09:58:25 - 26.03.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Ахборот


 

1-2 ноябри соли љорї дар шањри Еревани Љумњурии Арманистон боиштироки намояндагони маќомоти судї Конфронси байналмилалї дар мавзуи «Конститутсиоизми њазораи нав» баргузор гардид. Дар кори ин конфоронс намояндагони Судњои конститутсионии Австрия, Белорусия, Булѓория, Босния, Гурљистон, Ќазоќистон, Канада, Латвия, Муѓулистон, Руминия, Федератсияи Россия, Узбакистон, Тољикистон, Иёлоти Мутањидаи Амрико, Комисссияи венетсиании Шўрои Аврупо иштирок варзиданд.

Суди конституционии Тољикистонро дар ин маљлис судяи Суди конститутсионї Гулзор М.М. ва ёрдамчии Раиси Суди Конститутсионї Ѓаниев Љ.Р. намояндагї карданд. Дар Конфронси марбут ба волоияти њуќуќ, конститутсионализм, меъёрњои конститутсионї дар самти танзими рафтори иљтимоию њуќуќии инсон, шарафи инсонї ва њуќуќ ба њаёт, назари фалсафї дар ташаккули таърихї ва муаммоњои муосир, шарафи инсонї њамчун унсури инсонї, наќши судњои конститутсионї ва институтњои муодил дар самти њифзи њуќуќи конститутсионии шањрванд дар давлатњои алоњида ва дигар мавзўњои мубрами соњаи њуќуќ мавриди муњокимањои доманадор ќарор додашуданд. Конфронси мазкур асосан мавзўъњои њуќуќ ба озодї њамчун муњимтарин ва асоситарин кафолати конститутсионї, ки дар замони печидаи љањони имрўза хусусияти актуалї пайдо карда, ба кафолат, њифз ва амният бенињоят ниёз дорад, инчунин дигар масъалањои рушд ва тањкими њуќуќиинсон, ки ба амалї гаштани њуќуќ ба озодї ва кафолатњои он нигаронида шудаанд, мавриди баррасї ќарор мегиранд.

 

 

 

Аз 21 октябр то 1 ноябри соли 2018 дар шањри Сеули Љумњурии Кореяи Љанубї курси омўзишии хизматрасонии судии электронї дар мавзўи «Иттилооти хизматрасонињои њуќуќї» доир гардид.
Дар курси омўзишии мазкур намояндагони зиёда аз 15 маќомоти назорати конститутсионї, аз љумла љумњурињои Афѓонистогн, Ангола, Бангладеш, Ветнам, Камбоља, Индонезия, Ќирѓизистон, Лаос, Манголия, Миср, Мянма, Покистон, Тайланд, Танзания, Украина ва дигар давлатњо ширкат намуданд.
Дар курси омўзишї мавзўњо оид ба масъалањои љорї намудани системаи судии электронии мубодилаи њуљљатњо, муљањњаз намудани толори мурофиаи судї бо таљњизоти техникї, аз ќабили камерањо, компютерњо, асбобњои шунавої ва мониторњои махсус, тарзи идоракунии технологияи мазкур, нигањдорї ва таъмини бехатарии иттилоот матрањ гардиданд.
Зимни боздид аз Суди конститутсионии Љумњурии Кореяи Љанубї ширкаткунандагон бо системаи судии электронї, тартиби кори серверњо, тартиби баќайдгирї, амрхатгузорї ва мубодилаи њуљљатњо, китобхонаи электронї ва барномањои муњофизатии он аз наздик шинос гардиданд. 
Њамзамон дар курси омўзишии мазкур намояндагон оид ба сатњи њукумати электронї дар маќомоти назорати конститутсионии худ маълумот доданд.
Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар чорабинии сатњи байналмилалии зикршуда ёрдамчии муовини Раиси Суди Конститутсионї Хусрав Њусензода намояндагї намуда, вобаста ба амалишавии Њукумати электронї дар Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон баромад намуд.
Зимни баромад аз љониби Њусензода Х. ба њозирин иттилоъ оид ба тартиб ва баррасии мурољиатњо маълумот дод.
Имрўз Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо Суди конститутсионии Љумњурии Кореяи Љанубї њамкориро хуб ба роњ монда, вобаста ба мубодилаи таљриба дар самти фаъолияти назорати конститутсионї соли 2016 Ёддошти тафоњум ба имзо расонидааст, ки дар самти љорї намудани системаи хизматрасонии судии электронї низ њамкорї дар оянда таќвият хоњад ёфт. 

 

 

 

11-12 октябри соли љорї дар шањри Истамбули Љумњурии Туркия бо иштироки намояндагони маќомоти судї Саммити 4-уми байналмилалии судяњо љорї гардид. Дар кори ин маљлис намояндагони Судњои конститутсионии Авѓонистон, Австралия, Австрия, Албания, Гурљистон, Озарбойљон, Индонезия, Индустон, Кореяи Љануби, Љумњурњои Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Канада, Нигерия, Малайзия, Муѓулистон, Таиланд, Туркия, Узбакистону Тољикистон, Шри-Ланка. Иёлоти Мутањидаи Амрико иштирок варзиданд. Суди конститутсионии Тољикистонро дар ин маљлис судяи Суди конститутсионї Гулзор М.М. намояндагї кард. Дар Саммити мазкур асосан мавзўъњои фаъолияти судњо, њуќуќ ба озодї њамчун муњимтарин ва асоситарин кафолати конститутсионї, ки дар замони печидаи љањони имрўза хусусияти актуалї пайдо карда, ба кафолат, њифз ва амният бенињоят ниёз дорад, инчунин дигар масъалањои рушд ва тањкими њуќуќи инсон, ки ба амалї гаштани њуќуќ ба озодї ва кафолатњои он нигаронида шудаанд, мавриди баррасї ќарор мегиранд.

 

 

 

1-6 августи соли 2018 сафари кории судяњои Суди Конститут­сионї Абдул­лозода Л., Њошимзода Д. ва ёрдамчии судяи Суди Конститутсионї Темиров В. ба шањри Сеули Љумњурии Кореяи Љанубї бо маќсади иштирок дар Конфронси байнал­милалї дар мавзўи Адолати судии конститут­сионї ва демократия» доир гардид.

Дар кори ин чорабинии сатњи байналмилалї, ки бо ташаб­буси Суди Конститутсионии Корея ба муносибати 30-умин солгарди таъсисаш доир гардид, намоян­дагони маќомоти назо­рати консти­­тут­­сионии беша аз си киш­вари мухталифи љањон ва созмон­њои бону­фузи бай­нал­ми­лалї, аз ќабили љумњурињои Афѓонистон, Алљазоир, Арманис­тон, Боливия, Бул­ѓо­ристон, Гурљистон, Зеландияи Нав, Ќазоќистон, Ќирѓи­зистон, Испания, Латвия, Малайзия, Мексика, Муѓу­листон, Озарбойљон, Румыния, Слове­ния, Ўзбекистон, Таиланд, Туркия, Украина, Хорватия, Федератсияи Россия, Штатњои Муттањи­даи Америка, Комис­сияи венет­сиа­нии Шўрои Аврупо, намояндагони њокимияти судии Љум­њу­рии Корея, олимони соњаи њуќуќ ва дигарон иштирок намуданд.

Дар оѓози кори Конфронс роњбарони маќомоти назорати конститут­сио­нии Љумњурии Кореяи Љанубї ва Президенти Комиссияи венетсиа­нии Шўрои Аврупо љаноби Љанни Букиккио баромад намуда, иштирокчиёни чорабиниро хайрамаќдам кар­данд ва оид ба наќши адолати судии консти­тут­­сионї дар љањони муосир, аз љумла дар таъмини волоияти Консти­тутсия ва њимояи њуќуќу озодињои исон ва шањрванд суханронї намуданд.

Зимни конфронс мавзўњои мухта­лифи марбут ба конститутсионализм, наќши Суди Конститут­сионї дар таъмини волоияти Конститутсия, њимояи њуќуќњои конститут­сионии инсон ва шањрванд, наќши адолати судии консти­тут­сионї дар амали­шавии арзишњои конститутсионї, принсипи таљзияи њокимияти давлатї, тањкими демок­ра­тия, таљрибаи назорати судии консти­тут­сио­нї дар давлатњои мухталиф ва дигар мавзўњои мубрами соњаи њуќуќ мавриди муњо­кимањои доманадор ќарор дода шуданд.

Судяи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Њошимзода Д.Д. зимни кори конфронс бо маърўза дар мавзўи «Маќомоти назорати судии конститутсионї – падидаи муътадил рушдёбандаи давлати демократї» баромад намуда, дар доираи он ба њозирин оид ба наќши Суди Консти­тутсионї дар таъмини волоияти Конститутсияи Љумњурии Тољи­кис­тон, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тањкими падидањои демок­ратї, ањамияти иљрои ќарорњои маќомоти назорати конститутсионї дар рушди конститут­сио­нализм ва татбиќи муќаррароти Конститутсияи кишвар маълумот пеш­нињод кард.

 

 

 

26-29 августи соли 2018 бо маќсади иштирок дар Конфронси байналмилалї дар мавзўи «Кон­сти­тутсия: таљас­сумгари арзиш­њои волоияти њуќуќ, љомеаи шањр­вандї ва давлати муосир» сафари кории Раиси Суди Конститутсионї Мањмудзода М., судяи Суди Конститут­сионї Њошимзода Д. ва сар­дори раёсати таъминоти њуќуќии фаълияти судяњо Нурляминзода Г. ба шањри Остонаи Љумњурии Ќазо­ќистон доир гардид.

Дар кори ин чорабинии сатњи байналмилалї, ки бо ташаб­буси Шўрои Конститутсионии Љумњурии Ќазоќистон ба муносибати «Рўзи Конститут­сияи Љумњурии Ќазоќистон» доир гардид, намоян­дагони маќомоти назо­рати консти­­тут­­сионии кишварњои мухталифи љањон ва созмон­њои бону­фузи бай­нал­ми­лалї, аз ќабили Федератсияи Россия, љумњурињои Алљазоир, Арманис­тон, Белорусия, Бул­ѓо­ристон, Гурљистон, Ќирѓи­зистон, Латвия, Муѓу­листон, Озарбойљон, Ўзбекистон, Туркия, Украина, Комис­сияи венет­сиа­­нии Шўрои Аврупо, намояндагони маќомоти њокимияти давлатии Љум­њурии Ќазо­ќистон, олимони соњаи њуќуќ ва дигарон иштирок намуданд.

Зимни конфронс мавзўњои мухта­лифи марбут ба Консти­тутсия ва конститутсионализм, Конститутсия њамчун асоси рушди давлат, тартиботи њуќуќї ва ташаккули љомеа, наќши Суди Конститут­сионї дар њимояи њуќуќњои конститут­сионии инсон ва шањрванд, волоияти њуќуќ - кафолати муњими ташаккули љомеаи шањрвандї ва наќши адолати судии конститут­сионї дар амали­шавии арзишњои конститутсионї, назорати судии консти­тут­сио­нї дар давлатњои мухталиф ва дигар мавзўњои мубрами соњаи њуќуќ мавриди муњо­кимањои доманадор ќарор дода шуданд.

Раиси Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањмудзода М. зимни кори конфронс бо маърўза дар мавзўи «Адо­лати судии консти­тут­сио­нї дар Љумњурии Тољикистон: кафолати ама­ли­шавии арзиш­њои консти­тут­сионї» баромад намуда, дар доираи он ба њозирин оид ба наќши Суди Конститутсионї дар таъмини волоияти Конститутсияи Љумњурии Тољи­кис­тон, амалишавии арзишњои конститутсионї, таъмини принсипи таљзияи њоки­мияти давлатї ва тањкими падидањои демократї, ањамияти иљрои ќарорњои маќомоти назорати конститутсионї дар рушди конститут­сио­нализм ва татбиќи муќаррароти Конститутсияи кишвар маълумот пеш­нињод кард.

Нимаи дуюми 28 август љаласаи кории аъзои Конфронси маќомоти назорати кон­сти­тут­сионии давлат­­њои демократияи нав, ки Суди Кон­сти­тут­сионии Љумњурии Тољикистон низ узви комилњуќуќї он мебошад, баргузор гардида, дар доираи он масъалањои марбут ба фаъолияти ин нињод, аз љумла масъалаи ба фаъолият шурўъ намудани сомонаи интер­не­тии он бо фарогири санадњои маќомоти назорати конститутсионии киш­варњои аъзо ва нашри электронии маљалаии конфронс матрањ гарди­данд.

Дар рафти љаласаи корї инчунин дархости Суди Кон­сти­тут­сионии Љум­њу­рии Озорбойљон дар хусуси воридшавиаш ба узвияти Конфронси маќо­моти назорати кон­сти­тут­сионии давлат­­њои демократияи нав барраси гар­ди­да, якдилона он ба узвияти ин созмон пазируфта шуд.

Дар доираи сафари кории зикршуда њамчунин вохўрии Раиси Суди Конститут­сио­нии Љумњурии Тољикистон Мањмудзода М. бо раисони маќо­мо­ти назо­рати консти­тутсионии љумњурињои Арманистон, Ќазоќистон ва намояндагони маќомоти назорати конститутсионии дигар давлатњо доир гарди­да, зимни он мавзўњои марбут ба густариши њамкорињои тара­файн матрањ гарди­данд.

Њангоми вохўрї бо Раиси Шўрои Конститут­сио­нии Љумњурии Ќазо­ќистон аз муносибатњои рушдёбандаи байнидавлатї, ки бо шарофати сиёсати созандаи пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањ­дати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњта­рам Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Ќазоќистон Нурсултон Назарбоев дар њоли рушду густариш ќарор доранд, изњори ќаноатмандї карда шуд.

Њамчунин бо маќсади таќвияти њамкорињои судманд байни маќомоти назорати конститутсионии Љумњурии Тољи­кистон ва Љумњурии Ќазоќистон бо дар­на­зардошти риояи расмиёти дохили­­давлатї ба имзо расонидани Ёддошти тафоњум оид ба њамкорї аз љониби тарафњо муњим арзёбї карда шуд.

 

 

 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 3 из 49