяи Суди консти­тутсионї Њошимзода Д. дар мавзўи «Татбиќи меъёрњои конститутсионї зимни бамалбарории адолати судии конститут­сионї дар Љумњурии Тољикистон» шунида шуда, ба таваљљуњи њозирин иттилоот оид ба фаъолияти маќомоти назорати конститутсионї дар Тољикистон манзур карда шуд.

 

 

 

 

21-22 октябри соли 2015 дар шањри Тошканд ба муносибати 20-солагии таъсиси Суди Конститутсионии Љумњу­рии Ўзбекистон бо иштироки намоян­да­гони маќомоти назорати конститутсионї кишварњои мухталифи љањон Конф­ронси байналмилалї дар мавзўи «Наќши Суди Конститутсионї дар татбиќи принсипи таљзияи њокимияти давлатї ва њифзи њуќуќи инсон: таљрибаи Ўзбекистон ва кишварњои хориљ» доир гардид.

Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар ин чорабинии сатњи байналмилалї судяњои Суди Конститутсионї Гулзор М.М. ва Њошимзода Д.Д. намояндагї намуданд.

Зимни кори конфронс мавзўњои марбут ба љанбањои назариявию амалии наќши маќомоти назорати конститутсионї дар татбиќи принсипи таљзияи њокимияти давлатї, таъмини мустаќилияти њокимияти судї, назорат оид ба конститутсионї будани санадњои меъёрии њуќуќии њокимияти ќонунгузор ва иљроия, наќши Суди Конститутсионї дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва дигар мавзўњои мубрами соњаи назорати конститутсионї матрањ гарди­данд.

 

 

 

8-10 октябри соли 2015 љињати иштирок дар Конфронси байналми­лалї дар мавзўи «Наќши судњои конститутсионї дар тањкими мустаќилияти њокимияти судї: љанбањои назариявї ва хатарњои муосир», ки дар шањри Ереван ба муносибати 20-солагии ќабули Консти­тутсияи Љумњурии Арма­нистон ва 20-солагии таъсиси Суди Конститутсионии Љумњурии Арма­нистон доир гардид, сафари кории Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудзода М. ва судяи Суди конститутсионї Њошимзода Д. ба Љумњурии Арманистон доир гардид.

Дар чорабинии мазкури сатњи байналмилалї инчунин намояндагони маќомоти назорати конститут­сионии зиёда аз бист кишвари љањон, аз ќабили Федератсияи Россия, љумњури­њои Алжир, Булѓористон, Гурљистон, Исроил, Латвия, Литва, Македония, Миср, Молдова, Муѓулистон, Полша, Сербия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Хорватия, Чехия, Таиланд, Шоњигарии Белгия ва дигар давлатњо, Президенти Комиссияи Венетсиании Шўрои Аврупо ва намояндагони маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Арманистон ишти­рок ва бо маърўза баромад намуданд.

Дар кори Конфронс мавзўњои марбут ба љанбањои назариявию амалии наќши маќомоти назорати конститутсионї дар тањкими мустаќи­лияти њоки­мияти судї дар давлатњои мухталиф, ањамияти ќарорњои судњои конститутсионї дар таъмини принсипи мустаќилияти њокимияти судї, наќши назорати консти­тутсионї дар рушди давлати њуќуќбунёд ва дигар мавзўњои мубрами соњаи назорати конститутсионї, ки ба татбиќи амалишавии принсипи муста­ќилияти њокимияти судї ва таъмини бемамониати амалишавии њуќуќ­њои конститут­­сионии инсон ва шањрванд нигаронида шудаанд, матрањ гарди­данд.

Зимни баргузории чорабинии мазкур Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољи­кис­­тон Мањмудзода М. бо маърўза дар мавзўи «Наќши маќо­моти назорати конститутсионї дар ташаккули давлати њуќуќбунёд» баро­мад намуда, ба таваљљуњи њозирин иттилоот оид ба ањамият ва зарурати маќомоти назорати конститутсионї дар Тољикистон, инчунин наќши ќарор­њои он дар таъмини ќонунияти конститутсионї манзур намуд.

Дар доираи сафари кории мазкур вохўрии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо Президенти Комиссияи Венетсиании Шўрои Аврупо, раисон ва судяњои судњои конститутсионии љумњурињои Арманис­тон, Алжир, Белгия, Латвия, Литва, Молдова, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Словакия, Гурљис­тон, Федератсияи Россия ва намояндагони маќомоти назорати конститут­сионии дигар давлатњои хориљи кишвар доир гардида, дар он масъа­лањои марбут ба рушди њамкорињои мутаќобила баррасї гардиданд.

Дар доираи чорабинии мазкур Раиси Суди конститутсионии Љумњу­рии Тољи­кис­тон бо ќарори Суди конститутсионии Љумњурии Арманистон барои сањми назар гузоштан дар тањкими маќомоти назорати конститутсионї, рушди муносибатњои байналмилалї ва иштироки фаъол дар чорабинињои Конфронси маќомоти назорати конститутсионии давлат­њои демок­ратияи нав бо медали тиллоии Суди конститут­сионии Љумњурии Арманистон сарфароз гардонида шуд.

 

 

 

 

РЎЙХАТИ ИШТИРОКЧИЁНИ КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ БАХШИДА БА 20-СОЛАГИИ ТАЪСИСИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.

(17-18 сентябри соли 2015)

 

Намояндагони маќомоти назорати конститутсионии

давлатњои хориљї ва созмонњои байналмилалї


1. Торгеирсдоттир Хердис Кжерулф – Ноиби Президенти Комис­сияи Венетсианї оид ба демократия тавассути њуќуќи Шўрои Авру­по

2. Ќосималиев Мукамбет Шадиканович – Раиси Палатаи Конститутсионии Суди Олии Љумњурии Ќирѓизистон

3. Анвар Усмон – Муовини Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Индонезия

4. Бондар Николай Семенович – судяи Суди Конститутсионии Федератсияи Россия

5. Клеандров Михаил Иванович – судяи Суди Конститутсионии Федератсияи Россия

6. Цалиев Александр Михайлович – Раиси Суди Конститутсионии Осетияи Шимолї-Аланияи Федератсияи Россия

7. Гунарс Кутрис – вакили Сейми Љумњурии Латвия

8. Мирсеа Стефан Минеа – судяи Суди Конститутсионии Руминия

9. Даниел Мариус Морар – судяи Суди Конститутсионии Руминия

10. Валентин Золтан Пушкаш – судяи Суди Конститутсионии Руминия

11. Њасан Тањсин Гоккан – судяи Суди Конститутсионии Туркия

12. Бозоров Узак – судяи Суди Конститутсионии Љумњурии Ўзбекистон

13. Карпович Наталя Александровна – судяи Суди Конститутсионии Љумњурии Белорус

14. Чо Йонгњо – судяи Суди Конститутсионии Љумњурии Корея

15. Володя Оганесян – узви Суди Конститутсионии Љумњурии Арманистон

16. Осмонова Чолпон Омоковна – судяи Палатаи Конститутсионии Суди Олии Љумњурии Ќирѓизистон

17. Саид Лутфорањмон – узви Комиссияи мустаќил оид ба риоя ва татбиќи Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон

18. Авакян Сурен Адибекович – мудири кафедраи њуќуќи конститутсионии Донишгоњи давлатии Москав ба номи М. В. Ломоносов

19. Отто Лухтерхандт – профессори Донишгоњи Гамбурги Љумњурии Федеролии Олмон

20. Аршинта Фитри Диани – корманди Дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Индонезия

21. Фаљар Лаксоно – корманди Дастгоњи Суди Конститутсионии Љумњурии Индонезия

22. Мањмад Содиќ Ямли – судя-гузоришгари Суди Конститутсионии Туркия

23. Сонг Чанг Сунгcудя-тадќиќотчии Суди консти­тутсионии Љумњурии Корея

24. Нурмуханов Бакыт Маратович – сардори шуъбаи экспертизаи њуќуќии Шўрои Конститутсионии Љумњурии Казоќистон

25. Мусалбеков Канибек – сардори шуъбаи робитањои байналмилалии Палатаи Конститутсионии Суди Олии Љумњурии Ќирѓизистон

26. Сидиќи Хваља Мирваис – сардори шуъбаи Комиссияи мустаќил оид ба риоя ва татбиќи Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон

27. Аллам Муњаммад Надир – сардори шуъбаи Комиссияи мустаќил оид ба риоя ва тадбиќи Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон

28. Оана Рейкан – машваратчии Суди Конститутсионии Руминия

29. Сения Михаела Костинеску– ёрдамчии судяи Суди Конститутсионии Руминия

30. Ќосималиева Амина њамсари Раиси Палатаи Конститутсионии Суди Олии Љумњурии Ќирѓизистон

31. Хонум Сухада –њамсари муовини Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Индонезия

 

 

Cуханронии ифтитоњии Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон

М. Мањмудзода дар Конфронси байналмилалӣ бахшида ба 20-солагии таъсиси

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон.


Љаноби Олї, муњтарам Президенти Љумњурии Тољикистон!

Иштирокдорони гиромии конференсияи байналмилалї!

Хонумон ва љанобон!


Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки дар љаласаи имрўза Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон њузур доранд ва ќудумуи мубораки Љаноби Олиро дар чорабинии имрўзаи сатњи байналмилалї шодбош мегўем.

Зимнан, дар чунин фазои озод баргузории чорабинии имрўза, ки ба ифтихори 20-умин солгарди таъсиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст, бо ризоият ва дастгирии њамаљонибаи Президенти Љумњурии Тољикистон муяссар гардид.

Бинобар ин, бо самимияти беандоза ва камоли эњтиром ба Љаноби Олї барои дастгирии баргузории ин Конференсияи байналмилалї ва љињати иштирок дар кори он изњори сипос ва минатдории беандозаи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистонро изњор медорам.

Президенти Љумњурии Тољикистон, њамчун Роњбари муаззами миллат дар тањкими сулњу вањдати миллї, њифзи ягонагї ва тамомияти арзї, таъмини суботи сиёсию њамгироии љомеа, пойдориву бардавомии давлати демокративу њуќуќбунёд, ќабули аввалин Конститутсияи давлати мустаќил, такмили заминањои њуќуќии кишвар ва таъсиси низоми самарбахши маќомоти њокимияти давлатї сањми беандоза дошта, Тољикистонро њамчун кишвари сулњпарвар дар арсаи сиёсати љањонї муаррифї намуданд.

Бо ташаббус ва дастгирии њамаљонибаи Љаноби Олї, ки асосгузори таъсиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон мебошанд, ѓояи дар давлати демократї мављуд будани падидаи назорати конститутсионї бори аввал дар сатњи Конститутсияи Тољикистони озоду мустаќил њукми конститутсиониро касб намуд ва ин нињод дар фазои демократии кишвар ба фаъолияти мутаъдили худ оѓоз бахшид.

Такмил ёфтани заминаи њуќуќии фаъолияти Суди Конститутсионї ба он мусоидат кард, ки дар муддати кўтоҳи фаъолияти худ, ин маќомот барои тањкими ќонунияти конститутсионї дар кишвар ва таъмини волоияти ќонун кўшишњои зиёдеро ба харљ дода, роҳу усулҳои самарабахши ҳамкории байналмилалиро бо маќомоти њамшабењи давлатњои хориљи кишвар муайян намуд.

Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба узвияти комилњуќуќи Конфронси умумиљањонии адолати конститутсионї, Конфронси маќомоти назорати конститутсионии давлатњои демократияи нав ва Ассотсиатсияи кишварњои Осиё ва институтњои муодил, ки дар худ беш аз сад маќомоти назорати конститутсионии давлатњои мухталифи љањонро муттањид кардаанд, пазируфта шудааст ва дар чорабинињои сатњи байналмилалии ин созмонњо иштироки фаъол дорад.

Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз таваљљуњи ва дастгирии њамешагии Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон сипосгузор буда, минбаъд низ тавассути иҷрои вазифаю уҳдадориҳои ќонунї ва рисолати касбиаш фаъолияти муттасилу самарабахши хешро ба нафъи тањкими пояњои давлати демокративу њуќуќбунёд пеш мебарад ва дар ин љода донишу малакаи касбї ва имкониятњои воќеии худро сафарбар менамояд.

Њозирини гиромї!

Боиси хурсандист, ки дар њамоиши имрўза ноиби Президенти Комиссияи Венетсианї оид ба демократия тавассути њуќуќи Шўрои Аврупо хонум Хердис Кжерулф, Раиси Конфронси маќомоти назорати конститутсионии мамлакатњои демократияи нав - Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Арманистон Арутюнян Гагик Гарушивич, раисон ва судяњои судњои конститутсионии љумњурињои Белорус, Индонезия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Љумњурии Кореяи Љанубї, Латвия, Љумњурии Федеролии Олмон, Федератсияи Россия, Руминия, Туркия ва Ўзбекистон, роњбар ва намояндагони Барномаи «Мусоидат ба давлатдории њуќуќї дар кишварњои Осиёи Марказї», ходимони давлатї ва олимони намоёни соњаи њуќуќи конститутсионии давлатњои хориљи кишвар иштирок доранд.

Дар кори Конфронси байнамилалї, инчунин Роњбар ва дигар кормандони масъули Дастгоњи иљроияи Пре­зиденти Љумњурии Тољикистон, раисони кумитањо ва вакилони парлумони мамлакат, роњбарон ва судяњои Суди конститутсионї, Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Прокуратураи генералї, роњбарон ва намояндагони вазорату идорањои љумњурї, намояндагони муассисањои олии таълимї, олимони варзидаи илми њуќуќ, роњбарон ва намо­яндагони созмонњои байналмилалии муќими кишвар ва воситањои ахбори оммаи мамлакат иштирок менамоянд, ки ба онњо барои пазируфтани даъвати мо ва њамкорињои судманд минатдорї баён мекунем.

Њозирини гиромї!

Њоло бо камоли эњтиром аз Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон хоњиш менамоем, ки ба конференсияи байналмилалии имрўза њусни оѓоз бахшанд.

Марњамат Љаноби Олї.

 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 9 из 35