10:03:46 - 26.03.2019

 


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

НИШОНАИ МО

734025, шањри Душанбе, кўчаи Бохтар 48

тел: 221-61-96,

факс:(÷992 37) 221-29-28

E-mail: constcourt.tj@mail.tj


Ахборот


 

13 феврали соли 2017 Раиси Суди консти­тутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон Мањкам Мањмудзода намояндагони Барномаи «Мусоидат ба дав­лат­дории њуќуќї дар кишварњои Осиёи Марказї»-и GIZ (Љамъияти олмонии њамкории байналмилаллї) Ёрг Пуделка, Лотар Ян, Тильман Шнайдер, Виктор Кесслер ва Абдуразоќ Алимардоновро ба њузур пазируфт.

Зимни вохўрї мавзўњои марбут ба дурнамои њамкорињои дуљонибаи Суди кон­сти­­тутсионии Љумњурии Тољикистон бо Барномаи «Мусоидат ба давлатдо­рии њуќуќї дар кишварњои Осиёи Марказї»-и GIZ матрањ гарди­данд. Љонибњо аз њамкорињои рушдёбанда тарафайн изњори ќаноатмандї намуда, оид ба таќвияти минбаъдаи онњо изњори розигї намуданд.

Њамчунин дар вохўрї љонибњо оид ба фаъолияти густурдаи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар самти таъмини волоият ва амали бевоситаи Конститутсия изњори андеша намуда, наќши ин маќомоти назорати конститутсиониро дар бартараф кардани номутобиќатии санад­њои меъёрии њуќуќї ба Конститутсия муњим ва назаррас арзёбї наму­данд.

Дар вохўрї инчунин муовини Раиси Суди консти­тутсионии Љумњурии Тољи­кис­тон Каримзода Карим, судяи Суди консти­тутсионї Њошимзода Даврон ва роњбари дастгоњи Суди консти­тутсионї Гулзода Абдумаљид иштирок намуданд.

 

 

 

9 январи соли 2016 дар маљлиси судии Суди конститутсионї дархости сардори хољагии дењќонии оилавии «Моњипарвар» Маллаева М.Д. «Дар хусуси ба талаботи ќонун ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 сентябри соли 2005, №342, аз 30 декабри соли 2000, №515 ва аз 30 декабри соли 2011, №641 мутоби­ќат надоштани банди 2 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, №669» мавриди баррасї ќарор дода шуд.

Зимни баррасии дархости мазкур муайян гардид, ки њалли масъалаи дар он гузошташуда, аз љумла дар хусуси ба ќонун ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољи­­кис­тон мувофиќат надоштани бан­ди 2 ќарори Њукумати Љумњурии Тољи­кис­тон аз 30 декабри соли 2011, №669 ва додани бањои њуќуќї ба ин масъ­а­ла ба салоњияти Суди конститут­сионї мансуб набуда, мавзўи бањси кон­сти­тутсионї намебошад. Зеро тибќи мод­даи 34 Ќонуни конститут­сио­нии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­­тут­сионии Љумњурии Тољи­кистон» Суди консти­тут­сионї масъа­ла­њои ба њам мувофиќ будан ё набудани ќонуну ќарорњои Њукумати Љум­њурии Тољикис­тон ва додани бањои њуќуќи ба онњоро баррасї наменамояд.

Њамчунин, ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки мавриди бањси мурољиат­ку­нанда ќарор дода шудааст, характери фардї дошта, танњо нис­бат ба хољагии дењќонии «Моњипарвар» татбиќ мегардад ва он санади меъёрї мањ­суб намеёбад. Чунончи, мутобиќи муќаррароти ќисми 3 моддаи 21 Ќону­ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санад­њои меъёрии њуќуќї» ќарор­њои хусусияти фардидоштаи Њуку­­мати Љумњу­рии Тољикистон санад­њои меъёрї наме­бошанд.

Тибќи моддаи 89 Конститут­сияи Љумњурии Тољикистон ва моддаи 34 Ќонуни конститут­сионии Љумњу­рии Тољикистон «Дар бораи Суди консти­тут­сионии Љумњу­рии Тољикис­тон», Суди конститутсионї танњо масъалаи мутобиќати санад­њои меъёрии њуќуќиро ба Конститутсия мавриди баррасї ќарор медињад.

Аз ин рў, Суди конститутсионї оѓоз намудани мурофиаи судии кон­сти­­­тут­­сиониро оид ба дархости сардори хољагии дењќонии оилавии «Мо­­њи­­парвар» Маллаева М.Д. бинобар ба сало­њияти Суди конститут­сионї ман­суб набу­дани баррасии масъалаи дар дархост гузошташуда рад намуд.

 

 

 

ДУШАНБЕ, 12.01.2017. АМИТ «Ховар»

Имрӯз дар маркази матбуоти ҷумҳуриявии АМИТ «Ховар» нишасти матбуотии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.
Фар
ҳод Раҳимӣ, президенти АИҶТ иброз дошт, ки: «Дар соли 2016 академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳкам Маҳмудзода барои саҳми арзанда дар ташаккули конститутсионализм дар минтақаи Осиёи Марказӣ дар асоси пешниҳоди Шўрои Конститутсионии Ҷумҳурии Қазоқистон бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Н.А.Назарбоев ба муносибати 20-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Қазоқистон бо медали ҷашнии «20-солагии Конститутсияи Қазоқистон» сарфароз гардонида шуд».
«Академики АИ
ҶТ, доктори илми химия Ҳайдар Сафиев барои силсилаи мақолаҳои илмӣ дар мавзўи «Асосҳои физикӣ-химиявии коркарди ашёи хоми гилхокдори маҳаллӣ ва партовҳои истеҳсолот» соҳиби Ҷоизаи АИ ҶТ ба номи С.У.Умаров дар соҳаи илмҳои физикаву математика, химия, геология ва техникӣ, академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ Ақназаров Оғоназар барои силсилаи корҳо дар мавзўи «Омўзиши таъсири нурҳои ултрабунафш ба расиш ва ҳосилнокии растаниҳои баландкўҳи Помир» ва номзари илмҳои биологӣ Замониддин Хабиров барои силсилаи корҳо дар мавзўи «Хомўшакҳои хунмаки Тоҷикистон (Diptera, Ceratopodonigae)» соҳиби Ҷоизаи АИ ҶТ ба номи Е.Н.Павловский дар соҳаи илмҳои биология, тиб ва кишоварзӣ гардиданд»,- зикр кард номбурда.

 

 

 

 

 

28 декабри соли 2016 дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бо маќсади фањамондадињии ањамияти таърихии Ќатъномаи Маљмааи Созмони Милали Муттањид аз 21 декабри соли 2016 оид ба дањсолаи байнал­милалии амал «Об барои рушди устувор барои солњои 2018-2028», ки бо ташаб­буси Асосгузори сулњу вањ­дати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон ќабул шудааст ва мазмуну муњтавои Паёми Роњбари давлат Эмомалї Рањмон ба парлумони кишвар њамоиш доир гардид.

Дар кори њамоиш коллективи Суди Конститутсионї, директори Инсти­­­­­тути масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи Ака­де­мияи илм­њои Љум­њурии Тољикистон Кобулиев З.В., донишљўёни Донишгоњи миллии Тољикис­тон ва Донишгоњи славянии Тољикистону Россия иштирок намуда, атрофи ташаббусњои созандаи Пешвои миллат, Президенти Љумњуррии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар масъалаи об, ки аз љониби љомеаи љањонї њамовозї пайдо намудаанд ва оид ба нуктањои Паёми Роњбари муаззами давлат ба парлумон бо маърўзањо баромад намуданд.

Зимни њамоиш аз љониби Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањкам Мањмудзода иброз гардид, ки боиси ифтихори њар як тољику тољикистонї мебошад, ки дар даврони соњибистиќлолї бо талошњои пайвастаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис­тон, муњтарам Эмомалї Рањмон мушкили­њои вобаста ба об ба сатњи байналмилалї бароварда шуда, диққати аҳли башар ба ин масъалаи глобалии сайёра љалб гардид.

Бо ташаббусњои созандаии Роњбари давлат бо ќатъномаҳои Созмони Милали Муттањид солҳои 2005-2015 Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт» ва соли 2013 «Соли байналмилалии ҳамкорї дар соҳаи об» эълон гардида, дар њамин радиф як муддати кўтоњ бобати бартараф кардани мушкилињои мав­људа дар ин самт татбирњои зарурї роњандозї гардиданд.

Имрўз боиси сарфарозист, ки дар ин соли таърихї, яъне соли таљлили 25-умин солгарди Истиќлолияти давлатї ин иќдоми наљиби Президенти Љум­њурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз љониби љомеаи љањонї њамовозї пайдо намуда, 21 декабри соли љорї аз љониби Маљмааи Созмони Милали Мут­тањид ќатъномаи «Дањсолаи байналми­лалии амал «Об барои рушди устувор 2018 -2028» ќабул гардид.

Ин омил, боз як нишонаи муњими он аст, ки њалли масъалањои глобалї ва минтаќавии ҷаҳони имрўза оид ба об яке аз самтњои муҳими сиёсати хориҷии давлати мо арзёбї гардида, ташаббусҳои созандаи Президенти Љумњурии Тољикис­тон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин самт ба хотири саодати тамоми сокинони сайёра ва дастарсии онњо ба оби тозаи нўшокї равона гардидааст.

Њамчунин дар доираи њамоиш дар доираи мазмуну муњтавои Паёми Роњбари давлат ба парлумони кишвар аз 22 декабри соли љорї маърўзањо шунида шуда, ќайд гардид, ки Паёми Президенти Љумњурии Тољикис­тон ба маќоми олии намоян­дагї ва ќонунгузории кишвар њамчун њуљљати барно­мавии сиёсиву њуќуќии сол, муќар­рар­ку­нандаи афзалият ва самту шартњои ташаккулу пешрафти давлату љомеа мањсуб ёфта, дар асоси он равандњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангию идеологї бо суръат амалї карда мешаванд.

Ин њуљљати стратегии њадафманд рушди соњањои мухталифи љомеаро дар як давраи муайян љамбаст намуда, пешбурди сиёсати мутавозини давлатиро бобати иљрои барномаву стратегияњои давлатї ба хотири ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолї муайян мекунад.

Дар Паёми навбати масъалањои мухта­лифи рўзмарраи љомеа матрањ гар­дида, бобати ноил шудан ба дасто­вард­њои боз њам назаррас дар давраи миёнамуњлат ва ояндаи наздик вазифагузорї карда шуд.

Чунончи аз љониби Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикис­тон Мањкам Мањмудзода ќайд гардид, ки бинобар њамчун њуљљати сиёсиву њуќуќї ањамияти таърихи доштани Конститутсияи дар ташаккули давлати демокративу њуќуќбунёд Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш пешнињод намуданд, ки омўзиши ҳатмии Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷи­кис­тон «Дар бораи тан­зими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар барнома­ҳои муассисаҳои таълимї ба роҳ монда шавад.

Ба масъалаи ташаккули заминањои њуќуќї дар мамлакат дар Паём таваљ­­љуњи махсус зоњир карда шуда, ба хотири рушди минбаъдаи фаъолияти ҳуқуқ­эҷодкунї Президенти кишвар тањияи Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз љониби вазорату идорањои дахлдор ба маќсад мувофиќ донистанд.

Дар кори њамоиш иштирокдорони он изњор доштанд, ки амалишаии њадафњои Паёми Прези­денти кишвар барои татбиќи њадафњои конститут­сионии давлат, ки дар сатњи Конститутсияи кишвар инъикос гардидаанд ва маќсади онњо пеш аз њама тањкими заминањои љомеаи адолатпарвар мебошад, нигаронида шуда, барои пешрафти љомеаи демокративу њуќуќ­бунёд, ки дар он инсон ва њуќуќу озодињои ў арзиши олї эътироф шудаанд, њамчунин таќвияти ман­фиат­ҳои миллї, тањкими сулњу субот ва якпорчагию ваҳдати миллї мусоидат мекунад.


 

 

 

 

 

22 декабри соли 2016 нашри шуморавии маљаллаи илмї – иттилоотии Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон №3, 2016 ки дар он фаъолияти Суди конститутсионї инъикос гардида, ќарору таъи­ноти судї, маќолањои судяњои Суди конститут­сио­нии киш­вар ва давлатњои хориљ, инчунин олимони соњаи њуќуќ гирд оварда шудаанд, бо забонњои давлатї ва русї аз чоп баромад.

Дар ин шумораи маљаллаи илмї-иттилоотї Ќарори Суди конститут­сионї аз рўи дархости директори генералии Љамъ­ияти до­рои масъу­лияти мањдуди «На­љот»-и шањри Ис­фа­ра Исомади­нова Н. «Дар хусуси муайян намудани мувофиќати сархатњои чорум, чордањум ва њабда­њуми банди 2.4, банди 4.1, сархатњои якум, дуюм ва њафтуми банди 4.4-и Оинно­маи Корхонаи воњиди давлатии «Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии логистикї», ки бо фармоиши Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон аз 13 феврали соли 2013, №32 тасдиќ карда шудааст, ба моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ва ду таъиноти судї бо забонњои давлатї ва русї нашр карда шуда­анд.

Ќисмати алоњидаи маљалла ба навидњои Суди конститутсионї бах­шида шуда, дар он иттилоот оид ба маљлисњои судии доиргардида, иштироки намояндагони Суди конститутсионї дар чорабинињои мухта­лифи дохил ва хориљи кишвар, дастовардњои суд, иттилоот оид ба љала­са­њои идоравї марбут ба мавзў­њои мухталиф ва дигар ахбороти муњим бо забонњои давлатї ва русї гирд оварда шудааст.

Хоњишмандон метавонанд ин маљаллаи илмї-иттилоотиро аз китоб­хонаи Суди конститутсионї дастрас намоянд ё тавассути сомонаи Суди конститутсионї аз иттилооти дар он гирдовардашуда истифода баранд.

 

 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 10 из 49